Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Suzana Coha

, 01/4092-084

Vrijeme primanja: po dogovoru, B121

Biografija

Suzana Coha (Zagreb, 1978), diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost (profesor hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2001), gdje je završila poslijediplomski studij književnosti, doktoriravši g. 2009. disertacijom Poetika i politika Gajeve Danice. Na istom je fakultetu od g. 2002. zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska književna periodika voditelja prof. dr. sc. Vinka Brešića, odnosno kao asistentica na Katedri za noviju hrvatsku književnosti Odsjeka za kroatistiku. Usavršavala se na stipendijskim boravcima u Ljubljani (2004) i u Grazu (2006). Surađivala je u  Leksikonu hrvatske književnosti (2008), Hrvatskoj književnoj enciklopediji  (2010-11) te u Leksikonu Antuna Gustava Matoša (2015), a književnopovijesne studije te prikaze i kritike recentne književne i književnoznanstvene produkcije objavljuje u znanstvenim i stručnim publikacijama.

Odabrana bibliografija

Knjiga:

Medij, kultura, nacija. Poetika i politika Gajeve Danice, Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet, Zagreb, 2015. 978-953-169-243-4

Znanstveni radovi:

 1. „Antun Gustav Matoš – domovina, nacija, identitet“, u: Boris Domagoj Biletić (ur.): Treći Šoljanov zbornik, Šoljanovi dani 2006.-2015., Pučko otvoreno učilište Rovinj, Društvo hrvatskih književnika, Rijeka, Rovinj, Rijeka, 2016, str. 659-673. ISBN 978-953-98044-6-4; ISBN 978-953-6858-64-4
 2. „Slika Bugarske u kulturi hrvatskoga narodnog preporoda“, u: Dviženie i prostranstvo v slavяnskite ezici, literaturi i kulturi, Dvanadaseti meždunarodni slavistični četeniя, Sofiйski universitet „Sv. Kliment Ohridski", Sofiй, 2015, str. 100-106. ISBN 978-954-07-4046-1
 3. „Odgovornost prema budućnosti – poštivanje prošlosti: Barčevi prikazi i interpretacije preporodne književnosti i kulture“, u: Tihomil Maštrović (gl. ur.): Zbornik o Antunu Barcu. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Zagreb/ Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014, str. 121-139. UDK 821.163. 42.09 Barac, A. 821.163.42(091); ISBN 978-953-7823-42-9
 4. Između drage i domovine: o pjesništvu Hrvatskoga narodnog preporoda, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova XIV. (Romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i andrea Meyer-Fraatz, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić Bužančić, Andrea Meyer Fraatz, Književni krug, Split, str. 159-174. ISBN 9789531633772
 5. „Estetika i(li) politika: preporodne teme u opusu Ive Frangeša“, u: Tihomil Maštrović (gl. ur.): Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zagreb/ Trst, 19. – 21. Travnja 2012, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013, str. 205-220. UDK 821.163. 42(091); ISBN 978-953-7823-16-0
 6. „Pisanje/ čitanje hrvatskog proljeća – između mita i traume“, u: Tvrtko Jakovina (ur.): Hrvatsko proljeće 40 godine poslije, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo; Filozofski fakultet Sveučilišta u zagrebu; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012, str. 291-309. ISBN 978-953-56875-1-1.
 7. „(In)compatible with Patriarchal Borders of the Nation: The Status of Female Readers and Authors in the Croatian National Revival“. U. Ramona Mihãilã (ur.): Transnational Identities of Women Writers int he Austro-Hungarian Empire, Adelton Academic Publishers, New York, 2013, ISBN 978-1-935494-57-7; LCCN 2013948798.
 8. „Slavonska književnost i povijest nacionalne književnosti – regionalizam i nacionalni identitet“, Nova Croatica (radovi sa znanstvenoga skupa posvećenoga 65. godišnjici života prof. dr. sc. Stjepana Damjanovića), 2012, br. 6, str. 207-227. UDK 821.163. 42.09; ISBN 978-953-7823-16-0; ISSN 1846-8292; UDK 821.163.42.
 9. „Reprezentacije i funkcije etničkih, kulturnih i političkih granica u procesima hrvatske nacionalne identifikacije u prvoj polovini 19. stoljeća“, u: Senad Halilović; Sanjin Kodrić (ur.): Bosanskohercegovački slavistički kongres. Zbornik radova. Knjiga 2, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012, str. 195-204. UDK 821.163.42.09“18” 323.1: 821.163.42; ISSN 2303-4106.
 10. „Starija vs. novija hrvatska književnost: pitanja (dis)kontinuiteta i (dez)integriteta“, u: Tomislav Bogdan; Ivana Brković; Davor Dukić; Lahorka Plajić Poje (ur.): Perivoj od slave. Zbornik Dunje Fliševac, FF press, Zagreb, 2012, str. 329-339. ISBN 978-953-175-439-2.
 11. „Status i funkcije književnosti u Primorcu, listu za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo“ (s J. Đukić), u: R. Toić (ur.): Zbornik Kraljevice, Grad Kraljevica, Kraljevica, 2012, str. 150-169. ISSN 1848-7076; UDK 908(497.5 Kraljevica)
 12. "'Amazonski serdca odziv': o diskurzivnome oblikovanju ženskoga identiteta u hrvatskome narodnom preporodu, u: Kako je bilo… O Zagorki i ženskoj povijesti. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe/ Feminizam, povijest, politika" održanog 27. i 28. 11. 2009. u Zagrebu u okviru trećih Daba Marije Jurić Zagorke, ur. Sandra Prlenda, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011, str. 91-118. ISBN 978-953-6955-32-9.
 13. "Prvi hrvatski književni časopis kao Liber Croaticus", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. Zbornik radova XII. sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović; Vinka Glunčić-Bužančić; Andrea Meyer-Fraatz, recenzenti: Morana Čale; Krystyna Pienažek; Gordana Slabinac, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Split-Zagreb, 2010, str. 96-123. ISBN 978-953-163-344-4; UDK 821.163.42:050  94(497.5)"1790-1847".
 14. "U potrazi za izgubljenim identitetima: o predodžbama kazališnih umjetnica u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća", Umjetnost riječi, 2009, br. 1-2, str. 47-67. UDK 792.071.2-055.2(497.5)"18".
 15. "Konstrukcija i reprezentacija ženskoga identiteta u Zagorkinom Ženskom listu", u: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe" održanog 30. 11. i 1.12.2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke, ur. Maša Grdešić; Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008, str. 257-297. ISBN 978-953-6955-19-0.
 16. "Mitom stvorena i mitotvorbena ideologija hrvatskoga narodnog preporoda, ilirizma i romantizma. (Čitanje odabranih tekstova preporodnoga razdoblja)", u: Josip Užarević (ur.): Romantizam i pitanja modernoga subjekta, Disput, Zagreb, 2008, str. 377-426. ISBN 978-953-260-052-0.
 17. "Zrínyi Péter – a hősteremtés irodalmi modelljei és stratégiái", u: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában, ur.: Sándor Bene; Gábor Hausner; Zríny Kiadó, Budapest, 2007, str. 137-164. (Sa Zrinkom Blažević). ISBN: 9789633274354 (Hrvatski prijevod: "Zrinski i Frakopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 91-117. ISSN 0353-925X; UDK 82-2.09:94-05).
 18. "Od Velike Ilirie do 'Lijepe naše' H(o)rvatske domovine. Oblikovanje nacionalnoga identiteta u programskim tekstovima preporodnog razdoblja", Umjetnost riječi, 2007, br. 3-4, str. 265-295. UDK 821.163.42.323.1(-163.42).
 19. "Mitologemi i ideologemi u funkciji kreiranja nacionalnog identiteta u poeziji Augusta Šenoe", u: Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004, ur. Ines Srdoč-Konestra; Silvana Vranić, Filozofski fakultet, Rijeka, 2006, str. 415-444. ISBN 953-6104-51-2.  (Objavljeno i u: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej, ur. Piotr Żurek, Bielsko-Biała, 2007, str. 431-463. ISBN: 978-83-925963-0-1).
 20. "Hrvatski književni list (1968.-69.) – između subverzije i konformizma", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VIII. (Hrvatska književnost prema europskim/ emisija i recepcija/ 1940-1970) sa znanstvenog skupa održanog 22-23. rujna 2005. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović; Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split,  2006, str. 304-327. ISBN 9531632774; 9789531632775; 9789531632645; 9531632642.
 21. "Spojrzenie na współczesną chorwacką scenę literaturoznawczą (od 1990 roku)", u:  Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990–2005, prev. Jolanta Supińska-Biernacka, ur.: Krystyna Pieniążek-Markowić; Goran Rem; Bogusław Zieliński, Wydawnictwo naukowe, Poznań, 2005, str. 83-98. ISBN 83-232-1555-3.
 22. "Recepcija svjetske književnosti u časopisima Književnik (1928.-39.) i Hrvatska smotra (1933.-44.) (ideološki uvjeti i posljedice)", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća) sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2004. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović; Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2005, str. 289-325.
 23. "Postmoderni(stički) curriculum vitae u romanu Klonirana Jelene Čarije", u: Medij hrvatske književnosti 20. stoljeća. Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb 28. XI. – 29. XI. 2003), gl. ur. Branko Bošnjak, Altagama, Zagreb, 2004, str. 239-265. ISBN 953-6934-16-7; UDK 821.163.42.09(063); 821.163.42.09 Čarija, J.

Stručni radovi:

 1. "Pomak naprijed (Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zbornik radova I. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, ur. Cvjetko Milanja, Altagama, Zagreb, 2002)", Vijenac, 2003, br. 239. (dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac239.nsf/AllWebDocs/pomak).
 2. "Šenoini češki i njemački tekstovi (August Šenoa – nepoznati rani radovi, prir. Miroslava Tušek, Školska knjiga, Zagreb, 2003)", Republika, 2004, br. 6, str. 118-120.
 3. "O (r)evoluciji jednoga književnog lika (Julijana Matanović: Laura nije samo anegdota, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2005, br. 9-12, str. 254-258.
 4. "Reverzibilno putovanje od nadrealizma do postmodernizma. O književnim počecima Irene Vrkljan i osobitostima njezina pjesništva", u: Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, 7, 2005, str. 20-40.
 5. "Spomen-maketa i smjerokaz (Neda Anzulović; Čedo Ćuković: Bibliografija Mogućnosti 1954-2003, Književni krug, Split, 2004)", Republika, 2005, br. 2, str. 123-127.
 6. "Konstativnost i performativnost regionalističkog diskurza (Vinko Brešić: Slavonska književnost i novi regionalizam, Matica hrvatska, Osijek, 2004)", Republika, 2006, br. 3, str. 116-119.
 7. "Nacija i nacionalizam – teme o kojima svi (ne) znamo sve (Hans Ulrich-Wehler: Nacionalizam. Povijest, oblici, posljedice, Jesenski i Turk, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2006, br. 3-4, str. 261-264.
 8. "Odgovor i (iza)zov (Zoran Kravar: Svjetonazorski separei, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2006, br. 11-12, str. 225-228.
 9. "S tradicijom o tradiciji u novome svjetlu (Cvijeta Pavlović: Priča u pjesmi. Pripovjedni postupci Šenoine epske poezije, Disput, Zagreb, 2005)", Republika, 2006, br. 9, str. 118-120.
 10. "Na marginama i preko njih (Krešimir Nemec: Putovi pored znakova, Naklada Ljevak, Zagreb, 2006)", Književna republika, 2007, br. 3/4, str. 194-199.
 11. "Od fenomena do modela: u povodu Lasićeve Zagorke", Nova Croatica, 2007, br. 1, str. 75-98.
 12. "Teorija i praksa kulturalnih studija (Dean Duda (ur.): Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Disput, Zagreb, 2006)", Književna republika, 2008, br. 7, str. 311-315.
 13. "Na ilirskom tragu (Zrinka Blažević: Ilirizam prije ilirizma, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008)", Književna republika, 2008, br. 8-10, str. 289-293.
 14. "Kako se proizvodila hrvatska književnost (Marina Protrka: Stvaranje književne nacije, FF Press, Zagreb, 2008)", Nova Croatica, 2009, br. 3, str. 103-106.
 15. "O bliskome s distance: (dez)iluzije nacionalne povijesti i mitologije (Natka Badurina: Nezakonite kćeri Ilirije. Hrvatska književnost i ideologija u 19. i 20. stoljeću, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009)", Književna republika, 2010, br. 7-9, str. 308-312.
 16. "(Ne)sigurno mjesto u nacionalnome pamćenju: ni Držić ne može bez Gaja", Vijenac, 2010, br. 424, dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac424.nsf/AllWebDocs/(Ne)sigurno_mjesto_u_nacionalnome_pamcenju__ni_Drzic_ne_moze_bez_Gaja
 17. "Marija Jurić Zagorka: ikona hrvatske popularne književnosti", Vijenac, 2010. br. 432, dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac432.nsf/AllWebDocs/Nosi_se_Zagorka
 18. "Smisao potrage za originalom (Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje. /Ur. V. Brešić/ Sv. 3. Romani. Priredio Berislav Majhut, Ogranak MH Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2010. Str. 500)", Nova Croatica, 2010, br. 4, str. 89-96.
 19. "Stanko Vraz", u: Stanko Vraz u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: povodom 200. godišnjice rođenja hrvatskog književnika, ur.: Ana Marija-Dodigović i Sonja Martinović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 2010, str. 5-15.
 20. "Nadnacionalni učinci i internacionalni odjeci: Zagorkin Ženski list. (Marina Vujnović: Forging the Bibikopf Nation. Journalism, Gender and Modernity in Interwar Yugoslavia, Peter Lang Publishing, Inc., New York, 2009)", Književna smotra, 2011, br. 160, str. 141-143.
 21. „Književnost i dokumentarnost. Miroslava Tušek: Rastvaranje (knjiga proze)“. Nakladnička kuća »Tonimir«, Ogranak Matice hrvatske Varaždin, Varaždinske Toplice, Varaždin, 2012.“, Republika, 2012, br. 10-12.
 22. „Odnosi udvije – književnost kao treći. Julijana Matanović: Samo majka i kći, Mozaik knjiga, Zagreb, 2012“, Kolo, 2013, br. 1-2.