Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Izv. prof. dr. sc. Boris Kuzmić, predstojnik Katedre

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: slobodni studijski semestar

Biografija

kuzmicRođen je 18. rujna 1973. u Zagrebu. Osnovnu je školu završio u Velikoj Gorici, a gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1997. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 2000., a doktorirao 2006., s temama iz hrvatske jezične povijesti. Na Odsjeku za kroatistiku zaposlen je od 1. prosinca 1997. Danas je izvanredni profesor na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Surađuje na međunarodnom znanstvenom projektu "Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)". Bio je lektor hrvatskoga jezika u Zagrebu (1999-2002), Dubrovniku (1999. i 2003.) i Ljubljani (1999). Držao je seminarsku nastavu iz staroslavenskoga jezika u Zagrebu (1998-2000) i Splitu (2002-2003). Bio je drugim tajnikom Hrvatskoga filološkog društva (1998-2000), programskim tajnikom Zagrebačke slavističke škole (2003), ECTS koordinatorom Odsjeka za kroatistiku (2008-2010). Član je Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva i uredništva časopisa "Croatica".

Bibliografija

I. Knjige

a) knjige za studente

 1. Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (zajedno sa S. Damjanovićem, I. Jurčevićem, T. Kuštović, M. Lukić i M. Žagarom), Matica hrvatska, Zagreb, 2004., 20092.
 2. Jazik horvatski. Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova (zajedno s A. Frančić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
 3. Povijesna morfologija hrvatskoga jezika (zajedno s M. Kuzmić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.

b) znanstvene knjige

 1. Veprinački zakon: 1507 – 2007., Župa sv. Marka ev. Veprinac – Mjesni odbor Veprinac – Matica hrvatska ogranak Opatija, Veprinac, 2007.

II. Članci

a) Senjski korizmenjak (1508.)

 1. Oblici pridjeva u Senjskom korizmenjaku (1508.), Senjski zbornik, 28, 79-104, 2001.
 2. Pridjevni vid u hrvatskoj jezičnoj starini (raščlamba građe iz Senjskog korizmenjaka, 1508.), Suvremena lingvistika, 51-52, 113-122, 2001.
 3. Stupnjevanje pridjeva u Senjskom korizmenjaku, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1, Gl. ur. Dubravka Sesar, HFD, Zagreb, 237-241, 2001.
 4. Jezična obilježja Senjskog korizmenjaka (1508), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 28, 87-101, 2002.
 5. Sintaktička obilježja Senjskog korizmenjaka, Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova, Ur. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević i Franjo Velčić, Staroslavenski institut – Krčka biskupija, Zagreb – Krk, 647-655, 2004.
 6. O dvojini u Senjskom korizmenjaku (1508.), Slovo, 56-57, 287-302, 2008.
 7. Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508.), Senjski zbornik, 35, 47-54, 2008.

b) kategorija broja

 1. Slobodna (parna) dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 14. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1, 55-83, 2007.
 2. Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Croatica et Slavica Iadertina, 3, 9-29, 2007.
 3. Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u kajkavskim pravnim tekstovima od 16. do 18. stoljeća (zajedno s M. Kuzmić), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, 263-288, 2007.
 4. Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jeziku 17. i 18. stoljeća (zajedno s L. Pupek), Kaj, 4-5, 81-88, 2012.
 5. Sindetična dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća. Čakavska rič, 1-2, str. 121-145, 2014.
 6. Vezana dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća (s M. Šimudvarcem), Croatica et Slavica Iadertina, 11/1, 37-55, 2015.
 7. Kongruentna (sročna) dvojina u kajkavskome hrvatskom književnom jeziku 16., 17. i 18. stoljeća (zajedno s I. Klinčić), Kaj, 1-2, 29-36, 2016.

c) hrvatski pravni tekstovi (13.–18. st.)

 1. Jezik Veprinačkog zakona (1507), Fluminensia, 1-2, 1-24, 2001.
 2. Jezik Karlobaškog statuta (1757.), Čakavska rič, 1-2, 71-82, 2003.
 3. Jezična obilježja Statuta grada Zagreba (1629.), Drugi Hercigonjin zbornik, Ur. Stjepan Damjanović, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 211-218, 2005.
 4. Sveze riječi sa sastavnicom „ruka“ u pravnim čakavskim tekstovima od 14. do 18. stoljeća (zajedno s M. Menac-Mihalić), U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, Ur. Silvana Vranić, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 207-230, 2007.
 5. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika, Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek, Ur. Stjepan Damjanović, Croatica, Zagreb, 405-455, 2009.
 6. Jezik i stil istarskih pravnih tekstova 16. stoljeća, Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu, Ur. Davor Dukić i Mateo Žagar, Matica hrvatska, Zagreb, 83-96, 2010.
 7. Hrvatske kajkavske oporuke 18. st. kao književni tekstovi (zajedno s M. Kuzmić), Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2007.. 2008. i 2009. godine, Gl. ur. Alojz Jembrih, Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, Zabok, str. 373-378, 2011.
 8. Jezik hrvatskih pravnih tekstova, Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće, Ur. Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 323-385, 2011.
 9. O jezikoslovnim istraživanjima slavonskih pravnih tekstova XVIII. stoljeća, Nova Croatica, 6, 95-105, 2012.

d) hrvatski filolozi

 1. Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče (zajedno s T. Tomašić), 900 godina Bašćanske ploče, Krčki zbornik, 42, Baška, 249-256, 2000.
 2. Branko Fučić i Bašćanska ploča (zajedno s T. Kuštović), Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Prir. Tomislav Galović, HAZU – Institut za povijest umjetnosti – KBF Sveučilišta u Zagrebu – Staroslavenski institut – Sveučilišna knjižnica Rijeka – Općina Malinska-Dubašnica, Malinska – Rijeka – Zagreb, 615-620, 2011.
 3. Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatski dijalektološki zbornik, 20, 111-128, 2016.

e) antologije

 1. Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela (zajedno sa S. Damjanovićem, M. Mihaljevićem i M. Žagarom), Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek, Ur. Stjepan Damjanović, Croatica, Zagreb, 457-541, 2009.
 2. Antologija djela iz 16. stoljeća (s J.Liscem i A. Frančić), Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće, Ur. Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 483-567, 2011.

f) turopoljske teme

 1. Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata XVI. st., Filologija, 64, 71-83, 2015.
 2. O fonološkim i morfološkim osobitostima Habdelićeva Zrcala Marijanskoga (1662), Slovo, Journal of Slavic Languages, Literature, and Cultures, 56, 24-36, 2015.
 3. O jeziku najstarijeg hrvatskog bontona, Fluminensia, 1, 45-55, 2016.

g) ostalo

 1. Položaj paleokroatistike između dvaju hrvatskih slavističkih kongresa (1995-1999), Dometi, 1-4, 27-33, 2001.
 2. Starija hrvatska leksikografija danas – tematski rječnici hrvatskoga kao stranoga jezika, Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, Zbornik radova sa savjetovanja održanoga 17. i 18. svibnja 2002. u Opatiji, Zagreb – Rijeka, 299-306, 2004.
 3. Sintaktička obilježja Zoranićevih Planina (zajedno s M. Kuzmić), Zadarski filološki dani II, Ur. Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru, Zadar, 205-214, 2009.
 4. Cvit svetih, Hrvatska književna enciklopedija, A-Gl, Gl. ur. V. Visković, Zagreb, 293, 2010.
 5. Četiri poslidnja čovika, Hrvatska književna enciklopedija, A-Gl, Gl. ur. V. Visković, Zagreb, 311-312, 2010.
 6. Derečkajev zbornik, Hrvatska književna enciklopedija, A-Gl, Gl. ur. V. Visković, Zagreb, 356-357, 2010.
 7. Glavinić, Franjo, Hrvatska književna enciklopedija, A-Gl, Gl. ur. V. Visković, Zagreb, 602-603, 2010.
 8. Kuzmić, Marko Zadranin, Hrvatska književna enciklopedija, Gl-Ma, Gl. ur. V. Visković, Zagreb, 469, 2010.
 9. Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?, Croatica, XXXIX, 59, 137-147, 2015.

III. Dijalektološke karte

 1. F 2181 2 sg imperat *b/ь/jь, Karta № 48 (zajedno s O. Vidovom), OLA, Serija fonetiko-grammatičeskaja, Refleksy *ъ, *ь,Vypusk 4a, Zagreb, 120-121, 2006.
 2. L 1333 „visok, bokovaja čast` čerepa ot uha do kosti lba“, Karta № 4 (zajedno s J. Siatkowskim), OLA, Serija leksiko-slovoobrazovatel`naja, Čelovek, Vypusk 9, Kraków, 34-35, 2009.
 3. F 1700 1sg praes *m/e/tǫ, Karta № 34, OLA, Serija fonetiko-grammatičeskaja, Refleksy *e,Vypusk 6, Moskva, 90-91, 2011.
 4. L 2340 "poxornit" (pokojnika), Karta No 42, OLA, Serija leksiko-slovoobrazovatel`naja, Narodnye običai, Vypusk 10, Moskva - Sankt-Peterburg, 182-186, 2015.