Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Izv. prof. dr. sc. Boris Kuzmić

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: petkom 9:15-10:15, B-122

Biografija

kuzmicRođen je 18. rujna 1973. u Zagrebu. Osnovnu je školu završio u Velikoj Gorici, a gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 2000., a doktorirao 2006., s temama iz hrvatske jezične povijesti. Na Odsjeku za kroatistiku zaposlen je od 1. prosinca 1997. na znanstvenom projektu akademika Stjepana Damjanovića. Surađivao je na dvama znanstvenim projektima. Danas je izvanredni profesor na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Držao je nastavu iz staroslavenskoga jezika u Zagrebu i Splitu, hrvatskoga standardnog jezika u Ljubljani i povijesti hrvatskoga jezika u Zagrebu. Od 2001. drži nastavu iz povijesne gramatike hrvatskoga jezika i nekoliko izbornih kolegija. Obnašao je niz odsječkih dužnosti. Član je uredništva časopisa "Croatica". Od rođenja do konca 2002. živio u Velikoj Gorici, a danas živi u Zagrebu. Oženjen je, otac četvero djece.

Bibliografija

A) STUDENTSKA LITERATURA

 1. Mali staroslavensko–hrvatski rječnik (u suautorstvu sa S. Damjanovićem, I. Jurčevićem, T. Kuštović, M. Lukić i M. Žagarom), Matica hrvatska, Zagreb, 2004., 20092.
 2. Jazik horvatski. Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova (u suautorstvu s A. Frančić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
 3. Povijesna morfologija hrvatskoga jezika (u suautorstvu s M. Kuzmić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.
 4. Radni priručnik iz povijesne fonologije i morfologije hrvatskoga jezika (na sustavu učenja na daljinu Omega FF-a u Zagrebu), Zagreb, 2017.

B) ČAKAVSKE TEME

 1. Jezik Veprinačkog zakona (1507), Fluminensia, 1–2, 1–24, 2001.
 2. Oblici pridjeva u Senjskom korizmenjaku (1508.), Senjski zbornik, 28, 79–104, 2001.
 3. Pridjevni vid u hrvatskoj jezičnoj starini (raščlamba građe iz Senjskog korizmenjaka, 1508.), Suvremena lingvistika, 51–52, 113–122, 2001.
 4. Stupnjevanje pridjeva u Senjskom korizmenjaku, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1, Gl. ur. Dubravka Sesar, HFD, Zagreb, 237–241, 2001.
 5. Jezična obilježja Senjskog korizmenjaka (1508), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 28, 87–101, 2002.
 6. Jezik Karlobaškog statuta (1757.), Čakavska rič, 1–2, 71–82, 2003.
 7. Sintaktička obilježja Senjskog korizmenjaka, Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova, Ur. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević i Franjo Velčić, Staroslavenski institut – Krčka biskupija, Zagreb – Krk, 647–655, 2004.
 8. Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Croatica et Slavica Iadertina, 3, 9–29, 2007.
 9. Slobodna (parna) dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 14. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1, 55–83, 2007.
 10. Sveze riječi sa sastavnicom „ruka“ u pravnim čakavskim tekstovima od 14. do 18. stoljeća (u suautorstvu s M. Menac-Mihalić), U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, Ur. Silvana Vranić, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 207–230, 2007.
 11. Veprinački zakon: 1507 – 2007., Župa sv. Marka ev. Veprinac – Mjesni odbor Veprinac – Matica hrvatska ogranak Opatija, Veprinac, 2007.
 12. O dvojini u Senjskom korizmenjaku (1508.), Slovo, 56–57, 287–302, 2008.
 13. Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508.), Senjski zbornik, 35, 47–54, 2008.
 14. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika, Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek, Ur. Stjepan Damjanović, Croatica, Zagreb, 405–455, 2009.
 15. Sintaktička obilježja Zoranićevih Planina (u suautorstvu s M. Kuzmić), Zadarski filološki dani II, Ur. Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru, Zadar, 205–214, 2009.
 16. Jezik i stil istarskih pravnih tekstova 16. stoljeća, Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu, Ur. Davor Dukić i Mateo Žagar, Matica hrvatska, Zagreb, 83–96, 2010.
 17. Sindetična dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1–2, 121–145, 2014.
 18. Vezana dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća (s M. Šimudvarcem), Croatica et Slavica Iadertina, 11/1, 37–55, 2015.
 19. Kongruentna (sročna) dvojina u srednjovjekovnim čakavskim pravnim tekstovima (u suautorstvu s M. Šimudvarcem), Croatica et Slavica Iadertina, 12/1, 25–40, 2016.

C) KAJKAVSKE TEME

 1. Jezična obilježja Statuta grada Zagreba (1629.), Drugi Hercigonjin zbornik, Ur. Stjepan Damjanović, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 211–218, 2005.
 2. Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u kajkavskim pravnim tekstovima od 16. do 18. stoljeća (u suautorstvu s M. Kuzmić), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, 263–288, 2007.
 3. Hrvatske kajkavske oporuke 18. st. kao književni tekstovi (u suautorstvu s M. Kuzmić), Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2007.. 2008. i 2009. godine, Gl. ur. Alojz Jembrih, Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, Zabok, str. 373–378, 2011.
 4. Jezik hrvatskih pravnih tekstova, Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće, Ur. Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 323–385, 2011.
 5. Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jeziku 17. i 18. stoljeća (u suautorstvu s L. Pupek), Kaj, 4–5, 81–88, 2012.
 6. Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata XVI. st., Filologija, 64, 71–83, 2015.
 7. O fonološkim i morfološkim osobitostima Habdelićeva Zrcala Marijanskoga (1662), Slovo, Journal of Slavic Languages, Literature, and Cultures, 56, 24–36, 2015.
 8. Kajkaviana Croatica u opusu Stjepana Damjanovića, Meandrima hrvatskoga glagoljaštva, Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, Ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 251–257, 2016.
 9. Kongruentna (sročna) dvojina u kajkavskome hrvatskom književnom jeziku 16., 17. i 18. stoljeća (u suautorstvu s I. Klinčić), Kaj, 1–2, 29–36, 2016.
 10. O jeziku najstarijeg hrvatskog bontona, Fluminensia, 1, 45–55, 2016.
 11. Vezana dvojina u kajkavskome hrvatskom književnom jeziku (u suautorstvu s I. Klinčić), Definitely Perfect. Festschrift for Janneke Kalsbeek, Gl. ur. René Genis, Eric de Haard, Radovan Lučić, Uitgeverij Pegasus, Amsterdam, 335–351, 2017.
 12. Fonološko-morfološke osobitosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća (u suautorstvu s D. Šivak), Jezikoslovlje, 18/3, 539–554, 2017.

D) OSTALO

 1. Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče (u suautorstvu s T. Tomašić), 900 godina Bašćanske ploče, Krčki zbornik, 42, Baška, 249–256, 2000.
 2. Položaj paleokroatistike između dvaju hrvatskih slavističkih kongresa (1995–1999), Dometi, 1–4, 27–33, 2001.
 3. Starija hrvatska leksikografija danas – tematski rječnici hrvatskoga kao stranoga jezika, Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, Zbornik radova sa savjetovanja održanoga 17. i 18. svibnja 2002. u Opatiji, Zagreb – Rijeka, 299–306, 2004.
 4. Branko Fučić i Bašćanska ploča (u suautorstvu s T. Kuštović), Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Prir. Tomislav Galović, HAZU – Institut za povijest umjetnosti – KBF Sveučilišta u Zagrebu – Staroslavenski institut – Sveučilišna knjižnica Rijeka – Općina Malinska–Dubašnica, Malinska – Rijeka – Zagreb, 615–620, 2011.
 5. O jezikoslovnim istraživanjima slavonskih pravnih tekstova XVIII. stoljeća, Nova Croatica, 6, 95–105, 2012.
 6. Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?, Croatica, XXXIX, 59, 137–147, 2015.
 7. Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatski dijalektološki zbornik, 20, 111–128, 2016.