Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Anđela Frančić

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: po dogovoru e-poštom

Životopis

francicAnđela Frančić rođena je 8. rujna 1961. u Prelogu. Osnovnu je školu završila u Svetoj Mariji (Međimurje), a srednju (Pedagoški obrazovni centar „Bogdan Ogrizović“) u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je (1985.), magistrirala (1992.) i doktorirala (1999.). Nakon završetka studija (Južnoslavenski jezici i književnosti) radila je u Zavodu za hrvatski jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), a od 2002. zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku, Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika), gdje predaje povijesnojezične i onomastičke kolegije. Od 2016. redovita je profesorica u trajnome zvanju. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednica Odbora za onomastiku Razreda za filološke znanosti HAZU, članica Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU te glavna i odgovorna urednica Akademijina časopisa Folia onomastica Croatica. Hrvatska je predstavnica u Međunarodnome slavističkom komitetu, članica Onomastičke komisije pri tome Komitetu, članica Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije, Glavnoga odbora Matice hrvatske, ICOS-a (International Council of Onomastic Sciences), Kajkavskoga spravišča i Hrvatskoga filološkog društva.

Popis radova

Knjige i poglavlja u knjigama

 • Barac-Grum, Vida; Čunčić, Marica; Frančić, Anđela i dr. 1991. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga druga, sv. 6, Zagreb, 647–661.
 • Barac-Grum, Vida; Frančić, Anđela i dr. 1995. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga treća, sv. 7, Zagreb, 175–183.
 • Dedaić, Mirjana; Frančić, Anđela i dr. 1999. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga treća, sv. 8, Zagreb, 311–359, 386–409.
 • Barac-Grum, Vida; Frančić, Anđela i dr. 2002. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga treća, sv. 9, Zagreb, 531–562, 630–660, 689–712.
 • Frančić, Anđela. 2002. Međimurska prezimena. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Frančić Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2005, 2006. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Frančić, Anđela. 2008. Kultura hrvatskog jezika. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“.
 • Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris. 2009. Jazik horvatski : Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Bičanić, Ante; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika (poglavlje Pregled povijesti hrvatskoga jezika, 7–126). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“.
 • Bratulić, Josip; Damjanović, Stjepan; Frančić, Anđela i dr. 2009. Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek (poglavlje Onomastička svjedočenja o hrvatskome jeziku, 221–259). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.
 • Katičić, Radoslav; … Frančić, Anđela i dr. 2011. Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće (poglavlje Hrvatska imena, 387–439). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.
 • Lisac, Josip; Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris 2011. Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće (poglavlje Antologija djela iz 16. stoljeća, 483–567). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.
 • Katičić, Radoslav; … Frančić, Anđela i dr. 2013. Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće (poglavlje Hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću, 461–509). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.
 • Samardžija, Marko; … Frančić, Anđela i dr. 2015. Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće (poglavlje Hrvatska imena u 19. stoljeću, 509–547). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.
 • Samardžija, Marko; … Frančić, Anđela i dr. 2019. Povijest hrvatskoga jezika, 6. knjiga: 20 – drugi dio (poglavlje Hrvatska imena u 20. stoljeću, 199–239). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.

Skripta

 • Frančić, Anđela. 2008. Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“.


Radovi u znanstvenim časopisima

 • Varga, Anđela. 1987. Ženska osobna imena u Mariji na Muri. Rasprave Zavoda za jezik, 13, Zagreb.
 • Frančić, Anđela. 1988. Međimurska ojkonimija i književni jezik. Rasprave Zavoda za jezik, 14, Zagreb, 51–58.
 • Frančić, Anđela. 1989. Prezimenski mozaik međimurske Bistrice danas. Rasprave Zavoda za jezik, 15, Zagreb.
 • Frančić, Anđela. 1993. Međimurski obiteljski nadimci od osobnih imena. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb, 81–91.
 • Frančić, Anđela. 1993. Međimurska prezimena motivirana zanimanjem. Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 67–77.
 • Frančić, Anđela. 1994. Međimurski obiteljski nadimci. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 20, Zagreb, 31–66.
 • Frančić, Anđela. 1995. Prilog proučavanju međimurske povijesne antroponimije: imenovanje žena u kanonskim vizitacijama iz 17. i 18. stoljeća. Filologija, 24–25, Zagreb, 129–134.
 • Frančić, Anđela. 1995. Prilog proučavanju međimurske ojkonimije: dvoleksemni ojkonimi s pridjevima donji/gornji. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 21, Zagreb, 25–50.
 • Frančić, Anđela. 1996. Pregled mijena imenske formule i osobnog imena u njoj (na primjerima iz međimurske antroponimije). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 22, Zagreb, 17–36.
 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski utjecaj na izbor osobnog imena 1942. – 1944. u Svetoj Mariji (Međimurje). Filologija, 29, Zagreb, 37–50.
 • Frančić, Anđela. 1997. Nasljednost osobnih imena. Folia onomastica Croatica, 6, Zagreb, 41–62.
 • Frančić, Anđela. 1997. Iz poredbene frazeologije međimurske kajkavštine. Riječ : časopis za filologiju, III/1, Rijeka, 7–13.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1997–1998. Antonimija u hrvatskoj ojkonimiji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23–24, Zagreb, 77–102.
 • Frančić, Anđela. 1998. Preimenovanje naselja i (onomastička) komunikacija. Filologija, 30–31, Zagreb, 451–458.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1998. Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji. Riječ : časopis za filologiju, IV/1, Rijeka, 30–34.
 • Frančić, Anđela. 1999. „Matiji se rodi Saša“ – (osobno)imensko-prezimenske zavrzlame. Riječ : časopis za filologiju, V/2, Rijeka, 17–23.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1999. Pomodna osobna imena. Jezik, XLVI/5. Zsgreb, 172–178.
 • Frančić, Anđela. 1999. Međimurska ojkonimija kao predmet znanstvenog istraživanja. Folia onomastica Croatica, 8, Zageb, 67–79.
 • Frančić, Anđela. 2000. Prvi spomen Međimurja. Kaj, XXXIII/1–2, Zagreb, 61–70.
 • Frančić, Anđela. 2000. O prezimenu Zagorec. Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 43–55.
 • Frančić, Anđela. 2002. Uvid u osobna imena rođenih 2001. Folia onomastica Croatica, 11, Zagreb, 77–93.
 • Frančić, Anđela. 2002. O prezimenu Međimurec i njegovim varijantama. Kaj, XXXV/4, Zagreb, 19–31.
 • Frančić, Anđela. 2003. Rečka mikrotoponimija. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29, Zagreb, 373–389.
 • Frančić, Anđela. 2006. Što je osobno ime? Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb, 71–80.
 • Frančić, Anđela. 2006. Antroponimija u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja. Folia onomastica Croatica, 12–13, Zagreb, 121–137.
 • Frančić, Anđela. 2007. Prezimena u Kinchu oszebuinom szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, Zagreb, 67–89.
 • Frančić, Anđela. 2007. Osobna imena u Kinchu oszebuinom szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea. Studia Slavica, 52/1–2, Budapest, 107–116.
 • Frančić, Anđela. 2007. Uvid u hrvatsku toponimiju na sjeverozapadnoj međi. Jezikoslovni zapiski, 13/1–2, Ljubljana, 147–157.
 • Frančić, Anđela; Žagar Szentesi, Orsolya. 2008. Međimurska ojkonimija na mađarski način. Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb, 59–80.
 • Frančić, Anđela. 2008. Povijest imena naselja Sveta Marija. Kaj, 6, Zagreb, 49–60.
 • Frančić, Anđela. 2012. Ojkonim Štrigova kroz stoljeća. Folia onomastica Croatica, 21, 37–58.
 • Frančić, Anđela. 2012. Osobna imena u Rječniku varaždinskoga kajkavskog govora Tomislava Lipljina. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/2, 381–391.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2012. Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića. Nova Croatica, 6, Zagreb, 249–274.
 • Frančić, Anđela. 2013. Prinos Božidara Finke hrvatskoj onomastici. Folia onomastica Croatica, 22, 59–68.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2014. Osobna imena u Velikome rječniku stranih riječi, izraza i kratica (11966.) Bratoljuba Klaića. Rasprave Instituta za hrvatrski jezik i jezikoslovlje, 40/2, 275–287.
 • Frančić, Anđela. 2015. Odslik hrvatsko-mađarskih dodira u hrvatskim prezimenima. Linguistica, LV : Slovanski jeziki v stiku z neslovanskimi : diahroni onomastični pogled. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 229–239.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2015. Kratak pogled u Zrinsku sibilu i njezinu frazeologiju. Naučni trudove, tom 53, knj. 1, zb. 2015 – Filologija, Plovdiv, 58–69.
 • Frančić, Anđela. 2015. Suvremena hrvatska onomastika – izazovi, potrebe i mogućnosti. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XXXIX, Zagreb, 75–85.
 • Frančić, Anđela. 2016. Prezimena – vrela dijalektnih podataka. Hrvatski dijalektološki zbornik, 20, Zagreb, 43–55.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2016. Transilvanija u hrvatskim rječnicima, Romanoslavica, god. 52, br. 2, Bukurešt, 33–52.
 • Frančić, Anđela. 2017. I naša o Vinku Žgan(e)cu. Hrvatski dijalektološki zbornik, 21, Zagreb, 2017., 111–128.
 • Frančić, Anđela. 2019. Geolingvistika i antroponomastička istraživanja : prezimena od naziva za osobu koja kroji i šije odjeću. Hrvatski dijalektološki zbornik, 23, Zagreb: 55–80.
 • Frančić, Anđela. 2019. Granice među antroponimijskim kategorijama. Onomastica, LXIII, Kraków, 51–65.

  Radovi u zbornicima radova sa znanstvenih skupova

 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski elementi u međimurskoj antroponimiji. Mađari i Hrvati u svjetlu prožimanja kultura i jezika. Pečuh, 169–175. 
 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski elementi u međimurskim prezimenima. Prvi hrvatski slavistički kongres, sv. 1, Zagreb, 241–247. 
 • Frančić, Anđela. 1998. Imensko-prezimenska homonimija. VI. međunarodni slavistički dani, Sambotel – Pečuh, 234–242.
 • Frančić, Anđela. 1998. Osobno ime u imenskoj formuli. Riječki filološki dani, 2, Rijeka, 209–214.
 • Frančić, Anđela. 1998. Pravopisna norma i službena imenska formula. Jezična norma i varijeteti, Zagreb – Rijeka, 157–162.
 • Frančić, Anđela. 1999. Antroponimi u reklamama. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zagreb – Rijeka, 241–246.
 • Frančić, Anđela. 1999. Filológiai Közlöny : A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és a Modern Filológiai Társaság Világirodalmi Folyóirata, Balassi Kiadó, XLV, 1–2, Budapest, 6–12.
 • Frančić, Anđela. 2000. Promjene osobnih imena. IV. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 58–68.
 • Frančić, Anđela. 2000. Istoimenost i onomastička komunikacija. Riječki filološki dani, 3, Rijeka, 99–103.
 • Frančić, Anđela. 2001. Jesu li prezimena nepromjenljiva? Drugi hrvatski slavistički kongres, Zagreb, 393–399.
 • Frančić, Anđela. 2001. Hadrovicsev prinos proučavanju međimurske ojkonimije. Hrvati u Budimu i Pešti, Budimpešta, 209–217.
 • Frančić, Anđela. 2001. Budim i Pešta kao osnove u tvorbi hrvatskih prezimena. Hrvati u Budimu i Pešti, Budimpešta, 453–459.
 • Frančić, Anđela. 2003. Imena i standardni jezik. Hrvatski književni jezik, Budimpešta, 147–151.
 • Frančić, Anđela. 2003. Prezimena u nastavi hrvatskoga jezika. Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu, 3, Čakovec, 31–43.
 • Frančić, Anđela. 2004. Prezimena u Vedešinu i Umoku 1728. – 1848. Kajkavci med gradišćanskimi Hrvati, Budimpešta, 73–92.
 • Frančić, Anđela. 2005. Hungarizmi u međimurskim prezimenima. Na brzu ruku skupljeni skup, Budimpešta, 153–162.
 • Frančić, Anđela. 2005. Značenje imena. Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, Zagreb – Split, 235–241.
 • Frančić, Anđela. 2005. Imena u frazeologiji. Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu, 5, Čakovec, 31–41.
 • Frančić, Anđela. 2006. Antroponimija novinskih naslova. Jezik i mediji. Zagreb – Split, 251–258.
 • Frančić, Anđela. 2006. Proučavanje antroponimije u 20. stoljeću. Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zagreb: Matica hrvatska, 405–421.
 • Frančić, Anđela. 2007. Osobna imena u nastavi hrvatskoga jezika. Šokačka rič, 4, Vinkovci, 53-66.
 • Frančić, Anđela. 2008. Ženska prezimena i(li) prezimena ženskih osoba, Riječki filološki dani, 7, Rijeka, 579–588.
 • Frančić, Anđela; Jurčević, Marina. 2009. Fonološka raščlamba Došenove Jeke planine. Šokačka rič, 6, Vinkovci, 197–212.
 • Frančić, Anđela. 2010. Mađarizacija međimurskih ojkonima – (neuspio) pokušaj brisanja hrvatskog identiteta Međimurja, zbornik radova IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 205–215.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2010. Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima. Riječki filološki dani, 8, Rijeka, 525–535.
 • Frančić, Anđela. 2010. Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću. Povijest hrvatskog jezika – Književne prakse sedamdesetih, zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 29–47.
 • Frančić, Anđela; Hudeček, Maja. 2011. Pridjevi u Relkovićevu Kućniku. Šokačka rič, 8, Vinkovci, 237–251.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Ivan. 2011. Hagionimi i teonimi u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja Vinka Žganca. 1. Međimurski filološki dani, Čakovec, 23–31.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2012. Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku. Šokačka rič, 9, Vinkovci, 259–278.
 • Frančić, Anđela. 2013. O prezimenu Ugrin i njegovim inačicama. XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 97–111.
 • Frančić, Anđela. 2013. Istraživanje frazema sa sastavnicama koje znače oborine u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji. „Voda“ v slavjanskoj frazeologii i paremiologii. Budapest: Izdatel’stvo „Tinta“, 701–707.
 • Frančić, Anđela; Menac-Mihalić, Mira. 2013. Istraživanje i leksikografska obradba hrvatske dijalektne frazeologije. A tko to ide?/A xto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnomslavističkom kongresu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 67–84.
 • Frančić, Anđela; Pezelj, Tamara. 2013. Slavonija u imenima zagrebačkih ulica. Šokačka rič, 10, Vinkovci, 283–302.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2014. Podrubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića. Riječki filološki dani, 9, Rijeka, 329–344.
 • Frančić, Anđela; Menac-Mihalić, Mira. 2014. Hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i glagol tipa gledati. Animalistički frazemi u slavenskim jezicima. (mrežno izdanje)
 • Frančić, Anđela; Škvorc, Anita. 2014. Imena u Tadijanovićevu jezičnome priručniku Svašta po malo. Šokačka rič, 11, Vinkovci, 329–343.
 • Frančić, Anđela. 2014. Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog. Zbornik Lovranšćine, knjiga 3, Lovran, 137–162.
 • Frančić, Anđela. 2015. Imena i standardnojezična norma. Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku (prir. A. Suvala, J. Pandžić). Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42–54.
 • Frančić, Anđela. 2015. Imena u Habdelićevu „Dictionaru“. A magyar tudomány napján elhangzott idegennyelvű előadások gyűjteménye 2013-ig. Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó, 111–124.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2016. Važnija fonološka i morfološka obilježja Zrinske sibile. Riječki filološki dani : Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014. Rijeka, 425–436.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2016. Osobna imena u Nĕmačko-hrvatskome rĕčniku (1860.). Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad. Kolektivní monografie. Krejčí, P.; Krejčová, E. (eds.). Brno, 95–106.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2016. Osobna imena u suvremenim hrvatskim gramatikama. Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa. Prvi svezak. Zagreb, 289–297.
 • Frančić, Anđela. 2016. Hrvatska antroponimija poslije Tridentskoga koncila. Tridentska baština : Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama (zbornik radova). Zagreb: Matica hrvatska – Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu – Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu, 491–503.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2018. Hungarizmi u Zrinskoj sibili, Zbornik radova s Jedanaestoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 24. do 26. studenoga 2018., Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 167–182.
 • Čilaš Šimpraga, Ankica; Frančić, Anđela. 2019. Pogled u hrvatsku onomastičku terminologiju. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (zborník referátov). Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave – VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 29–43.
 • Frančić, Anđela. 2019. Osobna imena u Rječniku bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića. U početku bijaše ime : Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića (Radovi s međunarodnoga znanstvenog skupa Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića, održanog 20. srpnja 2018. u Dračevici) (ur. Marina Marrasović-Alujević i Antonela Marić). Split: Filozofski fakultet u Splitu, 83–102.

  Radovi u ostalim publikacijama

 • Frančić, Anđela. 2004. Knjiga o Svetomarski fari. Hrvatski kajkavski kolendar. Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Čakovec, 176–178.
 • Frančić, Anđela. 2004. O svetomarskim prezimenima ili kak se pišejo Svetomarščani. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 1, Sveta Marija, 9.
 • Frančić, Anđela. 2005. Svetomarski obiteljski nadimci. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 2, Sveta Marija, 7.
 • Frančić, Anđela. 2005. Svetomarska prezimena. Hrvatski kajkavski kolendar. Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Čakovec, 184–188.
 • Frančić, Anđela. 2006. Nekaj o imenima Svetomarščanof i Svetomarščic. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 3, Sveta Marija, 6.
 • Frančić, Anđela. 2007. Od Altarca i Družilovca do Svete Marije. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 4, Sveta Marija, 20.
 • Frančić, Anđela; Novak, Marija. 2007. Rječnik manje poznatih riječi i izraza. U: Marija Novak. Tragovi hrvatske mitologije. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 330–351.
 • Frančić, Anđela. 2008. Petrof škedenj, Đermadijef ocet i Tokarovo porišče. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 5, Sveta Marija, 7.
 • Frančić, Anđela. 2009. Vitomerci, Paljičnjak, Vogrinovica, Štrkovica, Željeznica, Kanižnica, Črni lok, Jokna, Mezova… Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 6, Sveta Marija, 9.
 • Frančić, Anđela. 2010. Store moringe. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 7, Sveta Marija, 12.
 • Frančić, Anđela; Markač, Pavao. 2014. Povijest Župe Sveta Marija. Hrvatski kajkavski kolendar, Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, 17–21.
 • Frančić, Anđela. 2015. Kak sem čitala ovo knjigo (pogovor). U: Ivan Varga, Knjiga ot Štefeka z Međimorja, Čakovec, 107–108.
 • Frančić, Anđela. 2015. Zvoni zvonido. Svetomarsaki ljistek, informativno glasilo Općine Sveta Marija, 12, Sveta Marija.
 • Frančić, Anđela. 2016. Onomastičar i dijalektolog Petar Šimunović. Spomenica preminulim akademicima : Petar Šimunović 1933. – 2014., sv. 210, Zagreb, 15–25. ISBN 978-953-347-120-4.
 • Frančić, Anđela; Vranić, Silvana. 2016. Bibliografija radova akademika Petra Šimunovića. Petar Šimunović 1933. – 2014. : Spomenica preminulim akademicima, sv. 210, Zagreb, 33–72.
 • Frančić, Anđela. 2016. Pešočenje, španceranje i premišljovanje. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 13, Sveta Marija, 19.
 • Frančić, Anđela. 2017. Ljisteka ti pišem… Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 14, Sveta Marija, 38.
 • Frančić, Anđela. 2018. A ve malo venodjanja. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 15, Sveta Marija, 35.
 • Frančić, Anđela. 2019. Svetomarske vuljice. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 16, Sveta Marija, 16.
 • Frančić, Anđela; Milovan, Maja. 2019. Imena u najstarijoj umaškoj matičnoj knjizi. Matična knjiga krštenih Župe Umag (1483. – 1643.). Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Porečka i Pulska biskupija – Hrvatsko katoličko sveučilište, 45–77.

  Prikazi, ocjene, recenzije

 • Frančić, Anđela. 1987. Bilogorski kajkavski govori (prikaz monografije M. Lončarića Bilogorski kajkavski govori). Kaj, XX/ 3, Zagreb, 89–91.
 • Frančić, Anđela. 1991. Jadransko primorje u ogledalu zemljopisnih imena (prikaz knjige P. Šimunovića Istočnojadranska toponimija). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 171–174.
 • Frančić, Anđela. 1991. Hrvatska antroponimija u Madžarskoj (prikaz knjige Ž. Mandića Povijesna antroponimija bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 175–177.
 • Frančić, Anđela. 1991. Iz povijesne antroponimije stare Srbije (prikaz knjige M. Grković Rečnik imena Banjskog, Dečanskog i Prizrenskog vlastelinstva u XIV. veku). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 178–180.
 • Frančić, Anđela. 1992. Iz staropoljske antroponimije apelativnog porijekla (prikaz knjige A. Cieślikowe Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe, Proces onimizacji). Folia onomastica Croatica, 1, Zagreb, 101–103.
 • Frančić, Anđela. 1993. Osobno ime kao sociolingvistički znak (prikaz knjige M. Knappové Rodné jméno v jazyce a společnosti). Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 133–135.
 • Frančić, Anđela. 1993. Priručnik o uporabi prezimena u suvremenom češkom jeziku (prikaz knjige M. Knappová Příjmení v současně češtině). Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 136–138.
 • Frančić, Anđela. 1996. Kapitalno djelo hrvatske antroponomastike (prikaz knjige P. Šimunovića Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost). Folia onomastica Croatica, 5, Zagreb, 96–100.
 • Frančić, Anđela. 1996. Hrvatska prezimena (prikaz knjige P. Šimunovića Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost). Encyclopaedia moderna, 46, Zagreb, 122–124.
 • Frančić, Anđela. 1997. Onomastika u Ruskoj enciklopediji (prikaz knjige Russkaja onomastika i onomastika Rosii). Folia onomastica Croatica, 6, Zagreb, 205–208.
 • Frančić, Anđela. 1999. Etimologijsko-motivacijski rječnik staropoljske antroponimije (prikaz pet knjiga objavljenih pod zajedničkim naslovom Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 223–226.
 • Frančić, Anđela. 1999. Makedonska onomastika bogatija za tri nove knjige Ljubice Stankovske (prikaz knjiga Makedonska ojkonimija, knj 1; Makedonska ojkonimija, knj. 2, Rečnik na ličnite iminja kaj Makedoncite). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 217–222.
 • Frančić, Anđela. 1999. Bačko-baranjsko-srijemsko mjestopisno troknjižje (prikaz triju knjiga Ante Sekulića Hrvatski bački mjestopisi, Hrvatski baranjski mjestopisi, Hrvatski srijemski mjestopisi). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 227–232.
 • Frančić, Anđela. 2000. Knjiga o jednom hrvatskom govoru u Slovačkoj (prikaz knjige S. Vulić i B. Petrović Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj). Marulić, XXXIII/2, Zagreb, 397–400.
 • Frančić, Anđela. 2000. Rječnik suvremenih ruskih prezimena (prikaz knjige I. M. Ganžine Slovar’ sovremennyh russkih familij). Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 175–178.
 • Frančić, Anđela. 2000. Ogulinsko-modruška udolina u svjetlu svoje povijesti i svojih prezimena (prikaz knjige Hrvoja Salopeka Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline). Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 179–182.
 • Frančić, Anđela. 2001. Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj (prikaz knjige Živka Mandića Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj). Marulić, XXXIV/1, Zagreb, 188–191.
 • Frančić, Anđela. 2001. U Erdelju otkriven dosad najstariji dramatizirani kajkavski Marijin plač (prikaz knjige Stjepana Lukača Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626). Kaj, 1–2, Zagreb, 105–107.
 • Frančić, Anđela. 2001. Pregled hrvatskoga tiska u dijaspori (prikaz knjige Sanje Vulić Hrvatski tisak u dijaspori). Dubrovnik, časopis za književnost i znanost, XII/1, Dubrovnik, 206–208.
 • Frančić, Anđela. 2001. Matične knjige triljske župe – vrelo demografskih i antroponimijskih podataka (prikaz knjige Mladena Andreisa Stanovništvo župe sv. Mihovila arhanđela u Trilju u 19. st. : demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz matičnih knjiga krštenih). Čakavska rič, XXIX/2, Split, 141–144.
 • Frančić, Anđela. 2001. Imena tvrtki očima jezikoslovca (prikaz knjige Alenke Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 27, Zagreb, 368–372.
 • Frančić, Anđela. 2006. Hrvatski u Hrvatskoj na sporednome kolosijeku (prikaz knjige Nives Opačić Hrvatski u zagradama – globalizacijske jezične stranputice). Lahor, 2, Zagreb, 241–243.
 • Frančić, Anđela. 2015. Antun Šimčík, Jezične bilješke (priredio i pogovor napisao Marko Samardžija), Zagreb: Nova stvarnost, 2015, 303 str. Folia onomastica Croatica, 24, Zagreb, 148–152.
 • Frančić, Anđela. 2016. Ivan Varga, Knjiga ot Štefeka z Međimorja, Čakovec, 2015. Svetomarski ljistek, 13, Sveta Marija, 34.
 • Frančić, Anđela. 2016. 13. Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (Zagreb, 29. – 30. rujna 2016.), Jezik : Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 63/4 – 5, Zagreb, 199 – 200.
 • Frančić, Anđela. 2017. Ivan Lupić i Bojana Schubert, Prvi hrvatski Shakespeare. Ludbreg: Pučko otvoreno učilište „Dragutin Novak“, 2016., 111 str. Filologija, 67, Zagreb, 123–127.
 • Frančić, Anđela. 2017. Blago Podravskih Podgajaca (prikaz knjige Marije Znike, Rječnik podgajačkoga govora. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2017.). Glas Koncila, br. 31, 6. kolovoza 2017., Zagreb, 24.
 • Frančić, Anđela. 2018. Nova knjiga o jeziku hrvatskih književnika (prikaz knjige Sanje Vulić, Jedinstvo različitosti : Radovi iz hrvatske filologije, Književni krug Split, Split 2018.). Matica, mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika, ožujak, 3, Zagreb, 53.
 • Frančić, Anđela. 2018. Josip Bedeković, Knjiga o sv. Jeronimu, Iliriku i Međimurju. Zagreb – Čakovec: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Tkalčić – Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije – Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“ – Zrinska garda Čakovec – Izdavačka kuća Meridijani, 2017., 555 str. Folia onomastica Croatica, 27, Zagreb, 207–210.
 • Frančić, Anđela. 2019. Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić, Bosanskohercegovačka prezimena I. Prezimena po imenima navjestitelja Božije riječi. Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, 2018., 195 str. Folia onomastica Croatica, 28, Zagreb, 207–210.

  Nekrolozi

 • Frančić, Anđela. 2014. U spomen : Petar Šimunović (Dračevica, 19. veljače 1933. – Split, 5. kolovoza 2014.). Jezik, LXI/4-5, Zagreb, 121–124.
 • Frančić, Anđela. 2014. In memoriam : Petar Šimunović (Dračevica, 19. veljače 1933. – Split, 5. kolovoza 2014.). Folia onomastica Croatica, 23, Zagreb, 295–300.
 • Frančić, Anđela. 2015. In memoriam : Petar Šimunović (Dračevica, 19. veljače 1933. – Split, 5. kolovoza 2014.). Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 65, Zagreb, 169–174.