Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Anđela Frančić, predstojnica Katedre

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: po dogovoru e-poštom

Biografija

francicAnđela Frančić rođena je 8. rujna 1961. u Prelogu (Međimurje). Osnovnu je školu završila u Svetoj Mariji, a srednju u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je (1985.), magistrirala (1992.) i doktorirala (1999.). Nakon završetka studija radila je u Zavodu za hrvatski jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), a od 2002. zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku, Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika). Vanjska je suradnica na Veleučilištu Baltazar Zaprešić. U zvanju je redovite profesorice. Predaje povijesnojezične, onomastičke i standardnojezične kolegije. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednica Odbora za onomastiku Razreda za filološke znanosti HAZU te glavna i odgovorna urednica Akademijina časopisa Folia onomastica Croatica. Članica je Matičnoga odbora za polje filologije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje te Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije.

Bibliografija

Knjige

 • Barac-Grum, Vida; Čunčić, Marica; Frančić, Anđela; Mamić, Mile; Menac-Mihalić, Mira; Prpić, Tomislav; Reizer, Zora; Vajs, Nada; Zečević, Vesna. 1991. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga druga, sv. 6, Zagreb, 647–661. ISBN 953-154-393-3
 • Barac-Grum, Vida; Frančić, Anđela; Jembrih, Alojz; Kalinski, Ivan; Lončarić, Mijo;  Mamić, Mile; Menac-Mihalić, Mihalić; Vajs, Nada; Zečević, Vesna. 1995. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga treća, sv. 7, Zagreb, 175–183. ISBN 953-154-394-1
 • Dedaić, Mirjana; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Jembrih, Alojz; Kalinski, Ivan; Šojat, Antun; Švaćko, Vanja; Vajs, Nada; Zečević, Vesna. 1999. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga treća, sv. 8, Zagreb, 311–359, 386–409. ISBN 953-154-395-X
 • Barac-Grum, Vida; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Kalinski, Ivan; Šojat, Antun; Švaćko, Vanja; Zečević, Vesna. 2002. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga treća, sv. 9, Zagreb, 531–562, 630–660, 689–712. ISBN 953-154-554-5
 • Frančić, Anđela. 2002. Međimurska prezimena. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 559 str. ISBN 953-6637-17-0
 • Frančić Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2005. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. ISBN 953-169-101-0
 • Frančić, Anđela. 2008. Kultura hrvatskog jezika. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“. ISBN 978-953-96539-8-7
 • Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris. 2009. Jazik horvatski : Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. ISBN 978-953-169-197-0
 • Bičanić, Ante; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica. ISBN 978-953-55540-6-6
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“. ISBN 978-953-7670-42-9

Poglavlja u knjigama

 • Frančić, Anđela. 2009. Onomastička svjedočenja o hrvatskome jeziku. U: Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 221–259. ISBN 978-953-55540-1-1
 • Frančić, Anđela. 2011. Hrvatska imena. U: Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 387–439. ISBN 978-953-55540-2-8
 • Frančić, Anđela; Lisac, Josip; Kuzmić, Boris. 2011. Antologija djela iz 16. stoljeća. U: Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 483–567. ISBN 978-953-55540-2-8
 • Frančić, Anđela. 2013. Hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću. U: Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18.. stoljeće. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 461–509. ISBN: 978-953-55540-3-5
 • Frančić, Anđela. 2015. Hrvatska imena u 19. stoljeću. U: Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 509–547. ISBN: 978-953-55540-4-2

Skripta

 • Frančić, Anđela. 2008. Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“.

Radovi u časopisima i zbornicima

 • Varga, Anđela. 1987. Ženska osobna imena u Mariji na Muri. Rasprave Zavoda za jezik, 13, Zagreb, 175–189. ISSN 0351-434x
 • Frančić, Anđela. 1988. Međimurska ojkonimija i književni jezik. Rasprave Zavoda za jezik, 14, Zagreb, 51–58. ISSN 0351-434x
 • Frančić, Anđela. 1989. Prezimenski mozaik međimurske Bistrice danas. Rasprave Zavoda za jezik, 15, Zagreb, 93–111. ISSN 0351-434x
 • Frančić, Anđela. 1993. Međimurski obiteljski nadimci od osobnih imena. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb, 81–91. ISSN 1330-1233
 • Frančić, Anđela. 1993. Međimurska prezimena motivirana zanimanjem. Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 67–77. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 1994. Međimurski obiteljski nadimci. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 20, Zagreb, 31–66. ISSN 1330-1233
 • Frančić, Anđela. 1995. Prilog proučavanju međimurske povijesne antroponimije: imenovanje žena u kanonskim vizitacijama iz 17. i 18. stoljeća. Filologija, 24–25, Zagreb, 129–134. ISSN: 0449-363X
 • Frančić, Anđela. 1995. Prilog proučavanju međimurske ojkonimije: dvoleksemni ojkonimi s pridjevima donji/gornji. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 21, Zagreb, 25–50. ISSN 1330-1233
 • Frančić, Anđela. 1996. Pregled mijena imenske formule i osobnog imena u njoj (na primjerima iz međimurske antroponimije). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 22, Zagreb, 17–36. ISSN 1330-1233
 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski utjecaj na izbor osobnog imena 1942. – 1944. u Svetoj Mariji (Međimurje). Filologija, 29, Zagreb, 37–50. ISSN: 0449-363X
 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski elementi u međimurskoj antroponimiji. Mađari i Hrvati u svjetlu prožimanja kultura i jezika. Pečuh, 169–175. ISBN 693 04 6436 5
 • Frančić, Anđela. 1997. Nasljednost osobnih imena. Folia onomastica Croatica, 6, Zagreb, 41–62. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 1997. Iz poredbene frazeologije međimurske kajkavštine. Riječ : časopis za filologiju, III/1, Rijeka, 7–13.
 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski elementi u međimurskim prezimenima. Prvi hrvatski slavistički kongres, sv. 1, Zagreb, 241–247. ISBN 953-6050-88-9
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1997–1998. Antonimija u hrvatskoj ojkonimiji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23–24, Zagreb, 77–102. ISSN 1331-6745
 • Frančić, Anđela. 1998. Preimenovanje naselja i (onomastička) komunikacija. Filologija, 30–31, Zagreb, 451–458. ISSN: 0449-363X
 • Frančić, Anđela. 1998. Imensko-prezimenska homonimija. VI. međunarodni slavistički dani, Sambotel – Pečuh, 234–242. ISBN 639 9017 88 4 Ö
 • Frančić, Anđela. 1998. Osobno ime u imenskoj formuli. Riječki filološki dani, 2, Rijeka, 209–214. ISBN 953-6104-02-04
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1998. Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji. Riječ : časopis za filologiju, IV/1, Rijeka, 30–34.
 • Frančić, Anđela. 1998. Pravopisna norma i službena imenska formula. Jezična norma i varijeteti, Zagreb – Rijeka, 157–162.
 • Frančić, Anđela. 1999. „Matiji se rodi Saša“ – (osobno)imensko-prezimenske zavrzlame. Riječ : časopis za filologiju, V/2, Rijeka, 17–23.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1999. Pomodna osobna imena. Jezik, XLVI/5. Zsgreb, 172–178.
 • Frančić, Anđela. 1999. Međimurska ojkonimija kao predmet znanstvenog istraživanja. Folia onomastica Croatica, 8, Zageb, 67–79. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 1999. Antroponimi u reklamama. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zagreb – Rijeka, 241–246. ISBN 953-96391-5-8
 • Frančić, Anđela. 1999. Кпроблематикехорватскойономастичесскойтерминологии. Filológiai Közlöny : A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és a Modern Filológiai Társaság Világirodalmi Folyóirata, Balassi Kiadó, XLV, 1–2, Budapest, 6–12. ISSN 0015-1785
 • Frančić, Anđela. 2000. Promjene osobnih imena. IV. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 58–68. ISBN 963-00-3549-9
 • Frančić, Anđela. 2000. Istoimenost i onomastička komunikacija. Riječki filološki dani, 3, Rijeka, 99–103. ISBN 953-6104-02-4
 • Frančić, Anđela. 2000. Prvi spomen Međimurja. Kaj, XXXIII/1–2, Zagreb, 61–70. ISSN 0453-1116
 • Frančić, Anđela. 2000. O prezimenu Zagorec. Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 43–55. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 2001. Jesu li prezimena nepromjenljiva?. Drugi hrvatski slavistički kongres, Zagreb, 393–399. ISBN 953-175-113-7
 • Frančić, Anđela. 2001. Hadrovicsev prinos proučavanju međimurske ojkonimije. Hrvati u Budimu i Pešti, Budimpešta, 209–217. ISBN 963 00 8426 0
 • Frančić, Anđela. 2001. Budim i Pešta kao osnove u tvorbi hrvatskih prezimena. Hrvati u Budimu i Pešti, Budimpešta, 453–459. ISBN 963 00 8426 0
 • Frančić, Anđela. 2002. Uvid u osobna imena rođenih 2001. Folia onomastica Croatica, 11, Zagreb, 77–93. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 2002. O prezimenu Međimurec i njegovim varijantama. Kaj, XXXV/4, Zagreb, 19–31. ISSN 0453-1116
 • Frančić, Anđela. 2003. Imena i standardni jezik. Hrvatski književni jezik, Budimpešta, 147–151. ISBN 693 9314 60 9
 • Frančić, Anđela. 2003. Rečka mikrotoponimija. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29, Zagreb, 373–389. ISSN 1331-6745
 • Frančić, Anđela. 2003. Prezimena u nastavi hrvatskoga jezika. Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu, 3, Čakovec, 31–43. ISSN 1333-1396
 • Frančić, Anđela. 2004. Prezimena u Vedešinu i Umoku 1728. – 1848. Kajkavci med gradišćanskimi Hrvati, Budimpešta, 73–92. ISBN 963 9314 68 4
 • Frančić, Anđela. 2005. Hungarizmi u međimurskim prezimenima. Na brzu ruku skupljeni skup, Budimpešta, 153–162. ISBN 963 9314 95 1
 • Frančić, Anđela. 2005. Značenje imena. Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, Zagreb – Split, 235–241. ISBN 953-96391-6-6
 • Frančić, Anđela. 2005. Imena u frazeologiji. Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu, 5, Čakovec, 31–41. ISSN 1333-1396
 • Frančić, Anđela. 2006. Što je osobno ime?. Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb, 71–80. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 2006. Antroponimija novinskih naslova. Jezik i mediji. Zagreb – Split, 251–258. ISBN 953-96391-8-2
 • Frančić, Anđela. 2006. Antroponimija u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja. Folia onomastica Croatica, 12–13, Zagreb, 121–137. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 2006. Proučavanje antroponimije u 20. stoljeću. Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zagreb: Matica hrvatska, 405–421. ISBN 953-150-773-2
 • Frančić, Anđela. 2007. Osobna imena u nastavi hrvatskoga jezika. Šokačka rič, 4,   Vinkovci, 53-66. ISSN 1845-190X
 • Frančić, Anđela. 2007. Prezimena u Kinchu oszebuinom szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, Zagreb, 67–89. ISSN 1331-6745
 • Frančić, Anđela. 2007. Osobna imena u Kinchu oszebuinom szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea. Studia Slavica, 52/1–2, Budapest, 107–116.
 • Frančić, Anđela. 2007. Uvid u hrvatsku toponimiju na sjeverozapadnoj međi. Jezikoslovni zapiski, 13/1–2, Ljubljana, 147–157. ISSN 0354-0448
 • Frančić, Anđela; Žagar Szentesi, Orsolya. 2008. Međimurska ojkonimija na mađarski način. Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb, 59–80. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 2008. Povijest imena naselja Sveta Marija. Kaj, 6, Zagreb, 49–60. ISSN 0453-1116
 • Frančić, Anđela. 2008. Ženska prezimena i(li) prezimena ženskih osoba, Riječki filološki dani, 7, Rijeka, 579–588. ISBN 978-953-6104-64-2
 • Frančić, Anđela; Jurčević, Marina. 2009. Fonološka raščlamba Došenove Jeke planine. Šokačka rič, 6, Vinkovci,  197212. ISSN 1845-190X
 • Frančić, Anđela. 2010. Mađarizacija međimurskih ojkonima – (neuspio) pokušaj brisanja hrvatskog identiteta Međimurja, zbornik radova IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 205–215. ISBN 978-963-88818-2-3
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2010. Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima. Riječki filološki dani, 8, Rijeka, 525–535. ISBN 978-953-6104-70-3
 • Frančić, Anđela. 2010. Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću. Povijest hrvatskog jezika – Književne prakse sedamdesetih, zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 29–47. ISBN 978-953-175-360-9
 • Frančić, Anđela; Hudeček, Maja. 2011. Pridjevi u Relkovićevu Kućniku. Šokačka rič, 8, Vinkovci, 237–251. ISSN 1845-190X
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Ivan. 2011. Hagionimi i teonimi u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja Vinka Žganca. 1. Međimurski filološki dani, Čakovec, 23–31. ISBN 978-953-7210-48-9
 • Frančić, Anđela. 2012. Ojkonim Štrigova kroz stoljeća. Folia onomastica Croatica, 21, 37–58. ISSN 1330-0695
 • Frančić, Anđela. 2012. Osobna imena u Rječniku varaždinskoga kajkavskog govora Tomislava Lipljina. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/2, 381–391. ISSN 1331-6745
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2012. Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića. Nova Croatica, 6, Zagreb, 249–274. ISSN 1846-8292
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2012. Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku. Šokačka rič, 9, Vinkovci, 259–278. ISSN 1845-190X
 • Frančić, Anđela. 2013. O prezimenu Ugrin i njegovim inačicama. XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 97–111. ISBN 978 963 88818 9 2
 • Frančić, Anđela. 2013. Istraživanje frazema sa sastavnicama koje znače oborine u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji. Voda v slavjanskoj frazeologii i paremiologii. Budapest: Izdatel’stvo „Tinta“, 701707. ISBN: 978-615-5219-47-4
 • Frančić, Anđela. 2013. O prezimenu Ugrin i njegovim inačicama. XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 97–111. ISBN 978 963 88818 9 2
 • Frančić, Anđela; Menac-Mihalić, Mira. 2013. Istraživanje i leksikografska obradba hrvatske dijalektne frazeologije. A tko to ide?/A xto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnomslavističkom kongresu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 6784. ISBN 978-953-169-258-8
 • Frančić, Anđela; Pezelj, Tamara. 2013. Slavonija u imenima zagrebačkih ulica. Šokačka rič, 10., Vinkovci, 283–302. ISBN 978-953-57381-2-1
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2014. Podrubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića. Riječki filološki dani, 9, Rijeka, 329–344. ISBN 978-953-7975-04-3
 • Frančić, Anđela; Menac-Mihalić, Mira. 2014. Hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i glagol tipa gledati. Animalistički frazemi u slavenskim jezicima.  ISBN 978-953-175-513-9 (mrežno izdanje)
 • Frančić, Anđela; Škvorc, Anita. 2014. Imena u Tadijanovićevu jezičnome priručniku Svašta po malo. Šokačka rič, 11, Vinkovci, 329–343. ISBN 978-953-57381-3-8
 • Frančić, Anđela. 2014. Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog. Zbornik Lovranšćine, knjiga 3, Lovran, 137-162. ISSN 1847-5922
 • Frančić, Anđela. 2015. Imena i standardnojezična norma. Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku (prir. A. Suvala, J. Pandžić). Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42–54. ISBN 978-953-7967-25-3
 • Frančić, Anđela. 2015. Imena u Habdelićevu Dictionaru. A magyar tudomány napján elhangzott idegennyelvű előadások gyűjteménye 2013-ig. Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó, 111–124. ISBN 978-615-5429-170

Radovi u ostalim publikacijama

 • Frančić, Anđela. 2004. Knjiga o Svetomarski fari. Hrvatski kajkavski kolendar. Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Čakovec, 176–178. ISSN 1332-2141
 • Frančić, Anđela. 2004. O svetomarskim prezimenima ili kak se pišejo Svetomarščani.  Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 1, Sveta Marija, 9.
 • Frančić, Anđela. 2005. Svetomarski obiteljski nadimci. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 2, Sveta Marija, 7.
 • Frančić, Anđela. 2005. Svetomarska prezimena. Hrvatski kajkavski kolendar. Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Čakovec, 184–188. ISSN 1332-2141
 • Frančić, Anđela. 2006. Nekaj o imenima Svetomarščanof i Svetomarščic.  Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 3, Sveta Marija, 6.
 • Frančić, Anđela. 2007. Od Altarca i Družilovca do Svete Marije. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 4, Sveta Marija, 20.
 • Frančić, Anđela; Novak, Marija. 2007. Rječnik manje poznatih riječi i izraza. U: M. Novak Tragovi hrvatske mitologije. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 330–351. ISBN 978-953-6020-40-9
 • Frančić, Anđela. 2008. Petrof škedenj, Đermadijef ocet i Tokarovo porišče. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 5, Sveta Marija, 7.
 • Frančić, Anđela. 2009. Vitomerci, Paljičnjak, Vogrinovica, Štrkovica, Željeznica, Kanižnica, Črni lok, Jokna, Mezova… Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 6, Sveta Marija, 9.
 • Frančić, Anđela. 2010. Store moringe. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 7, Sveta Marija, 12.
 • Frančić, Anđela; Markač, Pavao. 2014. Povijest Župe Sveta Marija. Hrvatski kajkavski kolendar, Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu,17–21. ISSN 1332-2141
 • Frančić, Anđela. 2015. Kak sem čitala ovo knjigo (pogovor). U: I. Varga, Knjiga ot Štefeka z Međimorja, Čakovec, 107–108. ISBN 978-953-155-138-0
 •  Frančić, Anđela. 2015. Zvoni zvonido. Svetomarsaki ljistek, informativno glasilo Općine Sveta Marija, 12, Sveta Marija.

Prikazi, ocjene, recenzije

 • Frančić, Anđela. 1987. Bilogorski kajkavski govori (prikaz monografije M. Lončarića Bilogorski kajkavski govori). Kaj, XX/ 3, Zagreb, str. 89–91.
 • Frančić, Anđela. 1991. Jadransko primorje u ogledalu zemljopisnih imena (prikaz knjige P. Šimunovića Istočnojadranska toponimija). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 171–174.
 • Frančić, Anđela. 1991. Hrvatska antroponimija u Madžarskoj (prikaz knjige Ž. Mandića Povijesna antroponimija bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 175–177.
 • Frančić, Anđela. 1991. Iz povijesne antroponimije stare Srbije (prikaz knjige M. Grković Rečnik imena Banjskog, Dečanskog i Prizrenskog vlastelinstva u XIV. veku). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 178–180.
 • Frančić, Anđela. 1992. Iz staropoljske antroponimije apelativnog porijekla (prikaz knjige A. Cieślikowe Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe, Proces onimizacji). Folia onomastica Croatica, 1, Zagreb, 101–103.
 • Frančić, Anđela. 1993. Osobno ime kao sociolingvistički znak (prikaz knjige M. Knappové Rodné jméno v jazyce a společnosti). Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 133–135.
 • Frančić, Anđela. 1993. Priručnik o uporabi prezimena u suvremenom češkom jeziku (prikaz knjige M. Knappová Příjmení v současně češtině). Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 136–138.
 • Frančić, Anđela. 1996. Kapitalno djelo hrvatske antroponomastike (prikaz knjige P. Šimunovića Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost). Folia onomastica Croatica, 5, Zagreb, 96–100.
 • Frančić, Anđela. 1996. Hrvatska prezimena (prikaz knjige P. Šimunovića Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost). Encyclopaedia moderna, 46, Zagreb, 122–124.
 • Frančić, Anđela. 1997. Onomastika u Ruskoj enciklopediji (prikaz knjige Russkaja onomastika i onomastika Rosii). Folia onomastica Croatica, 6, Zagreb, 205–208.
 • Frančić, Anđela. 1999. Etimologijsko-motivacijski rječnik staropoljske antroponimije (prikaz pet knjiga objavljenih pod zajedničkim naslovom Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 223–226.
 • Frančić, Anđela. 1999. Makedonska onomastika bogatija za tri nove knjige Ljubice Stankovske (prikaz knjiga Makedonska ojkonimija, knj 1; Makedonska ojkonimija, knj. 2, Rečnik na ličnite iminja kaj Makedoncite). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 217–222.
 • Frančić, Anđela. 1999. Bačko-baranjsko-srijemsko mjestopisno troknjižje (prikaz triju knjiga Ante Sekulića Hrvatski bački mjestopisi, Hrvatski baranjski mjestopisi, Hrvatski srijemski mjestopisi). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 227–232.
 • Frančić, Anđela. 2000. Knjiga o jednom hrvatskom govoru u Slovačkoj (prikaz knjige S. Vulić i B. Petrović Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj). Marulić, XXXIII/2, Zagreb, 397–400.
 • Frančić, Anđela. 2000. Rječnik suvremenih ruskih prezimena (prikaz knjige I. M. Ganžine Slovar’ sovremennyh russkih familij). Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 175–178.
 • Frančić, Anđela. 2000. Ogulinsko-modruška udolina u svjetlu svoje povijesti i svojih prezimena (prikaz knjige Hrvoja Salopeka Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline). Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 179–182.
 • Frančić, Anđela. 2001. Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj (prikaz knjige Živka Mandića Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj). Marulić, XXXIV/1, Zagreb, 188–191.
 • Frančić, Anđela. 2001. U Erdelju otkriven dosad najstariji dramatizirani kajkavski Marijin plač (prikaz knjige Stjepana Lukača Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626). Kaj, 1–2, Zagreb, 105–107.
 • Frančić, Anđela. 2001. Pregled hrvatskoga tiska u dijaspori (prikaz knjige Sanje Vulić Hrvatski tisak u dijaspori). Dubrovnik, časopis za književnost i znanost, XII/1, Dubrovnik, 206–208.
 • Frančić, Anđela. 2001. Matične knjige triljske župe – vrelo demografskih i antroponimijskih podataka (prikaz knjige Mladena Andreisa Stanovništvo župe sv. Mihovila arhanđela u Trilju u 19. st.: demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz matičnih knjiga krštenih). Čakavska rič, XXIX/2, Split, 141–144.
 • Frančić, Anđela. 2001. Imena tvrtki očima jezikoslovca (prikaz knjige Alenke Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 27, Zagreb, 368–372.
 • Frančić, Anđela. 2006. Hrvatski u Hrvatskoj na sporednome kolosijeku (prikaz knjige Nives Opačić Hrvatski u zagradama – globalizacijske jezične stranputice). Lahor, 2, Zagreb, 241–243.

Nekrolozi

 • Frančić, Anđela. 2014. U spomen : Petar Šimunović (Dračevica, 19. veljače 1933. – Split, 5. kolovoza 2014.). Jezik, LXI/4-5, Zagreb, 121–124.
 • Frančić, Anđela. 2014. In memoriam : Petar Šimunović (Dračevica, 19. veljače 1933. – Split, 5. kolovoza 2014.). Folia onomastica Croatica, 23, Zagreb, 295–300.