Studij › Diplomski rad
10. 2. 2013.

Predaja diplomskih radova u elektroničkome obliku

U skladu s Odlukom Filozofskoga fakulteta o diplomskim radovima diplomski se radovi moraju obvezatno predati u Tajništvo Odsjeka i u elektroničkome obliku (na CD-u). Nakon obrane Tajništvo upućuje konačni tekst diplomskoga rada u elektroničkome obliku u Knjižnicu, gdje će se svi diplomski radovi pohraniti u njezinu digitalnome repozitoriju i biti na raspolaganju zainteresiranim korisnicima.

Uz diplomski rad u elektroničkome obliku, student u Tajništvo Odsjeka mora predati ispunjenu i potpisanu Izjavu o pohrani diplomskoga rada u digitalni repozitorij, kojom određuje dostupnost svojega rada za korisnike.