Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Dr. sc. Goranka Šutalo, poslijedoktorandica

, 01/4092-075

Vrijeme primanja: petkom 13:30–14:30, B112

Biografija

sutaloGoranka Šutalo, rođena u Kutini, 1979. godine. Diplomirala 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu hrvatski jezik i književnost i filozofiju (profesor hrvatskog jezika i književnosti i filozofije). Radila kao novinarka kulturne rubrike u Vjesniku, u Grafičkoj školi u Zagrebu te kao lektorica za strance na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Croaticumu. Poslijediplomski doktorski studij ranog novog vijeka upisala u rujnu 2008. Od lipnja 2009. zaposlena kao znanstvena novakinja na Katedri za stariju hrvatsku književnost (projekt Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. st.)

Vanjska suradnica Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža". Piše prikaze, osvrte i književne kritike u  časopisima Republika, Vijenac, Most i Književna Republika.

Izbor iz bibliografije

  1. "Todesenthebung aus dem Sterbezimmer: Koncepti ideologije i vlasti u recepciji Desničinih Proljeća Ivana Galeba" // Desničini susreti 2010 : Ideologija vlasti i ideologičnost teksta : zbornik radova / Roksandić, Drago; Ivana Cvijović Javorina (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Plejada, 2011. str. 62-77. (Dukić, Davor; Šutalo, Goranka)
  2. "Nahvao-nazbilj trvenja : 'afera' Tirena i Vetranovićeva apologija prigodnicom" // Dani Hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao : etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana : u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića: zbornik radova / Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Pavličić, Pavao ; Moguš, Milan (ur.). Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2009. str. 140-151.

Znanstveni skupovi

  1. International conference History as a Foreign Country: Historical Imagery in South-Eastern Europe (Zadar and Nin, 2012.) : "Imagery of Space and Time in Miroslav Krleža’s Short Story Collection Hrvatski bog Mars (The Croatian God Mars)" (Brković, Ivana; Šutalo, Goranka)
  2. Hrvatsko-srpski znanstveni kolokvij. Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. st: interkulturni aspekti 'prosvijećene modernizacije'. (Zagreb, 2011.): "Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma" (Dukić, Davor; Šutalo, Goranka)
  3. Desničini susreti 2010.: Ideologija vlasti i ideologičnost teksta. (Zadar, Islam Grčki,  2010.) : "Todesenthebung aus dem Sterbezimmer: koncepti ideologije i vlasti u recepciji Desničinih Proljeća Ivana Galeba" (Dukić, Davor; Šutalo, Goranka)
  4. Dani hvarskog kazališta (2008): "Nahvao-nazbilj trvenja: 'afera' Tirena i Vetranovićeva apologija prigodnicom" (tema skupa: Nazbilj i nahvao: Etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i stvaralaštvu od Marina Držića do naših dana)
  5. Znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS), Zagreb (2007.) : " Hrvatski kao drugi i strani jezik na primjeru druge i treće generacije hrvatskih iseljenika" (Šutalo, G.; Vidović, A.)