Kroatistika › Nastavnici
Umirovljeni nastavnici Katedre za hrvatski standardni jezik

Prof. dr. sc. Zlatko Vince

Životopis

Rođen 10. siječnja 1922. u Đakovu. Klasičnu isusovačku gimnaziju završio u Travniku, na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirao studijsku grupu narodni jezik i književnost (1945), studira također ruski, francuski i narodnu povijest. Doktorirao disertacijom Značenje Frana Kurelca kao jezikoslovca (1958). Po diplomi srednjoškolski profesor i knjižničar u Zagrebu, Pazinu i Puli. Potom asistent na Filozofskome fakultetu u Zadru (1956), na kojemu je jedan od organizatora slavističkoga studija. Od 1961. do 1969. u Institutu za jezik JAZU. Od 1969. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, nasljednik Marina Somborca kao predavač hrvatskoga jezika kao općega predmeta. Od 1979. redoviti profesor. Umirovljen 1987.

Od 1988. dopisni član HAZU.

Gostujući lektor i gostujući profesor na sveučilištima u Kielu i Kölnu.

Suautor utjecajnoga »Zelenoga« Matičina savjetnika (1971) i njegove priručne Gramatike. Temeljito proučio hrvatske filološke škole 19. stoljeća, posebice riječku i Frana Kurelca te zadarsku i Antu Kuzmanića s čitavim kompleksom ikavice u razvoju hrvatskoga standarda. Sintezu je dao u kapitalnim Putovima hrvatskoga književnoga jezika (1978). Napisao desetke radova o povijesti hrvatskoga standarda i hrvatskim filolozima.

Bio je pomoćni urednik Rječnika MH i MS (1967) te suradnik na Dodacima Rječnika JAZU.

Preminuo u Zagrebu 1. prosinca 1994.

Odabrana bibliografija

  • Značenje Frana Kurelca kao jezikoslovca, Rasprave Instituta za jezik, Zagreb, 1 (1968), 221–369.
  • Jezični savjetnik s gramatikom (s Vidom Barac-Grum, Dragicom Malić i Slavkom Pavešićem), Zagreb, 1971.
  • Putovima hrvatskoga književnoga jezika. Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora, Zagreb, 11978, 21990, 32002.
  • Ivan Broz, Zagreb, 1992.
  • Portreti hrvatskih jezikoslovaca (autor koncepcije, predgovora te priloga o Anti Kuzmaniću, Ivanu Brozu, Marcelu Kušaru i Antunu Barcu), Zagreb, 1993.
  • Leksikograf Dragutin Parčić u svojem vremenu (pogovor), Dragutin Parčić, Rječnik hrvatsko-talijanski, pretisak, Zagreb, 1995.
  • Ikavica u hrvatskoj jezičnoj povijesti. Sudbina ikavice u hrvatskoj pisanoj riječi – Zadarsko-dalmatinski jezično-kulturni krug, Zagreb, 1998.
  • Rasprave i članci (s Vatroslavom Kalenićem i Vladimirom Anićem) (prir. Ivo Pranjković), Zagreb, 2018.

* Širi izbor bibliografije Zlatka Vincea dostupan je u knjizi Ikavica u hrvatskoj jezičnoj povijesti (prir. Ivo Pranjković), Zagreb, Matica hrvatska, 1998.