Naziv kolegija: Uvod u teorije kulture

Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša

Kolegij izvodi: dr. sc. Andrea Milanko, poslijedoktorandica

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar (zimski)

Status: izborni kolegij za jednopredmetne studente u 1. semestru (C2)

Oblici nastave: predavanje, seminar

Uvjeti za upis kolegija: /

Očekivani ishodi učenja: 

 1. Definirati, usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe kulturi.
 2. Raščlaniti i razlikovati različite teorijske koncepcije i na temelju toga oblikovati vlastiti stav.
 3. U susretu s nepoznatim i novim problemom odabrati i povezati različite teorijske pojmove i pristupe.
 4. Samostalno razviti vlastiti argument.
 5. Ilustrirati i primijeniti znanje o kulturnoteorijskim pristupima na analizu književnosti.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj kolegij priprema studente za specijaliziranije teorijske kolegije preddiplomskog studija.

Korištene metode: predavanja, dijaloška nastava, rad na tekstovima, povremene provjere znanja.

Način polaganja ispita: kolokvij ili pisani ispit.

Raspored rada

Prvi tjedan

Predavanje: Razgraničenje pojmova kultura i civilizacija. Književnost kao nositeljica ideje humanosti: Schiller, Arnold i kritičari masovne kulture u prvim desetljećima 20. stoljeća.
Seminar: Podjela seminarskih zadataka.

Drugi tjedan

Predavanje: Freud kao kulturni kritičar. Metapsihološki spisi.
Seminar: Rad na poglavlju Terryja Eagletona „Kultura i priroda“ iz knjige Ideja kulture, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.

Treći tjedan

Predavanje: Bahtinova koncepcija kulture. Fenomen karnevalskog u jeziku, književnosti i kulturi.
Seminar: Rad na tekstu Sigmunda Freuda Nelagoda u kulturi iz knjige Iz kulture i umetnosti (Odabrana dela Sigmunda Frojda; knj. 5)

Četvrti tjedan

Predavanje: Benjaminova koncepcija masovne kulture. Specifično mjesto Benjamina u korpusu Frankfurtske škole, aura i njezino razaranje.
Seminar: Rad na tekstu iz knjige Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse, poglavlje “Groteskna slika tijela kod Rablea i njeni izvori”.

Peti tjedan

Predavanje: Adornovo i Horkheimerovo tumačenje kulture. Pojam industrije kulture. Odnos elitne i masovne kulture.
Seminar: Rad na tekstu iz knjige Estetički ogledi “Umjetničko djelo u doba tehničke reprodukcije”.

Šesti tjedan

Predavanje: Barthesova analiza svakodnevne mitologije. Semiotička koncepcija mita, mitologija kao ideologija.
Seminar: Rad na poglavlju iz Dijalektike prosvjetiteljstva (Filozofijski fragmenti) “Kulturna industrija: Prosvjetiteljstvo kao masovna obmana”.

Sedmi tjedan

Predavanje: Barthesova analiza svakodnevne mitologije. Semiotička koncepcija mita, mitologija kao ideologija. (nastavak)
Seminar: Rad na poglavlje “Mit danas” iz knjige Književnost, mitologija, semiologija.

Osmi tjedan

Predavanje: Bourdieuova sociologija kulture. Odnos ekonomske i kulturalne vrijednosti, pojam kulturalnog polja.
Seminar: Kolokvij I.

Deveti tjedan

Predavanje: Geertzova hermeneutika kulture. Ideja iscrpnog opisa, odnos domaće i strane kulture.
Seminar: Rad na poglavlje “Mit danas” iz knjige Književnost, mitologija, semiologija (nastavak).

Deseti tjedan

Predavanje: Odnos popularne i elitne kulture. Kulturalni studiji.
Seminar: Rad na poglavlju Clifforda Geertza „Podrobni opisi” u: Tumačenje kultura, Beograd 1998.

Jedanaesti tjedan

Predavanje: Popularna kultura i rod.
Seminar: Rad na tekstu Michela de Certeaua, „Pučke kulture“, „Snalaženje: uporabe i taktike“ i „Politička vjerodostojnost“ u: Invencija svakodnevice, Zagreb 2003.

Dvanaesti tjedan

Predavanje: Kulturna hibridnost, mimikrija i liminalnost.
Seminar: Rad na tekstu Charlotte Brundson, „Pedagogije ženskoga: feminističko podučavanje i ženski žanrovi“ (1999) iz zbornika Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Disput, Zagreb, 2006.

Trinaesti tjedan

Predavanje: Kultura kao izvanredno stanje. Uključivanje isključivanjem. (Ne)mogućnost profanacije. Zajednica koja dolazi.
Seminar: Rad na „Uvodu“ Homija Bhabhe iz knjige Smeštanje kulture, Beogradski krug, 2004.

Četrnaesti tjedan

Predavanje: Kolokvij II.
Seminar: Rad na poglavljima „Ljudska prava i bioetika“ i „Logor kao nomos modernog“ iz knjige Homo sacer. Suverena moć i goli život. Giorgia Agambena, Multimedijalni institut, Zagreb, 2006.

Petnaesti tjedan

Predavanje: Predrok.
Seminar: Kolokvij II.

Obvezna literatura

 • Adorno, Th. i Horkheimer, M. 1974. „Kulturna industrija: Prosvjetiteljstvo kao masovna obmana” u: Dijalektika prosvjetiteljstva, Veselin Masleša, Sarajevo.
 • Agamben, Giorgio. 2006. „Ljudska prava i bioetika“ i „Logor kao nomos modernog“ u: Homo sacer. Suverena moć i goli život. Multimedijalni institut, Zagreb.
 • Bahtin, Mihail. 1968. “Groteskna slika tela kod Rablaisa i njeni izvori” u: Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse, Nolit, Beograd.
 • Barthes, Roland. 1979. “Mit danas” u: Književnost, mitologija, semiologija, Nolit, Beograd.
 • Benjamin, Walter. 1986. „Umjetničko djelo u doba tehničke reprodukcije”, u: Estetički ogledi, Školska knjiga, Zagreb.
 • Bhabha, Homi. 2004. „Uvod“ iz knjige Smeštanje kulture, Beogradski krug.
 • Brundson, Charlotte. 2006. „Pedagogije ženskoga: feminističko podučavanje i ženski žanrovi“ iz zbornika Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Disput, Zagreb.
 • de Certeaua, Michel, „Pučke kulture“, „Snalaženje: uporabe i taktike“ i „Politička vjerodostojnost“ u: Invencija svakodnevice, Zagreb 2003.
 • Eagleton, Terry. 2002. „Kultura i priroda“ u: Ideja kulture, Jesenski i Turk, Zagreb.
 • Freud, Sigmund. 1973. „Nelagoda u kulturi“, u: Iz kulture i umetnosti (Odabrana dela Sigmunda Frojda; knj. 5.)
 • Geertz, Clifford. 1998. „Podroban opis” u: Tumačenje kultura, Beograd.

Dopunska literatura

 • Biti, Vladimir. 2002. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Matica hrvatska, Zagreb
 • Bowman, Paul ur. Interrogating Cultural Studies: Theory, Politics, and Practice, London 2003.
 • Brlek, Tomislav, „Absolument moderne“, u: Poetika pitanja (2007), Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost: FF press, Zagreb, str. 287-308.
 • Dolar, Mladen, „Kultura i nagoni“, u: Dosezi psihoanalize. Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2015, str. 27 – 42.
 • Edgar, Andrew/ Sedgwick, Peter, Cultural Theory: the key concepts, London/New York 2008.
 • Hall, Stuart, „Bilješke uz dekonstruiranje ʻpopularnogʼ“ u: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Zagreb 2006.
 • Williams, Raymond, „Analiza kulture“ u: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Zagreb 2006.