Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
25. 9. 2018.

Uvod u noviju hrvatsku književnost I - seminar

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost I. – seminar

Nastavnica: doc. dr. sc. Lana Molvarec

ECTS: 5 bodova donose predavanje i seminar zajedno

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar: V. (zimski) semestar, III. godina studija

Status: obavezni kolegij za studentice i studente V. (zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: upisan V. semestar

Cilj kolegija: cilj kolegija je upoznati studente s kanonskim tekstovima hrvatskog romantizma, protorealizma, realizma i moderne te ih uvesti u analitičko i osviješteno čitanje navedenih tekstova, koristeći se spoznajama iz teorije i povijesti književnosti te imajući u vidu povijesni, društveni, idejni i politički horizont u kojem su nastajali.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uvođenje u akademsko čitanje ključnih tekstova hrvatske književnosti početni je i neophodni korak k znanstvenom proučavanju književnosti.

Oblik nastave: seminari.

Korištene metode: rad na tekstu, rasprava, multimedijalne prezentacije, samostalna analiza problema.

Sadržaj kolegija

 1. Uvod u čitanje tekstova novije hrvatske književnosti: Upoznavanje sa seminarskim dijelom kolegija, njegovim ciljem, metodama, sadržajem i načinom rada. Aspekti čitanja kanonskih tekstova hrvatske književnosti.
 2. Romantizam i konstitucija nacije: Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića, Vjekovi Ilirije.
 3. Lirika u romantizmu: Lirika Petra Preradovića i Stanka Vraza. Analiza odabranih pjesama (Vraz: Đulabije- I., Gazele; Preradović: Miruj,miruj serce moje, Crni dan, Moja lađa, Mujezin).
 4. Šenoin povijesni roman: Zlatarovo zlato.
 5. Šenoina proza iz građanskog života: Prijan Lovro.
 6. Disharmonija šenoinskog romanesknog diskursa. Ante Kovačić: U registraturi.
 7. Gjalskijev poetski realizam: Pod starim krovovima (izbor novela).
 8. Zreli realizam Vjenceslava Novaka: Posljednji Stipančići.
 9. Preteča moderne lirike – S. S. Kranjčević: Lucida Intervalla, U maskiranoj gomili, Radniku, Eli! Eli! Lama azavtani, Resurecctio, Mojsije.
 10. I. Vojnović: Dubrovačka trilogija.
 11. A. G. Matoš: Odabrani pjesnički, feljtonistički i putopisni tekstovi.
 12. Dekadentni junak u moderni. Janko Leskovar: Sjene ljubavi. Odabrani Matoševi novelistički tekstovi.
 13. Između moderne i avangarde. Janko Polić Kamov: novelistika i putopisna proza.
 14. Sinteza i evaluacija.

Literatura: seminarska literatura načelno odgovara literaturi predavanja iz istoga kolegija. Po potrebi voditelji seminara mogu ponuditi dodatnu literaturu.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: studenti su dužni aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: ukupna ocjena iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost I. proizlazi iz rezultata pismenog ispita vezanog za sadržaj predavanja te kvalitete obavljenih seminarskih zadataka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa na kraju semestra.