Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
25. 9. 2018.

Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.

Predmet: izborni predmet

Kolegij: Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.   

Nastavnica i nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Maša Kolanović

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: III. (zimskog) semestar, preddiplomskog studija

Status: Izborni kolegij za studentice i studente III. (zimskog) semestra preddiplomskog studija kroatistike. Kolegij je kroz vanjsku izbornost također ponuđen studenticama i studentima drugih odsjeka i fakulteta.

Uvjet za upis: upisan III. semestar preddiplomskog studija

Broj studenata na kolegiju: 25 (maksimalno)

Cilj kolegija:Kolegij se bavi reprezentacijom i problematizacijom Sjedinjenih Američkih Država u odabranim tekstovima hrvatske književnosti i popularne kulture 20. st. Cilj kolegija jest upoznavanje s temeljnim konceptima imagologije i popularne geopolitke na primjerima reprezentativnih književnih i popularnokulturnih tekstova koji tematiziraju različite društvene, kulturne i ekonomske aspekte Sjedinjenih Američkih Država.  Kroz primjere različitih književnih i popularnokulturnih žanrova (putopis, drama, roman, poezija, film, reklama i dr.), Sjedinjene Američke Države se pokazuju kao tema dugog trajanja u hrvatskom i zajedničkom jugoslavenskom kulturnom imaginariju 20. st., a kroz njihovu problematizaciju redovito progovaraju analitički problemi kao što su imaginacija Zapada, kapitalizma te promišljanje hrvatskog kulturnog identiteta tijekom njegove složene dvadesetostoljetne dinamike.

Posebna pozornost na kolegiju bit će usmjerena na educiranje, osposobljavanje i poticanje studenata za samostalno istraživanje, interdisciplinarni pristup građi, kritičko promišljanje analizirane literature i građe te razvijanje vještina i strategija akademskog pisanja.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se bavi interkulturnim čitanjem novije povijesti hrvatske književnosti i kulture te razmatra ulogu književnosti i kulture u stvaranju predodžbi o drugim nacionalnim prostorima kao i relacijskom oblikovanju nacionalnog, političkog, kulturnog i ekonomskog identiteta u usporedbi s drugim nacijama.  Kolegij je zamišljen kao platforma za razvijanje samostalnog istraživačkog rada, interdisciplinarnog proučavanja književnosti i popularne kulture te kritičkog promišljanja i usavršavanja strategija akademskog i drugog stručnog pisanja u društveno-humanističkim znanostima.

Oblik nastave:Predavanja, seminari, projekcijska nastava, terenska nastava.

Korištene metode: Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, terenska nastava, dijaloška nastava, kolegijalna recenzija (peer review), rad na tekstu, rad u grupama, istraživački rad.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni redovito dolaziti na nastavu (moguća 3 neopravdana izostanka u semestru) i u njoj aktivno sudjelovati i čitati materijale koji se obrađuju na seminaru. Konačnu ocjenu studenti će dobiti nakon predaje seminarskog pismenog zadataka (2 eseja od 1, 5 kartice na početku i sredini semestra), izradom i izlaganjem sinopsisa završnog seminara (2 kartice teksta) i predajom završnog seminarskog rada od 7 do maksimalno 10 kartica teksta (prilikom prijave ispitnog roka) na temu koju će odabrati sami ili uz pomoć nastavnice a koji mogu izraditi samostalno ili u manjoj istraživačkoj grupi (maksimalno do troje studenata s time da je opseg kartica za veću istraživačku grupu povećan). Za temu seminarskog rada studenti ne bi trebali odabrati tekstove koji se obrađuju na satu i tako ponavljati već utvrđene analize, već bi trebali odabrati neki drugi književni ili kulturni predložak za analizu koji, dakako, mogu komparativno usporediti s građom obrađenom na predavanjima i seminarima. Studenti trebaju nastavnici poslati rad na e-mail () najkasnije tjedan dana prije prijavljenog ispitnog roka.

Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Usmeni (raspravljanje o predlošcima na satu) i pismeni (uredno obavljene pismene zadaće tijekom semestra i završni seminarski rad).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.

Sadržaj kolegija po tjednima

1. Uvodni sat:

Upoznavanje sa sadržajem kolegija i načinom rada na kolegiju.

2. ''Zamišljanje 'Amerike' '':

Rasprava na temu individualnih i kolektivnih predodžbi o Sjedinjenim Američkim Državama u Hrvatskoj kao polazište za imagološku analizu (rok za predaju prvog kraćeg eseja na temu ''Zamišljanje 'Amerike''')

3. Književna imagologija i popularna geopolitka:

Manfred S. Fischer: Komparatistička imagologija: za interdiciplinarno istraživanje nacionalno-imagotipskih sustava

Robert A. Saunders i Vlad Strukov: Introduction: theorising the realm of popular geopolitics

4. Tema otkrića Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.:

Miroslav Krleža: Kristofor Kolumbo

5. Akademsko pismo: strategije i perspektive

Predavanje i rasprava na temu strategija pisanja završnog  seminarskog rada: odabir teme, struktura rada, pristup građi i literaturi, daljnje perspektive rada i dr.

6. ''Trbuhom za kruhom u kapitalizam'': migracije u SAD početkom XX. st:

* NAPOMENA: Studenti se trebaju odlučiti za jedan od ponuđena dva teksta:

Ante Tresić-Pavičić: Preko Atlantika do Pacifika

Stjepan Lojen: Uspomene jednog iseljenika

7. ''Predodžba Amerike na terenu'': posjet instalaciji ''Amerika'' Kristine Leko unutar stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti

8. Sjedinjene Američke Države: kulturna perspektiva hrvatskog/jugoslavenskog socijalizma:

Pero Zlatar: Bitange mirno i gledanje kratkog dokumentarnog filma Amerikanka Zorana Tadića (1970)

9. Sjedinjene Američke Države na filmu: komparativna jugoslavenska perspektiva:

Srđan Karanović: Nešto između (projekcija filma)

10. Sjedinjene Američke Države u predodžbama tekstova iz razdoblja dekadentnog socijalizma:

Goran Tribuson: Made in U.S.A.

11.  Postjugoslavenska Amerika:

Dubravka Ugrešić: Američki fikcionar

12.  Rasprava o prijavljenim temama seminarskog radaI. dio:

Rad u grupama: komentiranje i kolegijalna rasprava (tzv. peer review) prijavljenih tema za seminarske radove

13.  Rasprava o prijavljenim temama seminarskog rada II. dio:

Rad u grupama: komentiranje i kolegijalna rasprava (tzv. peer review) prijavljenih tema za seminarske radove

Literatura

Obavezna literatura

Studenti tijekom kolegija trebaju kontinuirano čitati tekstove koji će obrađivati na seminaru (u silabusu zacrnjeni naslovi). Prilikom izrade završnog seminarskog rada na odabranu temu povezanu s problematikom kolegija, studenti su dužni konzultirati najmanje 7 bibliografskih jedinica relevantne akademske i stručne literature (knjiga/poglavlje knjige/članak iz časopisa) iz predloženog popisa izborne literature ili nekih drugih znanstveno i stručno relevantnih izvora ovisno o temi rada koju će odabrati.

Dodatna izborna literatura za izradu seminarskog rada

(Studenti u konzultaciji s nastavnicom biraju neke od predloženih naslova, ovisno o temi koju su odabrali za svoj završni seminarski rad. Uz predloženu izbornu literaturu, studenti, dakako, mogu sami potražiti dodatnu literaturu koja će odgovarati njihovoj specifičnoj temi)

 • 15 dana: ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu br. 1-2, 2004 (temat o Americi)
 • Antić, Ljubomir (2002): Hrvati i Amerika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za primijenjena istraživanja Sveučilišta
 • Banov – Depope, Estela (2000): Razvoj književnog života Hrvata u Sjevernoj Americi, Zadarska smotra br. 1-3, str. 321-343
 • Banov – Depope, Estela (2001): Hrvatske kalendarske knjige u Sjevernoj Americi, Rijeka : Hrvatsko filološko društvo [etc.]
 • Barclay, David E. i Glaser-Schmidt, Elisabeth, ur. (2003): Transantaltic Images and Perceptions: Germany and America since 1776, Washington: German Historical Institute i Cambridge University Press
 • Baudrillard, Jean (1986): America, London i New York: Verso
 • Bing, Albert (2003): Amerika – zemlja nemogućih mogućnosti: Percepcija Amerike u Hrvatskoj: Američki način života u zagrebačkom dnevnom listu Obzor 1929.-1933. godine, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
 • Brešić, Vinko (1997): ''Hrvatska emigrantska književnost: 1945-1990'', Croatica: prinosi proučavanju hrvatske književnosti br. 45/46, str. 247-273
 • Čegir, Tomislav (2012): Hrvatske rekonstrukcije američkog žanrovskog filma, Zagreb: Hrvatsko društvo filmskih kritičara
 • Čizmić, Ivan (1982): Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država: doprinos u ekonomskom, političkom i kulturnom životu, Zagreb: Globus
 • De Grazia, Victoria (2005): Irresistible Empire: America’s Advance through Twentieth Century Europe, Cambridge - Massachusetts, London: Harvard University Press
 • Dittmer, Jason (2010): Popular Culture, Geopolitics and Identity, Lanham et. al., Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Dubrović, Ervin, ur. (2008): Merika : iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914. = Emigration from Central Europe to America 1880-1914 : [katalog izložbe : Muzej grada Rijeke od 10. prosinca 2008. do 28. veljače 2009.], Rijeka: Muzej grada Rijeke, http://www.muzej-rijeka.hr/merika/index.html
 • Dubrovnik: časopis za književnost i znanost, 1992, god. III, br. 5 (temat: Hrvati i Novi Svijet: u povodu 500te obljetnice otkrića Amerike)
 • Duda, Dean (1998): Priča i putovanje: hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr, Zagreb: Matica hrvatska
 • Duda, Dean (2012): Kultura putovanja : uvod u književnu iterologiju, Zagreb: Naklada Ljevak
 • Dukić, Davor et al. (2009) , prir.: Kako vidimo strane zemlje: Uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa
 • Dukić, Davor, ur. (2012): Imagology today: Imagologie heute. Achievments, Challenges, Perspectives/Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven, Bonn: Bouvier Verlag
 • Đikanović, Vesna (2012): Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države: jugoslovensko iskustvo 1918-1941., Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
 • Fiske, John (1991): Understanding Popular Culture, London: Routledge
 • Flaker, Aleksandar (1983): Proza u trapericama, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
 • George Ritzer (1999): Mekdonaldizacija društva : istraživanje mijenjajućeg karaktera suvremenog društvenog života, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo. Prevela Zrinka Pavlić
 • Grgas, Stipe (2000): Ispisivanje prostora. Čitanje suvremenoga američkoga romana, Zagreb: Naklada MD
 • Grgas, Stipe (2014): Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost, Zagreb: Meandar media
 • Grgas, Stipe (2014): ''Croatian Leftist Critique and the Object of American Studies'' u: Šesnić, Jelena i Cvek, Sven, ur.: Working Papers in American Studies vol. 1, str. 83-114, http://www.huams.hr/wpas
 • Hobsbawm, Eric John Ernest (2009): Doba ekstrema : kratko dvadeseto stoljeće 1914.-1991., Zagreb: Zagrebačka naklada. Preveo Dražen Nemet
 • Houe, Poul i Hakon Rossel, Sven, ur. (1998): Images of America in Scandinavia, Amsterdam i Atlanta: Rodopi
 • Jakovina, Tvrtko (2002): Socijalizam na američkoj pšenici, Zagreb: Matica hrvatska
 • Jakovina, Tvrtko (2003): Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955., Zagreb: Profil International
 • Janjetović, Zoran (2011): Od "Internacionale" do komercijale: Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991., Beograd: Institut za noviju historiju Srbije
 • Jukić, Tatjana: ''An Austro-Hungarian America: Emerson for Croatia, 1904/05'' u: Šesnić, Jelena i Cvek, Sven, ur.: Working Papers in American Studies vol. 1, 2014, str.73-82, http://www.huams.hr/wpas
 • Kolanović, Maša (2013): ''Utopija pod upitnikom. Predodžba 'Amerike' u stihovima dekadentnog socijalizma'' u: Duraković, Lada i Matošević, Andrea, ur. : Socijalizam na klupi: Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, str. 177-216
 • Kolanović, Maša (2014): ‘’Amerika prije Amerike: Imaginarij Novog svijeta u hrvatskoj književnosti XX. st.’’, Forum, br. 4-6, str. 464-498
 • Koojiman, Jaap (2008): Fabricating the Absolute Fake: America in Contemporary Pop Culture, Amsterdam: Amsterdam Universtiy Press
 • Kragić, Bruno (2007): ''Izazovi 'Amerike' u hrvatskom filmu i pisanju o filmu – esej o postupnoj realizaciji naslovne metafore'' u: Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Pavličić, Pavao ; Moguš, Milan, ur.: Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu, Split – Zagreb: Književni krug Split: HAZU, str. 527-536.
 • Kuisel, Richard (1996): Seducing the French: The Dilemma of Americanization, University of California Press, Berkely, Los Angeles i London
 • Luthar, Breda i Pušnik, Maruša, ur. (2010): Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Washington DC: New Academia Publishing
 • Maltby, Richard (1989): Dreams for Sale : Popular Culture in the 20th Century, London: Harrap
 • Marković, Predrag (1996): Beograd između istoka i zapada, 1948-1965, Beograd: Službeni list
 • Molvarec, Lana (2018): Kartografije identiteta: Predodžbe izmještanja u hrvatskoj književnosti od 1960-ih do danas, Zagreb: Meandar Media
 • Nemec, Krešimir (2003): ''Odjeci estetike 'campa' u hrvatskom romanu''u: Milanja, Cvjetko, ur. Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zbornik radova II. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb: Altagama, str. 33-41
 • Patterson Hyder, Patrick (2011): Bought and Sold: Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia, Ithaca: Cornell University Press
 • Perica, Vjekoslav (2014): Pax Americana na Jadranu i Balkanu : mirovne misije SAD-a prema međunarodnoj historiografiji, popularnoj kulturi i kulturi sjećanja, 1919.-2014., Zagreb: Algoritam; Mostar: Algoritam Stanek
 • Ramet, Sabrina P. i Crnković, Gordana, ur. (2003): Kazaam! splat! ploof!: The American Impact on European Popular Culture since 1945, Lanham, Boulder, New York i Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Ruland, Richard (1976): America in Modern European Literature: From Image to Metaphor, New York: New York University Press
 • Saunders, Robert A.  i Vlad Strukov, ur. (2018): Popular Geopolitics. Plotting an Evolving Interdiscipline, London i New York, Routledge
 • Šesnić, Jelena (2013): ''Croatian American Literature as a Transculturated Discourse'' u: Mazurkiewicz, Anna, ur.: East Central Europe in Exile Vol 2: Transatlantic Identities, str. 13-29
 • Šesnić, Jelena (2014): ''Bogdan Raditsa, the 1970s, and Question of Croatian Emigration u'': Šesnić, Jelena i Cvek, Sven, ur.: Working Papers in American Studies vol. 1, str.115-130, http://www.huams.hr/wpas
 • Škarica, Siniša (2005): Kad je rock bio mlad: priče s istočne strane 1956.-1970., Zagreb: V.B.Z.
 • Todorov, Tzvetan (1984): The Conquest of America. The Question of the Other, New York: Harper Collins Publishers
 • Treći program hrvatskoga radija, br. 39-40, 1993 (temat o otkriću Novog svijeta)
 • Vučetić, Radina (2013): ''Kauboji u NOB-u: Partizanski vestern i strip u socijalističkoj Jugoslaviji'' u: Duraković, Lada i Matošević, Andrea, ur. : Socijalizam na klupi: Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, str. 217-250
 • Vučetić, Radina (2012): Koka – kola socijalizam: Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka, Beograd: Službeni glasnik
 • Yurchak, Alexei (2006): Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation, Princeton: Princeton University Press
 • Zergollern-Miletić, Lovorka: ''Croatian Student's Perception of American Culture'' u: Šesnić, Jelena i Cvek, Sven, ur.: Working Papers in American Studies vol. 1, 2014, str. 62-72, http://www.huams.hr/wpas
 • Ziauddin Sardar i Merryl Wyn Davies (2003): Zašto ljudi mrze Ameriku?, Zagreb: Jesenski i Turk. Prevela Jagoda Splivalo Rusan
 • Zinn, Howard (2012): Narodna povijest SAD-a, Zagreb: V.B.Z. Preveo Snježan Hasnaš
 • Zunz, Oliver (1998): Why the American Century?, Chicago i London: The University of Chicago press
 • Žikić, Aleksandar (1999): Fatalni ringišpil. Hronika beogradskog rokenrola 1959-1979, Beograd: Geopoetika

Pomoćna literatura o akademskom pismu

 • Badeley, Graham (2009): ''Academic writing as shaping and re-shaping’’ u: Teaching in Higher Education, sv. 14, br. 2, travanj 2009, str. 209-219.
 • Jović, Dejan: Kako napisati dobar esej?
 • Oraić-Tolić, Dubravka (2011): Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb
 • Plagiranje – kršenje etičkog kodeksa.