Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
8. 3. 2021.

Hrvatska pučka književnost

Nositeljica i izvođačica kolegija: doc. dr. sc. Josipa Tomašić

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: predavanje i seminar (2+1)

Ispit: seminarski rad, usmeni ispit

Cilj kolegija: Upoznati studentice i studente s pučkim književnim fenomenom i pučkom poetikom, žanrovskom raznovrsnosti pučke književnosti, razvojem i statusom pučke književnosti u hrvatskoj znanosti i nacionalnoj književnosti, odnosom usmene i pučke književnosti te pozicioniranjem pučke u odnosu na popularnu književnost. Osposobiti ih za samostalan rad, za nastavak studija i znanstvena istraživanja, što će se potvrditi i izradom seminarskoga rada.

Sadržaj

1. tjedan

Uvodni susret. Upoznavanje s obvezama na kolegiju, upute za pisanje seminarskoga rada i služenje znanstvenom i stručnom literaturom.

2. tjedan

Definiranje pučke književnosti i njezino pozicioniranje u odnosu na usmenu i pisanu umjetničku književnost. Pristup pučkoj književnosti u hrvatskoj znanstvenoj misli: Divna Zečević, Pavao Pavličić, Maja Bošković-Stulli, Milovan Tatarin.

3. tjedan

Društveno-kulturni kontekst hrvatske pučke književnosti. Hrvatsko 18. stoljeće i problem prosvjetiteljstva: F. Grabovac, A. Kačić Miošić, M. A. Relković, V. Došen.

4. i 5. tjedan

Pučka poetika. Predgovor kao poetički tekst. Pučki recipijenti, pučka zajednica. Status autora i teksta.

6. tjedan

Pučka književnost u kontekstu kulturnoga pamćenja: Jan Assmann, Aleida Assmann, Pierre Nora, Steven Knapp, Paul Connerton, Renate Lachmann. Kategorija istine kao poetička odrednica (primjer A. Kačića Miošića).

7. tjedan

Žanrovska raznovrsnost hrvatske pučke književnosti: od pučkih kalendara, pučkih pjesama/pjesmarica, proznoga pučkoga štiva do praktičnih uputa o gospodarstvu i domaćinstvu, zdravstvenih savjeta, recepata, natpisa na kuhinjskim krpama/zidnjacima. Problem pristupa rubnim književnim oblicima.

8. tjedan

Pučki kalendari: struktura, književnost, funkcija. Uloga pučkih kalendara u oblikovanju hrvatske čitateljske publike. Kategorije pouke i zabave.

9. i 10. tjedan

Važnost i status pučke književnosti u 19. stoljeću.

Luka Ilić Oriovčanin kao paradigmatski primjer pučkoga književnika 19. stoljeća: Lovorike – nasljedovanje Kačićeve pučke poetike; Slavonske varoške pjesme – primjer pučke pjesmarice 19. stoljeća; Narodni slavonski običaji – primjer sakupljačkoga rada.

11. i 12. tjedan

Pučko kao popularno, popularno kao pučko: odnos pučkoga i popularnoga. Problem nazivlja (usmeno, pučko, trivijalno, popularno, masovno).

Interferencije pučke i popularne književnosti. Primjer spomenara, suvremenih "ženskih" časopisa i (samo)prezentacije na društvenim mrežama. Što je pučko u popularnoj kulturi?

13. i 14. tjedan

Osnovne značajke pučke proze. Pripovjedne strategije privlačenja čitatelja. Zagorka između pučkoga i popularnoga. Pučki romani Janka Matka.

15. tjedan

Sinteza rada na kolegiju. Komentari i rasprave. Upute za ispit.

Literatura

Obavezna

 • Bošković‑Stulli, Maja. 1983. "O pojmovima usmena i pučka književnost i njihovim nazivima". U Usmena književnost nekad i danas, 5–114. Beograd: Prosveta.
 • Pavličić, Pavao. 1987. "Pučka, trivijalna i masovna književnost". U Trivijalna književnost, ur. Svetlana Slapšak, 73–83. Beograd: Studentski izdavački canter UK SSO, Institut za književnost i umetnost.
 • Peternai Andrić, Kristina. 2018. "Skica za pojam popularne književnosti". Dani hvarskog kazališta 44 (1): 152–170.
 • Tatarin, Milovan. 2006. "Uloga pučkih kalendara u stvaranju hrvatske čitateljske publike (Kalendar Ignjata Alojzija Brlića)". U Raslojavanje jezika i književnosti, Zbornik radova 34. Seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. Krešimir Bagić, 107–141. Zagreb: FF press.
 • Tomašić, Josipa. 2015. "Recipijenti pučke književnosti kao polazište za razumijevanje pučke poetike". Narodna umjetnost 52 (2): 179–194.
 • Tomašić, Josipa. 2016. "Pučka književnost i kulturno pamćenje na primjerima poetike Luke Ilića Oriovčanina i Andrije Kačića Miošića". Fluminensia 28 (2): 135–147.
 • Zečević, Divna. 1971. "Rastvaranje formula tradicionalne usmene poezije – formule pučkih pjesama". Narodna umjetnost 8 (1): 19–41.
 • Zečević, Divna. 1978. "Pučki književni fenomen". U Maja Bošković‑Stulli i Divna Zečević, Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1, Usmena i pučka književnost, 357–638. Zagreb: Liber/Mladost.

Izborna literatura

 • Assmann, Jan. 2006. "Kultura sjećanja". U Kultura pamćenja i historija, ur. i prevele Maja Brkljačić i Sandra Prlenda, 45–78. Zagreb: Golden marketing‑Tehnička knjiga.
 • Batušić, Nikola. 1986. Hrvatska drama 19. stoljeća. Split: Logos.
 • Bobinac, Marijan. 2001. Puk na sceni: studije o hrvatskom pučkom komadu. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Botica, Stipe. 1990. Filip Grabovac. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
 • Botica, Stipe. 2003. Andrija Kačić Miošić. Zagreb: Školska knjiga.
 • Brkljačić, Maja i Sandra Prlenda, ur. 2006. Kultura pamćenja i historija. Zagreb: Golden marketing‑Tehnička knjiga.
 • Budišćak, Vanja. 2015. "Pučka kao popularna književnost". Jat 1 (2): 154–169.
 • Burke, Peter. 1991. Junaci, nitkovi i lude. Narodne kultura predindustrijske Evrope. Preveli Borko Auguštin i Dunja Rihtman‑Auguštin. Zagreb: Školska knjiga.
 • Car-Mihec, Adriana. 1994. "Uloga i značenje Freudenreichovih 'Graničara' u razvoju pučkog igrokaza". Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 6 (1-2): 143151.
 • Car-Mihec, Adriana. 1995. "Pučki igrokaz". Riječ: časopis za slavensku filologiju 1 (1-2): 131–138.
 • Car-Mihec, Adriana. 1997. "Pučki dramski oblici". Riječki teološki časopis 5 (1): 181–192.
 • Connerton, Paul. 2004. Kako se društva sjećaju. Zagreb: Antibarbarus.
 • De Certeau, Michel. 2003. Invencija svakodnevice. Prevela Gordana Popović. Zagreb: Naklada MD.
 • Coha, Suzana. 2015. Mediji, kultura, nacija. Politika i poetika Gajeve Danice. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet – Periodica Croatica.
 • Dabo Hunjak, Emina. 2018. "Fenomen pučkoga pjesništva otoka Paga i njegova uloga u zajednici". Tabula 15: 317–331.
 • Dani hvarskog kazališta. 2017,sv. 43, br. 1. (tematski broj Pučko i popularno)
 • Dani hvarskog kazališta. 2018,sv. 44, br. 1. (tematski broj Pučko i popularno)
 • Dukić, Davor. 1998. Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Dukić, Davor. 1998. "Grabovčev Cvit razgovora i usmenoepska tradicija". U Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture, ur. Neven Strukan, 113–121. Vrlika: Poglavarstvo grada Vrlike, Matica hrvatska Vrlika, Matica hrvatska Sinj.
 • Dukić, Davor; Šutalo, Goranka. 2014. "Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma". U Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: Interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije, ur. Drago Roksandić, 91–103. Zagreb: FF press.
 • Fališevac, Dunja. 2007. "Kačićeva poetika u kontekstu poetičkih programa hrvatske književne kulture 18. stoljeća". U Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, ur. Dunja Fališevac, 91–120. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Fiske, John. 2001. Popularna kultura. Preveo Zoran Paunović. Beograd: Clio. (Fiske, John. 1989. Understanding Popular Culture. London, New York: Routledge).
 • Grdešić, Maša. 2015. Uvod u naratologiju. Zagreb: Leykam.
 • Hall, Stuart. 2006. "Bilješke uz dekonstruiranje popularnog". U Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, 297–309. Zagreb: Disput.
 • Kolanović, Maša. 2011. Udarnik! Buntovnik? Potrošač... Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. Zagreb: Naklada Ljevak. (Poglavlja: Širenje granica književnoga teksta (17–43), Intelektualna povijest (45–59))
 • Nemec, Krešimir. 1998. Povijest hrvatskog romana: od 1900. do 1945. godine. Zagreb: Znanje.
 • Nemec, Krešimir. 1998. "Poetika hajdučko-turske novelistike". Dani Hvarskoga kazališta 24 (1): 112–123.
 • Nemec, Krešimir. 2006. "Od feljtonskih romana i "sveščića" do sapunica i Big Brothera". U Raslojavanje jezika i književnosti, Zbornik radova 34. Seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. Krešimir Bagić, 143–158. Zagreb: FF press.
 • Nikolić, Davor. 2012. "Kako je Milivoj Solar prestao biti ,zabavan' i postao ,popularan' (Književnoteorijski pomak M. Solara od termina zabavne prema terminu trivijalne književnosti)". U Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 2, ur Marija Turk i Ines Srdoč-Konestra, 389–396. Rijeka: Filozofski fakultet.
 • Pavličić, Pavao. 1991. "Kamo pripada Reljkovićev Satir?". U Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića: znanstveni skup, Nova Gradiška 25.–27. listopada 1984, ur. Dragutin Tadijanović i Josip Vončina, 85–94. Osijek: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Pavličić, Pavao. 2006. Skrivena teorija. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Pavličić, Pavao. 2017. "Pučka i popularna književnost: jedno ili dvoje?". Dani hvarskog kazališta 43 (1): 5–37.
 • Peternai Andrić, Kristina. 2018. "Skica za pojam popularne književnosti". Dani hvarskog kazališta 44 (1): 152–170.
 • Protrka, Marina. 2008. Stvaranje književne nacije. Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Zagreb: FF Press.
 • Pšihistal, Ružica. 2000. "Kako čitati Satira?". U Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća : radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti) Zagreb–Vinkovci–Davor, 24.–25. travnja 1998., ur. Damir Agičić i dr., 139–163. Davor, Zagreb: Poglavarstvo općine, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Pšihistal, Ružica. 2006. "Matija Antun i Josip Stipan Relković: okvir za kreativno pamćenje". Diacovensia XIV (1): 51–79.
 • Schenda, Rudolf. 2007. "Semiliterate and Semi‑Oral Processes". Prevela Ruth B. Bottigheimer. Marveles & Tales 21 (1): 127–140.
 • Solar, Milivoj. 1995. Laka i teška književnost. Predavanja o postmodernizmu i trivijalnoj književnosti. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Šutalo, Goranka i Josipa Tomašić. 2019. "Identity and Cultural Memory in Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga [The Flower of Conversation of Illyrian or Croatian People and Language] (1747) by Filip Grabovac". Narodna umjetnost 56 (2): 157–183.
 • Tatarin, Milovan. 2007. "Jedan zaboravljeni slavonski kalendar iz 18. stoljeća". U Dani Hvarskoga kazališta 33. Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu, ur. Nikola Batušić i dr., 131–185. Zagreb i Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split.
 • Tatarin, Milovan. 2018. Na korist i zabavu Slavonaca. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Tomašić, Josipa. 2012. "Žena u natpisima na ukrasnim zidnim krpama (zidnjacima)". U Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 2, ur Marija Turk i Ines Srdoč-Konestra, 703–711. Rijeka: Filozofski fakultet.
 • Tomašić, Josipa. 2013. "Pučki elementi u novelama Miroslava Krleže". U Komparativna povijest hrvatske književnosti: (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe), 373–386, ur. Cvijeta Pavlović i dr. Split – Zagreb: Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Tomašić, Josipa. 2016. "Slavonske varoške pěsme: pučka pjesmarica 19. stoljeća". U Šesti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Prvi svezak, ur. Stipe Botica et. al., 191–201. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 • Tomašić, Josipa. 2019. "Lovorike kao narativ junaštva". U Luka Ilić Oriovčanin. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa održanog u Radovanju i Oriovcu 27. listopada 2017., ur. Josip Jagodar i Marijan Šabić, 35–58. Slavonski Brod, Oriovac: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Općina Oriovac.
 • Vidiček, Biljana. 2011. "Stilistička analiza narodnih i pučkih lirskih pjesama". Nova Croatica 5 (5): 239–290.
 • Zečević, Divna. 1982. Pučko književno štivo u hrvatskim kalendarima prve polovice 19. stoljeća 1. dio. Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek, RO "Zagreb".
 • Zečević, Divna. 1986. Književnost na svakom koraku (Studije i članci). Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek.
 • Zečević, Divna. 1988a. Hrvatske pučke pjesmarice 19. stoljeća (Svjetovne i nabožne). Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek.
 • Zečević, Divna. 1991. Prošlost u sadašnjosti. Popularnost pučkog književnog mišljenja. Osijek: Izdavački centar Revija Otvorenog sveučilišta Osijek.