Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
19. 2. 2018.

Hrvatska književnost 18. stoljeća

Nositelj kolegija: dr. sc. Davor Dukić, red. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Goranka Šutalo, poslijedoktorandica

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 semestar (ljetni), izborni kolegij preddiplomskog studija (2, 4, 6 semestar)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara (30 P + 15 S)

Status/tip izbornosti: izborni kolegij preddiplomskog studija

Uvjeti upisa: /

Cilj kolegija: Temeljito upoznavanje s kanonskim djelima hrvatske književnosti 18. stoljeća. Razvijanje sintetskog, kulturnopovijesnog pristupa književnosti: povezivanje činjenica iz književne, političke, društvene i jezične povijesti. Pismena obrada književnopovijesnih problema srednje složenosti, uz upotrebu literature i samostalnu analizu književnog teksta.

Način polaganja ispita: ocjena seminarskih radova, pismeni test i usmeni ispit.

Sadržaj

1. Uvod u kolegij

2–3. Pregled hrvatske književne kulture 18. stoljeća: regije, žanrovi, poetike.

4–5. Društvena, ekonomska, i politička povijest hrvatskih zemalja u 18. stoljeću.

6. Pregled historiografije o književnoj i kulturnoj povijesti hrvatskih zemalja u 18. stoljeću.

7.–9. Odabrane teme: svjetovno kajkavsko pjesništvo; primorske akademije; konfesionalni identiteti.

10.–12. Prezentacija seminarskih istraživanja

13. Sinteza

14. Evaluacija

Literatura

  • Bogišić, Rafo. "Hrvatska književnost 18. stoljeća". Zbornik Zagrebačke slavističke škole III, Zagreb 1975. Str. 9-22.
  • Bogišić, Rafo. "Književnost prosvjetiteljstva". U: M. Franičević, F. Švelec, R. Bogišić: Povijest hrvatske književnosti od renesanse do prosvjetiteljstva. Zagreb 1974. Str. 293-376.
  • Budak, Neven. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku. Zagreb 2007.
  • Dukić, Davor: Poetike hrvatske epike 18. stoljeća, Split 2002.
  • Georgijević, Krešimir. Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb 1969.
  • Matić, Tomo. Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije preporoda.Zagreb 1945.
  • Matasović, Josip. Iz galantnog stoljeća (kulturnohistorijski fragmenti). Prir. T. Shek Brnardić. Zagreb 22008.
  • Slamnig, Ivan. "Hrvatska književnost osamnaestog stoljeća, njezini stilovi, veze i uloga u stvaranju nacionalnog jedinstva". U: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, ur. A. Flaker, K. Pranjić. Zagreb 1978. Str. 279-287.
  • Vrandečić, Josip; Bertoša, Miroslav. Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku. Zagreb 2007.