Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
24. 2. 2017.

Uvod u teoriju književnosti

Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša

Kolegij izvode: doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša, dr. sc. Andrea Milanko, Zvonimir Glavaš, prof.

ECTS: 5 bodova

Trajanje: 1 semestar, 2. (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata seminara

Status/tip izbornosti: obavezni kolegij za sve studente prve godine studija

Uvjeti upisa: nema

Očekivani ishodi učenja:

 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnoteorijske pojmove.
 2. Razlikovati i usporediti različite književnoteorijske škole i tradicije.
 3. Raspravljati o suvremenim književnoteorijskim pristupima.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj je kolegij temeljni za niz književnoteorijskih, ali i književnopovijesnih, obaveznih i izbornih kolegija ponuđenih u programima preddiplomskog i diplomskog studija.

Način polaganja ispita: Pismeni

Sadržaj kolegija po tjednima

1. tjedan

Predavanje: Što je teorija književnosti? Osnovni pojmovi i teorijske škole.

Seminar: Dogovor i podjela seminarskih zadataka.

2. tjedan

Predavanje: Nova kritika i ruski formalizam.

Seminar: Rad na tekstu Viktora Šklovskog "Umjetnost kao postupak"

3. tjedan

Predavanje: Fenomenologija, hermeneutika, teorija recepcije.

Seminar: Rad na tekstu Stanleya Fisha „Interpretativne strategije i interpretativne zajednice“.

4. tjedan

Predavanje: Strukturalizam.

Seminar: Rad na tekstu Rolanda Barthesa „Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova“.

5. tjedan

Predavanje: Strukturalizam.

Seminar: Rad na tekstu Rolanda Barthesa „Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova“.

6. tjedan

Predavanje: Dekonstrukcija.

Seminar: Rasprava o poglavlju „Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih znanosti“ iz knjige Pisanje i razlika.

7. tjedan

Predavanje: Poststrukturalizam.

Seminar: Rad na tekstu Michela Foucaulta  „Poredak diskursa“ iz knjige Znanje i moć.

8. tjedan

Predavanje: Poststrukturalizam

Seminar: Rad na tekstu Michela Foucaulta  „Poredak diskursa» iz knjige Znanje i moć.

9. tjedan

Predavanje: Psihoanaliza

Seminar: Analiza teksta Sigmunda Freuda „Budućnost jedne iluzije“ iz knjige Budućnost jedne iluzije i drugi spisi.

10. tjedan

Predavanje: Psihoanaliza

Seminar: Rad na tekstu Jacquesa Lacana „Ukradeno pismo“.

11. tjedan

Predavanje: Marksistička kritika.

Seminar: Rad na tekstu Valentina Vološinova [/Mihaila Bahtina] „Značaj problema filozofije jezika za marksizam“

12. tjedan

Predavanje: Kulturalni studiji.

Seminar: Rad na tekstu „Analiza kulture“ Raymonda Williamsa iz zbornika Politika teorije

13. tjedan

Predavanje: Feministička teorija.

Seminar: Rad na poglavlju „Tjelesni upisi performativne subverzije“ iz knjige Judith Butler Nevolje s rodom, Feminizam i subverzija identiteta.

14. tjedan

Predavanje: Novi historizam i potkolonijalna teorija.

Seminar: Rad na tekstovima Stephena Greenblatta „Kolanje društvene energije“ iz knjige Nova čitanja. Poststrukturalistička čitanka i „Uvod“ iz knjige Orijentalizam.

15. tjedan

Ispit.

Literatura

Obavezna

 • Bahtin, Mihail (1980.) „Značaj problema filozofije jezika za marksizam“ u Marksizam i filozofija jezika, Beograd: Nolit.
 • Barthes, Roland (1992.) „Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova“ u Suvremena teorija pripovijedanja, ur. Vladimir Biti, Zagreb.
 • Butler, Judith (2000.) „Tjelesni upisi, performativne subverzije“ u  Nevolje s rodom, Feminizam i subverzija identiteta, Zagreb.
 • Derrida, Jacques (2007.) „Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih znanosti“ u Pisanje i razlika, Zagreb/ Sarajevo.
 • Fish, Stanley (2003.) „Interpretativne strategije i interpretativne zajednice“ u Nova čitanja. Poststrukturalistička čitanka, ur. Zdenko Lešić, Sarajevo.
 • Foucault,  Michel (1994.) „Poredak diskursa“ u Znanje i moć, Zagreb.
 • Freud, Sigmund (1986.) „Budućnost jedne iluzije“ u Budućnost jedne iluzije i drugi spisi, ur.  Gvozden Flego, Zagreb.
 • Greenblatt, Stephen (2003.) „Kolanje društvene energije“ u Nova čitanja. Poststrukturalistička čitanka, ur. Zdenko Lešić, Sarajevo.
 • Lacan, Jacques (2002.) „Ukradeno pismo“ u Treći program Hrvatskog radija 63/64, Zagreb.
 • Williams, Raymond (2006.) „Analiza kulture“ u Politika teorije, ur. Dean Duda, Zagreb.
 • Said, Edward (1999.) „Uvod“ u Orijentalizam, Zagreb.
 • Šklovski, Viktor (1999.) "Umjetnost kao postupak" u Suvremene književne teorije, ur. Miroslav Beker, Zagreb.

Dodatna

 • Biti, Vladimir (2000.) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb.
 • Compagnon, Antoine (2007.) Demon teorije, Zagreb.
 • Culler, Jonathan (2001.) Književna teorija: vrlo  kratak uvod, Zagreb.
 • Doležel, Lubomir (1991.) Poetike zapada: poglavlja iz istraživačke tradicije, Sarajevo
 • Eagleton, Terry (1987.) Teorija književnosti, Zagreb
 • Juvan, Marko (2011.) Nauka o književnosti u rekonstrukciji: uvod u savremene studije književnosti, Beograd.
 • Solar, Milivoj (2006.) Rječnik književnoga nazivlja, Zagreb.
 • Wellek, René / Austin, Warren (1985.) Teorija književnosti, Nolit.