Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
25. 2. 2016.

Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku - književni modul

Kolegij: Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku – književni modul

Nositelji kolegija: dr. sc. Tomislav Bogdan, izv. prof., i dr. sc. Dolores Grmača, doc.

ECTS: 5 bodova

Trajanje: 1 semestar, ljetni, I. godina studija

Oblik nastave: nastava se organizira u dvama modulima (1. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih tekstova i 2. Hrvatska srednjovjekovna književnost), svaki se modul sastoji od jednog sata predavanja i jednog sata seminara tjedno, dakle ukupno 4 sata nastave tjedno

Status/tip izbornosti: obavezni kolegij preddiplomskog studija

Uvjeti upisa: položen ispit iz staroslavenskog jezika

Nositelji drugog modula: dr. sc. Tomislav Bogdan, izv. prof. i dr. sc. Dolores Grmača, doc.

Izvođači drugog modula: dr. sc. Tomislav Bogdan, izv. prof. i dr. sc. Dolores Grmača, doc.

Cilj drugog modula: upoznavanje studenata s književnošću hrvatskoga srednjovjekovlja nastalom na narodnom jeziku, određivanje njezina mjesta i značenja u povijesti hrvatske književnosti; osposobljavanje studenata za osnove teorijske analize, interpretacije i književnohistoriografske kontekstualizacije obrađenih tekstova

Način polaganja ispita na drugome modulu: pismeni ispit

Sadržaj drugog modula (Hrvatska srednjovjekovna književnost) po tjednima

1. tjedan
Predavanje (P) i seminar (S) – Uvod u cijeli kolegij i u njegov modul o književnosti; upute za rad, obavijesti o ispitnoj literaturi i primarnoj literaturi; obavijesti o studentskim obavezama na kolegiju, na njegovu modulu o književnosti, obavijesti o ispitu

2. tjedan
P – Književnopovijesne značajke hrvatske srednjovjekovne književnosti, njezin žanrovski sastav; autori i publika u srednjem vijeku; anonimnost i usmenost hrvatske srednjovjekovne književnosti
S – Pokušaji klasifikacije hrvatske srednjovjekovne književnosti; Zapis popa Martinca, Čudesa svetog Nikole

3. tjedan
P – Hrvatska srednjovjekovna književnost u kontekstu evropske i slavenske medijevalne književnosti; sfere utjecaja: istok i zapad
S – Djela Pavla i Tekle, Čistilište svetog Patricija

4. tjedan
P – Srednjovjekovni stihovi I
S – Šibenska molitva, Ženska ljubav

5. tjedan
P – Srednjovjekovni stihovi II
S – Svit se konča, Pisan svetago Jurja

6. tjedan
P – Žanrovski sastav hrvatske srednjovjekovne proze; svjetovni romani
S – Rumanac trojski, Aleksandrida

7. tjedan
P – Izvan biblijskoga kanona; apokrifi
S – Djela Andrije i Mateja u gradu ljudoždera, Djela apostola Petra i Andrije, O prekrasnom Josipu

8. tjedan
P – Razumijevanje onostranog; vizije
S – Dundulovo viđenje, Baruhovo viđenje

9. tjedan
P – Čudo i čudesno u srednjem vijeku; mirakuli
Primjeri za uzoran život; svetačke legende
S – O djevojci bez ruku, Čovjek prodao đavlu svoju ženu
      Život svete Katarine, Legenda o Ivanu Zlatoustom

10. tjedan
P – Znanje i pouka; poučna proza
S – Knjige Kata Mudroga, Lucidar, Fiziolog, Cvijet kreposti

11. tjedan
P – Srednjovjekovna drama i kazalište; crkvena prikazanja
S – Muka spasitelja našega, Muka svete Margarite, Prikazanje o uskrsnuću Isusovu

12. tjedan
P – Srednji vijek poslije srednjega vijeka: srednjovjekovne književne poetike u ranom novovjekovlju I
S – religiozna lirika (Pjesanca šturku, Pjesanca aurea aetas)i drame (Uskrsnutje Isukrstovo) Mavra Vetranovića

13. tjedan
P – Srednji vijek poslije srednjega vijeka: srednjovjekovne književne poetike u ranom novovjekovlju II
S – religiozna lirika (Divici Mariji, Anka satira, Spovid koludric od sedam smartnih grihov)i drame (Prikazanje historije svetoga Panucija) Marka Marulića

Literatura

A) Obavezna

 1. Hrvatska književnost srednjega vijeka, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 1, priredio V. Štefanić i suradnici: B. Grabar, A. Nazor, M. Pantelić, Zagreb 1969 (izabrani tekstovi navedeni u silabu kolegija, uvodi u izabrane tekstove, predgovor na str. 3–62)
 2. Hercigonja, Eduard: Srednjovjekovna književnost, Povijest hrvatske književnosti 2, Zagreb 1975 (str. 41–57, 164–186, 195–209, 303–394, 416–424)
 3. Fališevac, Dunja: Hrvatska srednjovjekovna proza, Zagreb 1980.
 4. Dürrigl, Marija-Ana: »Srednjovjekovna proza«, u: Leksikon hrvatskih pisaca, ur. D. Fališevac, K. Nemec, D. Novaković, Zagreb 2000, str. 653–659
 5. Malić, Dragica: »Srednjovjekovno pjesništvo«, u: Leksikon hrvatskih pisaca, ur. D. Fališevac, K. Nemec, D. Novaković, Zagreb 2000, str. 660–664
 6. Novak, Slobodan Prosperov: »Srednjovjekovna prikazanja«, u: Leksikon hrvatskih pisaca, ur. D. Fališevac, K. Nemec, D. Novaković, Zagreb2000, str. 651–653
 7. Leksikon hrvatske književnosti. Djela, ur. D. Detoni-Dujmić, Zagreb 2008 (izabrani članci)

B) Dodatna

 1. Batušić, Nikola: Povijest hrvatskoga kazališta, Zagreb 1978, str. 1–25
 2. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folkorna drama i kazalište, II, Split 1985.
 3. Hrvatsko književno srednjovjekovlje, priredio S. Damjanović, Zagreb 1994.
 4. Kolumbić, Nikica: Po običaju začinjavac. Rasprave o hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti, Split 1994.
 5. Novak, Slobodan Prosperov: Povijest hrvatske književnosti. Od početaka do Krbavske bitke, Zagreb 1996.
 6. Katičić, Radoslav: Litterarum studia, Zagreb 1998.
 7. Malić, Dragica: Na izvorima hrvatskoga jezika, Zagreb 2002.
 8. Dürrigl, Marija-Ana: Čti razumno i lipo. Ogledi o hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti, Zagreb 2007.
 9. Fališevac, Dunja: Stari pisci hrvatski i njihove poetike, Zagreb 22007, str. 7–138
 10. Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo. Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, priredili A. Kapetanović, D. Malić i K. Štrkalj Despot, Zagreb 2010.
 11. Hrvatska srednjovjekovna proza I. Legende i romani, prir. Vesna Badurina Stipčević, Zagreb 2013.
 12. Hrvatska srednjovjekovna proza II. Apokrifi, vizije, prenja, Marijini mirakuli, prir. Marija-Ana Dürrigl, Zagreb 2013.