Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
8. 2. 2018.

Hrvatska dijalektologija 2

Naziv predmeta: Hrvatska dijalektologija

Naziv kolegija: Hrvatska dijalektologija 2

Nositelj kolegija: dr. sc. Mira Menac-Mihalić

Kolegij izvode: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, dr. sc. Marija Malnar Jurišić

ECTS-bodovi: 4 

Jezik: hrvatski

Trajanje: 6 semestar (ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: 15 sata predavanja i 30 sata seminara

Uvjeti: obavljene obveze iz kolegija Hrvatska dijalektologija 1 (odslušan kolegij, dokazuje se potpisom u indeksu)

Način provjere znanja: Ispit se provodi pismeno, a u konačnoj ocjeni prosuđuje se aktivnost i uspjeh koji su studenti postigli na pismenim provjerama tijekom nastave i u fakultativnoj izradi seminarskoga rada. Provode se pismene provjere znanja, ankete, fakultativna izrada seminarskog rada koja pokazuje stupanj usvojenosti gradiva i motiviranost za samostalan istraživački rad koji uključuje terensko istraživanje.

Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij obuhvaća morfologiju, sintaksu i leksikologiju triju narječja: čakavskog, kajkavskog i štokavskog.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Ponuditi studentima osnovna znanja o morfologiji, sintaksi i leksikologiji hrvatskih narječja.

Osposobiti studente za uočavanje osnovnih sličnosti i razlika među hrvatskim narječjima, dijalektima i govorima. Omogućiti razumijevanje književnih tekstova na dijalektu.

Obvezna literatura

Brozović, D., 1997.: Narječja hrvatskoga jezika, Hrvatski leksikon, 2, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 155-156; Lisac, J., 2004.: Hrvatska dijalektologija 1, Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja,Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Lisac, J., 2009.: Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Lončarić, M., 1996.:Kajkavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb; Lukežić, I., 2012. Zajednička povijest hrvatskih narječja 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb; Lukežić, I., 2015. Zajednička povijest hrvatskih narječja 2. Morfologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb; Menac-Mihalić, M. i Celinić, A., 2012.: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije + DVD, Knjigra d.o.o., Zagreb; Šimunović, P., 2011.Čakavska čitanka, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb

Dopunska literatura

Barac-Grum, V., 1993.: Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaruDometi, Rijeka; Brozović, D., 1985.: Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, sv.1, Zagreb, 59-71; Brozović, D. 1960.: O strukturnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatsko-srpskih dijalekata, Zbornik za filologiju i lingvistiku, sv. 3, Novi Sad, str. 68-88; Brozović, D. 1970.:Dijalekatska slika hrvatskosrpskog jezičnog prostora, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 8, Zadar, str. 5-32; Brozović, D., Ivić, P., 1988.. Jezik, srpskohrvatski/ hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb; Finka,B., 1971 : Čakavako narječje, Čakavska rič, 1, Split, 41-71; Ivšić, S. 1934.: Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU 48, Zagreb; Junković, Z. 1972.: Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskog dijalekta, Rad JAZU, knj. 363, Zagreb (Poglavlje Kritika Ramovševe teze); Lisac, J., 2006.: Tragom zavičaja, Split; Lukežić, I., 1998.: Štokavsko narječje, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 32, Zagreb, 117-135; Lukežić, I., Turk, M., 1998.: Govori otoka Krka, Livellus, Crikvenica; Lukežić, Iva – Zubčić, Sanja (2007)Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik), Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Rijeka; Menac-Mihalić, M.,1989.: Glagolski oblici u čakavskom narječju i u hrvatskom književnom jeziku, Filologija 17, Zagreb, 81-109; Moguš, M., 1977.:Čakavsko narječje – fonologija, Zagreb; Šimunović, Petar 2006. Rječnik bračkih čakavskih govora, Supetar; Težak, S. 1981.: Ozaljski govor, HDZ 5, Zagreb; Vranić, Silvana (2005) Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka; Zečević, V. 1992.: Fonološke neutralizacije u kajkavskom vokalizmu, Zavod za hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta, Zagreb; Zečević, V., 2000.:Hrvatski dijalekti u kontaktu, Institut za jezik i jezikoslovlje, Zagreb; Zubčić, Sanja (2003) Akcent glagolskoga pridjeva radnoga u sjeverozapadnim čakavskim govorima, Čakavska rič, br. 1/2, str. 139–163; Zubčić, Sanja (2004) Akcent pridjeva u nekim sjeverozapadnim čakavskim govorima, Riječki filološki dani, knj. 5, str. 619–632.

Predavanja i seminari

1. Uvodno predavanje: poznavanje s osnovnim pojmovima i s planom nastave

Seminar

Poslušat će se snimke govora s terena, po jedna čakavska, kajkavska i štokavska, govorit će se o sličnostima i razlikama.

2. Čakavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s čakavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

3. Čakavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s čakavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

4. Čakavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s čakavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

5. Kajkavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s kajkavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

6. Kajkavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s kajkavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

7. Kajkavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s kajkavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

8. Štokavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s štokavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

9. Štokavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s štokavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

10. Štokavska morfologija

Seminar

Analizirat će se dva snimljena primjera s štokavskoga terena prvenstveno s morfološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

11. Dijalektna sintaksa

Seminar

Analizirat će se tri snimke govora s terena, po jedna čakavska, kajkavska i štokavska, prvenstveno sa sintaktičkog aspekta.

12. Dijalektna leksikologija

Seminar

Analizirat će se tri snimke govora s terena, po jedna čakavska, kajkavska i štokavska, te materijal koji prikupe studenti, prvenstveno s leksikološkog aspekta.

13. Dijalektna frazeologija

Seminar

Studenti će govoriti o rezultatima svojih terenskih istraživanja.

14. Dijalektna frazeologija

Seminar

Studenti će govoriti o rezultatima svojih terenskih istraživanja.

15. Završna provjera znanja