Kroatistika › Znanstveni projekti
23. 9. 2021.

Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi

Akronim projekta: Econtra

Šifra projekta: IP-2020-02-5611

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača

Istraživački tim: prof. dr. sc. Davor Dukić, prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina, prof. dr. sc. Zrinka Blažević, prof. dr. sc. Tomislav Bogdan, prof. dr. sc. Amir Kapetanović, izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, doc. dr. sc. Ivana Brković, doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar, doc. dr. sc. Maciej Falski, doc. dr. sc. Francesca Maria Gabrielli, doc. dr. sc. Kristina Grgić, doc. dr. sc. Violeta Moretti, doc. dr. sc. Saša Potočnjak, dr. sc. Monica Fin, dr. sc. Goranka Šutalo, Jasmina Lukec, Josip Vučković, Ana Kadović, Borna Treska

Trajanje projekta: 1. 2. 2021. – 31. 1. 2025.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Mjesto provođenja projekta: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projektna stranica

Kratak opis projekta

Hrvatska predmoderna književnost predstavlja iznimno plodno tlo za proučavanja kulturnih dodira i književne razmjene zahvaljujući svojem specifičnom položaju na sjecištu različitih kulturnih sfera, koji joj je omogućio prihvaćanje i stvaralačku preobrazbu raznovrsnih kulturnih vrednota. Važnost je projekta u činjenici da ne postoje sustavno osmišljena proučavanja starije hrvatske književnosti u europskom interkulturnom kontekstu, koja bi obuhvaćala raspon od samih srednjovjekovnih početaka do 40-ih godina 19. st., te da teorija kulturnog transfera dosad nije primjenjivana u istraživanju tog korpusa tekstova. Projekt se neće baviti samo razmjenom književnih tekstova nego će obuhvatiti i posredovanje drugih kulturnih fenomena između kulturnih regija predmoderne hrvatske književnosti i kultura u kontaktu, i to smještajući je istodobno unutar nacionalnoga i nadnacionalnoga konteksta. Temeljni znanstveni doprinos uključuje rekonstrukciju književnih kontakata i razmjene književnih tekstova; tipološke usporedbe razdoblja, književnih pravaca, stilova i žanrova hrvatske književnosti s talijanskom književnosti te s ostalim europskim književnostima, a poglavito srednjoeuropskim i slavenskim; kao i proučavanje specifičnosti nacionalne književnosti s ciljem nadopune znanstvenih spoznaja i stvaranja novih znanja o nedovoljno istraživanim tematskim poljima. Očekivani rezultati uključuju vrednovanje i objavljivanje dosad nekorištene rukopisne građe iz arhiva, publiciranje znanstvenih članaka (uglavnom u uglednim inozemnim časopisima), pripremu kritičkih izdanja, monografiju, edukativne radionice, organizaciju 5 znanstvenih skupova te izlaganja rezultata na domaćim i inozemnim konferencijama. Pri tome će biti obuhvaćen cjelokupni proces transfera teksta od rukopisnih izvorišta i prijevoda do teorijskih interpretacija njegove recepcije, odražavajući time brigu za integralnu kulturnu baštinu.

Ključne riječi: predmoderna književnost, kulturni transfer, kulturni kontakti, kulturna baština, hrvatski latinizam, kajkavska književnost, žene autorice, europski interkulturni kontekst

Premodern Croatian Literature in European Culture: Contacts and Transfers

Croatian premodern culture provides a particularly fertile ground for the study of cultural contacts and cultural exchange due to its specific position at the crossroads of different cultural spheres, allowing for it to absorb and creatively transform diverse cultural values. The importance of the proposed research topic lies in the fact that so far there has been no systematically designed research of older Croatian literature in the European intercultural context that would encompass its entire scope, from the medieval beginnings to the 1840s, nor has the cultural transfer theory yet been applied in research of this textual corpus. The project will investigate not only the exchange of literary texts but also the mediation of other cultural phenomena among the regions of premodern Croatian literature and cultures in contact, positioning it simultaneously within the national and supranational contexts. The project's fundamental contribution to the area of research will entail the reconstruction of literary contacts and exchange of literary texts; typological comparisons of periods, literary movements, styles and genres of Croatian and Italian as well as other European literatures, central European and Slavic in particular; the study of specificities of national literature, with the aim of complementing the existing body of knowledge and generating new insights into the insufficiently investigated thematic areas. The expected project results include evaluation and publication of unused manuscript materials from archives, publication of scientific papers, preparation of critical editions, a monograph and educational workshops, organisation of 5 scientific conferences and presentation of research results at domestic and international conferences. The entire process of textual transfer will thus be encompassed, from manuscript sources and translations to theoretical interpretations of textual reception, reflecting regard for integral cultural heritage.

Keywords: premodern literature, cultural transfer, cultural contacts, cultural heritage, Croatian Latinism, Kajkavian literature, female authors, European intercultural context