Studij › Diplomski rad
12. 2. 2024.

Upute za prijavu diplomskoga rada ak. god. 2023/24.

Opće napomene o diplomskome radu na Odsjeku za kroatistiku

Diplomski rad na Odsjeku za kroatistiku obavezan je oblik stjecanja završnih kompetencija na svim četirima smjerovima diplomskoga studija kroatistike (jednopredmetni, dvopredmetni nastavnički, dvopredmetni jezikoslovni i dvopredmetni književni).

Studenti pišu diplomski rad uz mentorsko ili sumentorsko vodstvo i javno ga brane pred tročlanim ili petočlanim povjerenstvom.

Studenti mogu pisati odsječki ili međuodsječki (interdisciplinarni) diplomski rad.

Studenti jednopredmetnoga i dvopredmetnoga diplomskoga studija kroatistike mogu pisati odsječki diplomski rad, što znači da diplomski rad pišu samo na Odsjeku za kroatistiku i da kao mentora biraju nastavnika Odsjeka za kroatistiku.

Studenti dvopredmetnoga studija svih triju smjerova (nastavnički, jezikoslovni, književni) mogu pisati međuodsječki diplomski rad, što znači da moraju odabrati sumentore, odnosno mentora s Odsjeka za kroatistiku i mentora s drugoga studija.

Odabir mentora

Mentor diplomskoga rada može biti nastavnik u znanstveno-nastavnome zvanju ili nastavnik s doktoratom znanosti u znanstvenome, nastavnome ili suradničkome zvanju.

Studenti jednopredmetnoga studija kroatistike odabiru mentora s Odsjeka za kroatistiku.

Studenti dvopredmetnoga studija kroatistike svih triju smjerova (nastavnički, jezikoslovni, književni) mogu pisati odsječki ili međuodsječki (interdisciplinarni) diplomski rad te u skladu s tim odabiru mentora ili sumentora s Odsjeka za kroatistiku.

Studenti dvopredmetnoga studija kroatistike nastavničkoga smjera mogu odabrati mentora ili sumentora sa svih kroatističkih katedara.

Studenti dvopredmetnoga studija kroatistike jezikoslovnoga i književnoga smjera odabiru mentora ili sumentora sa svojega smjera na Odsjeku za kroatistiku.

Mentor ili sumentor može biti i vanjski suradnik Odsjeka za kroatistiku u znanstveno-nastavnome zvanju ili s doktoratom znanosti u znanstvenome, nastavnome ili suradničkome zvanju ako je studentu držao nastavu. U tome slučaju student posebnom molbom traži odobrenje Odsjeka za kroatistiku. Studentovu molbu mora potpisati vanjski suradnik koji time potvrđuje svoju suglasnost s mentorstvom.

Postupak prijave diplomskoga rada

 1. Student odabire mentora i u dogovoru s njim definira naslov i oblikuje nacrtak diplomskoga rada.

  Naslov diplomskoga rada prijavljuje se i na hrvatskome i na engleskome jeziku.

  Nacrtak diplomskoga rada piše se na hrvatskome jeziku.

 2. Diplomski rad prijavljuje se u zadanome obrascu.

  Ako student piše odsječki diplomski rad, popunjava Obrazac za prijavu diplomskoga rada Odsjeka za kroatistiku, otisne ga i potpiše te odnese mentoru na potpis.

  Ako student piše međuodsječki (interdisciplinarni) diplomski rad, popunjava dva obrasca: Obrazac za prijavu diplomskoga rada Odsjeka za kroatistiku te fakultetski Obrazac za prijavu međuodsječkoga (interdisciplinarnoga) rada, na koji se potpisuju student, sumentori s obaju odsjeka i pročelnici obaju odsjeka, a valjanost se potvrđuje pečatom obaju odsjeka.

  Pri ispisu obrasca treba voditi računa da je početak prve stranice naslov Opći podaci, početak druge stranice naslov Nacrtak, a početak treće stranice rečenica "Podatke na ovoj stranici popunjava Povjerenstvo za diplomske radove Odsjeka za kroatistiku".

 3. Ispunjeni obrazac treba poslati na e-adresu Tajništva Odsjeka za kroatistiku (), a ispunjeni, potisani (spojen klamericom) obrazac valja i fizički predati u Tajništvo Odsjeka za kroatistiku (B-111) ili ostaviti obrazac u pretincu "PRIJAVA DIPLOMSKOGA RADA" kod Tajništva. Rok je za jedno i drugo (a oboje je obvezno) petak 18. ožujka 2024.

Povjerenstvo za diplomske radove Odsjeka za kroatistiku razmotrit će prijave diplomskih radova do petka 5. travnja 2024.

Ako prijava ispunjava sadržajne, strukturne i jezične zahtjeve, povjerenstvo će odobriti prijavu diplomskoga rada i proslijediti ju u daljnju proceduru.

Ako prijava ne ispunjava te zahtjeve, povjerenstvo će prijavu vratiti mentoru koji će ju onda proslijediti studentu na preoblikovanje.

Preoblikovane prijave uz mentorovu pismenu suglasnost student treba predati u Tajništvo Odsjeka za kroatistiku (B-111) do petka 12. travnja 2024.

Radovi koji uključuju terenska (na fizičkom ili virtualnom terenu) ili druge tipove istraživanja za koje je nužna suglasnost Etičkoga povjerenstva (na što će diplomanda uputiti mentor/ica i/ili Povjerenstvo za diplomske radove) šalju se na adresu Etičkoga povjerenstva Odsjeka za kroatistiku s ispunjenim Obrascem, kako je opisano u Postupku dobivanja Mišljenja EP-a nakon prihvaćanja teme.

Zagreb, 12. veljače 2024.

Pročelnica Odsjeka za kroatistiku
Izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan