Studij › Diplomski rad
17. 1. 2020.

Upute za prijavu diplomskoga rada, ak. god. 2019/20.

Opće napomene o diplomskome radu na Odsjeku za kroatistiku

Diplomski je rad na Odsjeku za kroatistiku obvezan oblik stjecanja završnih kompetencija na svim četirima smjerovima diplomskoga studija kroatistike (jednopredmetni, dvopredmetni nastavnički, dvopredmetni jezikoslovni i dvopredmetni književni).

Studenti pišu diplomski rad uz mentorsko ili sumentorsko vodstvo i javno ga brane pred tročlanim ili petočlanim povjerenstvom za javnu obranu diplomskoga rada.

Studenti mogu pisati odsječki ili međuodsječki (integralni, interdisciplinarni) diplomski rad.

Studenti jednopredmetnoga i dvopredmetnoga diplomskoga studija kroatistike mogu pisati odsječki diplomski rad, što znači da diplomski rad pišu samo na Odsjeku za kroatistiku i da kao mentora biraju nastavnika Odsjeka za kroatistiku.

Studenti dvopredmetnoga studija svih triju smjerova (nastavnički, jezikoslovni, književni) mogu pisati međuodsječki diplomski rad, što znači da moraju odabrati sumentore, odnosno mentora s Odsjeka za kroatistiku i mentora s drugoga studija.

Odabir mentora

Mentor diplomskoga rada može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnik s doktoratom znanosti u znanstvenom, nastavnom ili suradničkom zvanju.

Studenti moraju odabrati mentora ili sumentora s Odsjeka za kroatistiku i dobiti njegovu pismenu suglasnost na obrascima za prijavu diplomskoga rada.

Studenti jednopredmetnoga studija kroatistike odabiru mentora s Odsjeka za kroatistiku.

Studenti dvopredmetnoga studija kroatistike svih triju smjerova (nastavnički, jezikoslovni, književni) mogu pisati odsječki ili međuodsječki (interdisciplinarni) diplomski rad i u skladu s tim odabiru mentora ili sumentora s Odsjeka za kroatistiku.

Studenti dvopredmetnoga studija kroatistike nastavničkoga smjera mogu odabrati mentora ili sumentora sa svih kroatističkih katedara.

Studenti dvopredmetnoga studija kroatistike jezikoslovnoga i književnoga smjera odabiru mentora ili sumentora sa svojega smjera na Odsjeku za kroatistiku.

Mentor ili sumentor može biti i vanjski suradnik Odsjeka za kroatistiku u znanstveno-nastavnom zvanju ili s doktoratom znanosti u znanstvenom, nastavnom ili suradničkom zvanju ako je studentu držao nastavu. U tome slučaju student posebnom pismenom zamolbom traži odobrenje Odsjeka za kroatistiku. Studentovu zamolbu mora potpisati vanjski suradnik koji time potvrđuje svoju suglasnost u mentorskoj obvezi.

Postupak prijave diplomskoga rada

 1. Student prvo odabire mentora i u dogovoru s njim definira naslov i oblikuje nacrtak diplomskoga rada.

  Naslov diplomskoga rada mora se prijaviti i na hrvatskome i na engleskome jeziku zbog propisa za izdavanje diplome. Nacrtak se rada piše na hrvatskome jeziku.

 2. Diplomski se rad prijavljuje u zadanome obrascu.

  Ako student piše odsječki diplomski rad, popunjava Obrazac za prijavu diplomskoga rada Odsjeka za kroatistiku, otisne ga, potpiše, odnese mentoru na potpis i preda u Tajništvo Odsjeka za kroatistiku.

  Ako student piše međuodsječki (integralni, interdisciplinarni) diplomski rad, popunjava dva obrasca:

  1. Obrazac za prijavu diplomskoga rada Odsjeka za kroatistiku

  2. fakultetski Obrazac za prijavu međuodsječkoga (interdisciplinarnoga) rada na koji se moraju potpisati sumentori s obaju odsjeka i pročelnici obaju odsjeka, a valjanost se potvrđuje pečatom obaju odsjeka.

 3. Obrazac za prijavu diplomskoga rada Odsjeka za kroatistiku spremljen je u Wordu tako da ga student može bez problema popuniti i otisnuti.

  Pri tiskanju obrasca treba voditi računa da je POČETAK prve stranice naslov OPĆI PODACI, POČETAK druge stranice naslov NACRTAK, a POČETAK treće stranice Podatke na ovoj stranici popunjava Povjerenstvo za diplomske radove Odsjeka za kroatistiku. i da se tako na trima stranicama otisne obrazac.

 4. Obrazac s traženim podacima i potpisima student mora povezati („sklamati“, tj. spojiti klamericom) i predati u Tajništvo Odsjeka za kroatistiku (B-111) najkasnije do petka 27. ožujka 2020. tako što će:

  1. obrazac ostaviti tajnici Odsjeka za kroatistiku

   ILI

  2. obrazac ostaviti u omotnici (omotnica s natpisom PRIJAVA DIPLOMSKOGA RADA) na oglasnoj ploči Tajništva Odsjeka za kroatistiku (B-111).

 5. Povjerenstvo za diplomske radove Odsjeka za kroatistiku razmotrit će prijave diplomskih radova do petka 10. travnja 2020.

  Ako prijava ispunjava sadržajne, strukturne i jezične zahtjeve, povjerenstvo će odobriti prijavu diplomskoga rada i proslijediti ju u daljnju proceduru.

  Ako prijava ne ispunjava te zahtjeve, povjerenstvo će prijavu vratiti mentoru koji će ju onda proslijediti studentu na preoblikovanje.

  Preoblikovane obrasce uz mentorovu pismenu suglasnost student treba predati u Tajništvo Odsjeka za kroatistiku (B-111) najkasnije do petka 24. travnja 2020.

Molim studente da se pridržavaju navedenih uputa.

Pročelnik Odsjeka za kroatistiku
prof. dr. sc. Krešimir Mićanović