Kroatistika › Nastavnici
Umirovljeni nastavnici Katedre za hrvatski standardni jezik

Edita Hercigonja-Mikšik

Životopis

hercigonja miksik Rođena 1955. u Sisku. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. diplomirala jugoslavistiku i filozofiju.

Od 1980. na Katedri za hrvatski standardni jezik, isprva u zvanju asistentice. Od 1980. do 1987. drži seminare i predavanja iz Leksikologije. Od 1987. u nastavnome zvanju lektora drži predavanja i seminare iz kolegija Kultura govorenja, čitanja i pisanja. G. 1994. izradila interdisciplinarno zamišljen program za kolegij Kultura hrvatskoga jezika, koji je niz godina izvodila za studente nenastavničkih smjerova. Od 1992/93. uz Kulturu hrvatskoga jezika na matičnoj katedri drži nastavu iz Jezičnih vježbi. U nastavnome zvanju višega lektora od 1997. Od 2005. izvodi nastavu iz Jezičnih vježbi 1 (ortografsko-ortoepske vježbe) i Jezičnih vježbi 2 (lektorsko-redaktorske vježbe). G. 2006. i 2007. na studijskome putovanju u SAD-u na Odsjeku za slavistiku na University of North Carolina u Chapel Hillu. Umirovljena 2020.

Objavila radove s temama iz leksikologije i filozofije jezika.

Bibliografija

Hrvatska znanstvena bibliografija