Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
21. 3. 2016.

Stilistika

Kolegij: Stilistika

Nositelj: prof. dr. sc. Krešimir Bagić

Izvođači: prof. dr. sc. Krešimir Bagić; dr. sc. Nikola Košćak; dr. sc. Anera Ryznar

ECTS: 5 bodova

Trajanje: 1 semestar, 6. (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata seminara

Status: obvezni kolegij u preddiplomskom studiju

Uvjeti: -

Cilj: Student će usvojiti temeljne stilističke pojmove i biti osposobljen za samostalnu stilističku interpretaciju fikcionalnih i nefikcionalnih tekstova.

Način polaganja ispita: seminarski rad; pismeni ispit

Predavanja

 1. Pojam stil od antike do danas
 2. Retorika i stilistika – od propisa do opisa
 3. Lingvistička stilistika
 4. ‘Govorni događaj i funkcije jezika’
 5. Postoji li jezik fikcije
 6. Tekst i njegova obilježja; vrste tekstova
 7. Stilistika teksta
 8. Stilističko čitanje pjesme
 9. Pjesma kao iskaz: stih i prostor, zvuk i smisao
 10. Stilističko čitanje proze
 11. Raslojavanje jezika
 12. Funkcionalni stilovi
 13. Beletristički stil
 14. Pragmatika figura
 15. Zaključne napomene

Seminar

 1. Stil i stilistika
 2. Stilistički pravci
 3. Lingvistička stilistika
 4. Fonostilistika
 5. Grafostilistika
 6. Morfostilistika
 7. Sintakto- i tekstostilistika
 8. Leksikostilistika
 9. Stilističko čitanje poezije
 10. Stilističko čitanje proze
 11. Stilističko čitanje proze – roman
 12. Znanstveni diskurs
 13. Novinarski diskurs
 14. Razgovorni diskurs i žargon
 15. Zaključne napomene

Literatura

 • Badurina, Lada (2007) „Jezično raslojavanje i tipovi diskursa“. U: Jezik književnosti i književni ideologemi: zbornik radova Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola. Str. 11-20. http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1835&naslov=jezicno-raslojavanje-i-tipovi-diskursa
 • Bagić, Krešimir (2005) „Beletristički stil“. U: Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Zagreb: Disput. Str. 7-20. http://stilistika.org/stiloteka/rasprave/114-beletristicki-stil
 • Bahtin, Mihail (1989) O romanu. Beograd: Nolit. Str. 11-57.
 • Barthes, Roland (19711, 19792) „Nulti stepen pisma“. U: Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit.
 • Compagnon, Antoine (2006) „Stil“. U: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor. Ur. K. Bagić. Zagreb: Naklada MD. Str. 17-51.
 • Genette, Gérard (2002) „Fikcija i dikcija“. U: Fikcija i dikcija, Zagreb: Ceres. Str. 9-29.
 • Guiraud, Pierre (1964) Stilistika. Sarajevo: Veselin Masleša. Str. 5-66.
 • Jakobson, Roman (1966) „Lingvistika i poetika“, u: Lingvistika i poetika, Beograd: Nolit. Str. 285-324.
 • Josić, Ljubica (2011) „Mikrostilistika Umjetnosti riječi: jezikoslovna razradba koncepta stilema“. Studia lexicographica (2011) br. 2(9), str. 85–102. http://www.lzmk.hr/images/studia9/04%20josic%20ljubica.pdf
 • Katnić-Bakaršić, Marina Lingvistička stilistika. Budimpešta: Open Society Institute. Str. 80-109. http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001017/01/18.pdf
 • Kovačević, Marina i Badurina, Lada (2001) Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka, str. 7-152.
 • Pranjić, Krunoslav (1983) „Stil i stilistika“. U: Uvod u književnost, Zagreb: Nakladni zavod Globus. Str. 253-302.
 • Silić, Josip (2006) Funkcionalni stilovi. Zagreb: Disput. Str. 35-118.

Interpretacijski dio ispita iz Stilistike podrazumijeva funkcionalno poznavanje sljedećih stilskih figura: afereza, akrostih, alegorija, aliteracija, aluzija, anadiploza, anafora, anagram, antiteza, antonomazija, apokopa, apostrofa, asindeton, asonanca, elipsa, epenteza, epifora, epitet, eufemizam, glasovni simbolizam, gradacija, hiperbola, igra riječima, inverzija, ironija, katahreza, litota, metafora, metonimija, neologizam, oksimoron, onomatopeja, palindrom, paradoks, parafraza, paragoga, paregmenon, paronomazija, perifraza, personifikacija, pleonazam, poliptoton, polisindeton, poredba, proteza, retoričko pitanje, rima, sentencija, simbol, simploka, sinegdoha, sinkopa, zeugma (U: Bagić, Krešimir. 2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga)