Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
12. 2. 2015.

Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti II

Kolegij: Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti II

Nositelj kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

Izvođač kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

ECTS: 3 boda.

Trajanje:  1 semestar; 2. (ljetni).

Oblik nastave: 1 sat predavanja; 1 sat seminara.

Status: Obvezni kolegij za studentice/studente 2. semestra dvopredmetnoga diplomskog nastavničkog studija.

Uvjeti upisa: –

Cilj kolegija: Upoznavanje studentica/studenata s metodikom nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te osposobljavanje za izvođenje te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Dramski tekst kao lingvometodički predložak
 2. Nastava fonetike i fonologije
 3. Nastave morfologije
 4. Scenski pristup dramskom djelu
 5. Nastava sintakse
 6. Bajka, basna i novela u nastavi
 7. Nastava leksikologije
 8. Šenoin roman Zlatarovo zlato u spletu modernih metodičkih koncepcija i teorije recepcije
 9. Nastava stilistike
 10. Marinkovićev Kiklop u četvrtom razredu srednjih škola
 11. Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika u nastavi
 12. Govorne i pismene vježbe
 13. Ocjenjivanje i ispravljanje učeničkih pisanih uradaka
 14. Diskurzivni književni oblici u nastavi
 15. Film u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti

Literatura

Obvezna literatura (samo izabrana poglavlja prema sadržaju kolegija):

 1. Težak, Stjepko (1996), Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1.Zagreb: Školska knjiga.
 2. Pandžić, Vlado (2001), Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi. Zagreb: Profil.
 3. Rosandić, Dragutin (2005), Metodika književnoga odgoja. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Pandžić, Vlado (2001), Hrvatski roman u školi.Zagreb: Profil.

Izborna literatura:

 1. Pandžić, Vlado (2007), Sitni prilozi za povijest učenja i poučavanja govorništva. Split: Redak.
 2. Pandžić, Vlado (2001), Putovima školske recepcije književnosti. Zagreb: Profil.
 3. Težak, Stjepko (1998), Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Pandžić, Vlado (2004), Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti. Zagreb: Profil.
 5. Rosandić, Dragutin (1993), Novi metodički obzori. Zagreb: Školske novine.
 6. Peterlić, Ante (2001), Osnove teorije filma. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 7. Šabić, Ana Gabrijela (1991): Učenik i lirika. Zagreb: Školska knjiga.
 8. Aristotel (1989), Retorika. Zagreb: Naprijed.
 9. Kvintilijan, Marko Fabije (1984), Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin Masleša.
 10. Gračanin, Đuro (1954), Temelji govorništva. Zagreb: Nadbiskupski duhovni stol.
 11. Škarić, Ivo (2000), Temeljci suvremenog govorništva. Zagreb: Školska knjiga.
 12. Vuletić, Dušanka (1987), Govorni poremećaji. Zagreb: Školska knjiga.
 13. Gruić, Iva (2002), Prolaz u zamišljeni svijet. Zagreb: Golden Marketing.
 14. Pranjković, Ivo (1995), Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije. Zagreb: Školska knjiga.
 15. Samardžija, Marko (1995), Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije. Zagreb: Školska knjiga.
 16. Silić, Josip (1998), Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije. Zagreb: Školska knjiga.
 17. Mamić, Mile – Pandžić, Vlado – Kekez, Josip (1998), Hrvatski 1: udžbenik za I. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola. Zagreb: Profil.
 18. Kekez, Josip – Pandžić, Vlado – Mamić, Mile (1998), Hrvatski 2: udžbenik za II. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola. Zagreb: Profil.
 19. Pandžić, Vlado – Mamić, Mile – Kekez, Josip (1998), Hrvatski 3: udžbenik za III. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola. Zagreb: Profil.
 20. Pandžić, Vlado – Kekez, Josip – Mamić, Mile (1998), Hrvatski 4: udžbenik za IV. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola. Zagreb: Profil.
 21. Pandžić, Vlado – Novaković, Goran (2004), Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 1. Zagreb: Profil.
 22. Novaković, Goran – Pandžić, Vlado (2006), Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 2. Zagreb: Profil.
 23. Pandžić, Vlado – Cetinić, Gea (2004), Priručnik za profesore 1 (uz Hrvatsku čitanku 1 za prvi razred gimnazije). Zagreb: Profil.