Nastava iz kolegija Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca počinje 7. listopada prema rasporedu. Nastavni materijal nalazi se na Omegi (lozinka: jhpp).