Novosti › Vijesti i zbivanja
11. 5. 2023.

Međunarodni znanstveni skup "Granice – iscrtavanje, brisanje i prekoračenje"

Polski | English

Poštovane kolegice i poštovane kolege,

srdačno vas pozivamo na međunarodni znanstveni skup posvećen granicama – njihovu iscrtavanju, brisanju i prekoračenju – u književnosti, jeziku, umjetnosti, kulturi, ekonomiji i politici, koji će se održati 11. i 12. listopada 2023. u Zagrebu.

Ovim skupom nastavljamo istraživačku suradnju Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odsjeka za slavistiku Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju. Prvi skup, posvećen recentnoj ulozi nacionalne filologije, održan je u Poznanju 2013. pod naslovom Transmisije kroatistike, drugi, kojim se propitivao odnos Umjetnosti i demokracije, u Zagrebu 2017, a treći, u središtu kojega je bio problem (Ne)normalnosti, iznova u Poznanju 2021.

Neke su od mogućih tema:

 • Granice govora, dijalekata, jezika
 • Granice morfema, riječi, rečenica
 • Granice standardnog i standardnih varijeteta
 • Granice semantike i pragmatike
 • Granice poetika, stilova i žanrova
 • Granica stiha i strofe, stiha i proze
 • Granice teksta i konteksta 
 • Granice književnih i umjetničkih razdoblja
 • Pozornica kao granica svjetova
 • Granice fikcije i fakcije, estetike i namjene
 • Rodne i spolne granice i transrodnost
 • Granice kulturnih zona
 • Granice usmene i pisane kulture
 • Granice i migracije
 • Granice kao mehanizam discipline
 • Granice kao nužnost
 • Granice i sloboda
 • Misliti onkraj granica ili mišljenje uz pomoć granica
 • Jesu li granice jezika granice svijeta?
 • Granice disciplina i transdisciplinarnost
 • Sublimno: granica estetike i spoznaje
 • Zazorno: granica domaćeg i stranog, sebstva i drugosti
 • Granice umjetničkog prikaza i neprikazivo
 • Bezgraničnost Boga i religijska ograničenja
 • Satira, burleska, karneval i groteska - rušenje ili potvrda granica
 • Granice i geopolitika
 • Granice humanog i transhumanog

Radujemo se susretu u Zagrebu.

Prijavni list s kratkim sažetkom (do 1000 znakova) šaljite do 1. lipnja 2023. na adresu

Jezici konferencije: hrvatski, poljski te drugi slavenski jezici, engleski.

Kotizacija: 50 eura

Organizacijski odbor:

 • Prof. dr. hab. Tomasz Mizerkiewicz
 • Prof. UAM dr. hab. Krystyna Pieniążek-Marković
 • Prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
 • Prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
 • Izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan
 • Doc. dr. sc. Lana Molvarec
 • Doc. dr. sc. Petr Stehlík
 • Dr. sc. Gabrijela Bionda, asist.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konfrencję naukową poświęconą granicom – ich wyznaczaniu, zacieraniu i przekraczaniu – w literaturze, języku, sztuce, kulturze, ekonomii, polityce. Konfrencja odbędzie się w dniach 1112 października 2023 roku w Zagrzebiu.

Stanowi ona kontynuuację współpracy naukowej Instytutu Kroatystyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsza konferencja we współorganizacji, poświęcona aktualnej roli filologii narodowej, pod tytułem Transmisje kroatystyki, odbyła się w Poznaniu w 2013 roku, druga Sztuka i demokracja w Zagrzebiu w 2017 roku, a trzecia, stawiająca w centrum zainteresowania problem (Nie)normalności, znów w Poznaniu, w 2021 roku.

W zglobalizowanym świecie złagodzonych i pozornie łatwiejszych do naruszenia granic państw, grup etnicznych, języków, kultur, dyscyplin, ideologii, poetyk, płci, programów politycznych, porządków ekonomicznych, tego, co swoje i obce, estetyki i polityki, coraz częściej pojawia się potrzeba trwałych znaczeń, wartości oraz chronionych przestrzeni myślenia i działania. Innymi słowy, w naszej płynnej nowoczesności, pod rzekomą groźbą nadciągającej fali labilności, mutacji i stłumienia ostatnich form autentyczności, rozlega się wołanie o rehabilitację stabilnych granic. Ich ponowne wzmocnienie, paradoksalnie, przywróciłoby nam odebraną swobodę odgradzania się i dało możliwość wyzwolenia z niewoli tzw. trans-ideologii, narzucających pogodzenie się z prekariatem i tymczasowością, właściwie ze wszystkimi formami nietrwałości, będącymi rezultatem uchylenia jasnych i trwałych rozdziałów. Mając na uwadze częste i nieprzejednane kontrowersje, jakie w związku z kwestią granic pojawiają się w naszym złożonym świecie oraz wychodząc z założenia, że ​​z jednej strony granice nas ograniczają i dyscyplinują, a z drugiej pozwalają na wolne, kreatywne, a nawet opozycyjne myślenie i działanie w oddzielonych strefach i poza nimi, podczas konferencyjnej dyskusji chcemy mówić o powstaniu i roli granic w perspektywie historycznej i współczesnej. Czym jest granica, gdzie się pojawia, jak i kiedy działa, pod jakimi warunkami można ją przekroczyć, osłabić lub znieść, jaka moc zostaje wówczas pokonana i jaka uwolniona oraz jakie estetyczne, etyczne, polityczne, światopoglądowe i ideowe wartości związane są z ustanawianiem granic i ich transgresją? Chcemy zachęcić do namysłu nad pojęciem granicy, dlatego na konferencję zapraszamy ekspertów bez granic, ze wszystkich dziedzin, gałęzi i dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, od historyków i teoretyków literatury, antropologów kultury i filozofów po językoznawców, socjologów i stylistyków, od geografów kultury, historyków i historyków sztuki po psychologów, teologów i politologów.

Niektóre z proponowanych zagadnień:

 • Granice mowy, dialektów, języków
 • Granice morfemów, słów, zdań
 • Granice języka standardowego i odmian standardu
 • Granice semantyki i pragmatyki
 • Granice poetyk, stylów i gatunków
 • Granice wersu i strofy, wiersza i prozy
 • Granice tekstu i kontekstu
 • Granice epok literackich i artystycznych
 • Scena jako granica światów
 • Granice fikcji i faktyczności, estetyki i użyteczności
 • Granice płciowe i seksualne oraz transpłciowość
 • Granice stref kulturowych
 • Granice kultury mówionej i pisanej
 • Granice i migracje
 • Granice jako mechanizm dyscyplinujący
 • Granice jako konieczność
 • Granice i wolność
 • Myślenie ponad granicami lub myślenie za pomocą granic
 • Czy granice języka są granicami świata?
 • Granice dyscyplin i transdyscyplinarność
 • Wzniosłość: granica estetyki i poznania
 • Niesamowitość: granica między swoim i obcym, sobość i inność
 • Granice reprezentacji artystycznej i nieprzedstawialność
 • Bezgraniczność Boga i ograniczenia religijne
 • Satyra, burleska, karnawał i groteska - burzenie lub potwierdzanie granic
 • Granice i geopolityka
 • Granice humanizmu i transhumanizmu

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z krótkim streszczeniem (do 1000 znaków) do 1 czerwca 2023 r. na adres .  Języki konferencji: chorwacki, polski i inne języki słowiańskie, angielski. Opłata rejestracyjna: 50 Euro.

Cieszymy się na spotkanie w Zagrzebiu.

Komitet organizacyjny:

 • prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
 • prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković
 • prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
 • prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
 • prof. nadzw. dr. sc.  Ewelina Rudan
 • doc. dr. sc. Lana Molvarec
 • doc. dr. sc. Petr Stehlík
 • dr. sc. Gabrijela Bionda, asystentka

Dear colleagues,

We cordially invite you to the international conference on the subject boundaries and how they are set, erased, and transgressed - in literature, language, art, culture, economy, politics, which will be held on October 11th and 12th, 2023 in Zagreb.

With this conference, we continue the research cooperation between the Department of Croatian Language and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb and the Institute of Slavic Philology, Faculty of Polish and Classic Philology at the University of Adam Mickiewicz in Poznań.

The first conference, dedicated to the current role of national philology, was held in Poznań in 2013 under the title Transmissions of Croatian Studies, the second, which questioned the relationship between art and democracy, in Zagreb in 2017, and the third, focused on the problem of (ab)normality, again in Poznań in 2021.

In a globalized world of softened and apparently more easily crossed borders between states, ethnic groups, languages, cultures, disciplines, ideologies, poetics, genders, political agendas, economic orders, domestic and foreign, aesthetics and politics, a need for stable meaning, established values and legalized zones of thinking and acting has increasingly been emerging. In other words, in our liquid modernity, under the alleged threat of an overwhelming wave of fluidity and mutation and of supressing of the residual forms of authenticity, there is a cry for the rehabilitation of firmer boundaries. It is believed that their re-consolidation would paradoxically restore the freedom to fence ourselves off and provide the opportunity to free ourselves from the slavery of the so-called trans-ideologies that force us to reconcile with the precarious and the temporary, in truth with all forms of impermanence that result from the revocation of clear and solid demarcations. In light of the frequent and irreconcilable controversies that have arisen in our complex world with respect to boundaries - starting from the assumption that on the one hand boundaries limit and discipline us, and on the other hand, allow us free, creative and even oppositional thinking and acting in and beyond the fenced zones - in this conference, we want to discuss the origin and roles of boundaries both in the historical perspective and in contemporary society. What is a boundary, where and when does it appear, how does it work, under what conditions can it be crossed, weakened or annulled, what kind of power is overcome by it, what kind of power is freed by it, and which aesthetic, ethical, political, worldview and ideological values are related to the establishment of boundaries or to their transgression? Since we are trying to stimulate the analysis of the concept of boundary, experts without limits are invited to the conference, from all fields, branches and disciplines of humanities and social sciences: literary historians, literary theorists, cultural anthropologists, philosophers, linguists, sociologists, scholars in the field of stylistics, cultural geographers, historians and art historians, psychologists, theologians and political scientists.

Some of the possible topics are:

 • Boundaries of speech, dialects, languages
 • Boundaries of morphemes, words, sentences
 • Boundaries of standard language and standard varieties
 • Boundaries of semantics and pragmatics
 • Boundaries of poetics, styles, genres
 • Boundaries between lines and stanzas, verse and prose
 • Boundaries of text and context
 • Boundaries of literary and artistic periods
 • The stage as the boundary of worlds
 • Boundaries of fiction and non-fiction, aesthetics and uses
 • Gender and sexual boundaries and transgenderism
 • Boundaries of cultural zones
 • Boundaries of oral and written culture
 • Boundaries and migrations
 • Boundaries as a disciplinary mechanism
 • Boundaries as a necessity
 • Boundaries and freedom
 • Thinking beyond boundaries or thinking with the help of boundaries
 • Are the boundaries of language the boundaries of the world?
 • Disciplinary boundaries and transdisciplinarity
 • The Sublime: boundaries of aesthetics and cognition
 • The Uncanny: boundaries between domestic and foreign, self and otherness
 • Boundaries of artistic representation and the unrepresentable
 • Unboundedness of God and religious restrictions
 • Satire, burlesque, carnival and grotesque - breaking down or confirming boundaries
 • Boundaries and geopolitics
 • Boundaries of human and transhuman

We are looking forward to meeting you in Zagreb.

Please send the application form with a short summary (up to 1000 characters) by June 1st, 2023 to .

Conference languages: Croatian, Polish and other Slavic languages, English.

Registration fee: €50

Organising committee:

 • Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
 • Prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniązek-Marković
 • Prof. Ph.D. Tvrtko Vuković
 • Prof. Ph.D. Krešimir Mićanović
 • Assoc. prof. Ph.D. Evelina Rudan
 • Assoc. prof. Ph.D. Lana Molvarec
 • Assist. Prof. Ph. D. Petr Stehlík
 • Ph.D. Gabrijela Bionda, assistant.