Kroatistika › Nastavnici
Umirovljeni nastavnici Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić

menac mihalic

Mira Menac-Mihalić rođena je 1954. u Zagrebu. Studirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika radi kao redovita profesorica u trajnom zvanju. Bila je predstojnica te katedre, zamjenica pročelnika i pročelnica Odsjeka za kroatistiku.

Bila je voditeljica znanstveno-istraživačkoga projekta MZOS Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije i projekta Ministarstva kulture Digitalizacija i zaštita snimaka hrvatskih govora kao dijela hrvatske nematerijalne kulturne baštine. Surađuje u međunarodnom projektu HRZZ Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju.

Objavila je pet knjiga frazeološko-dijalektološkoga niza: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj 2005., Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima (u suautorstvu s J. Maresić) 2008., Frazeologija splitskoga govora s rječnicima (u suautorstvu s A. Menac) 2011., Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću (u suautorstvu s A. Menac) 2014. i i Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije - Kaj? Storijapa Kanižaj! (u suautorstvu s A. Frančić, 2020.). Dvije knjige Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije (u suautorstvu s A. Celinić) i Gradišćanskohrvatski govori Po našu, Ozvučena čitanka 2. svezak 2020. (u kojoj je suautorica) sastoje se od nosača zvuka i knjiga u kojima su odgovarajući tekstovi, analize i rječnici.

Glavna je i odgovorna urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika. Dobila je Nagradu HAZU za 2005. za područje filoloških znanosti. 2008. izabrana je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Popis radova

Knjige:

 1. 2005. Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema), Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, ISBN 953-6637-27-8
 2. 2008. Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, (u suautorstvu s J. Maresić), ISBN 978-953-6637-42-3
 3. 2011. Frazeologija splitskoga govora s rječnicima, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, (u suautorstvu s A. Menac), ISBN 978-953-6637-41-6
 4. 2012. Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije, Zagreb: Knjigra, (u suautorstvu s A. Celinić), ISBN 978-953-7421-11-3
 5. 2014. Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću, Zagreb: Knjigra, (u suautorstvu s A. Menac), ISBN 978-953-7421-12-0
 6. 2020. Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije : Kaj? Storijapa Kanižaj!, Zagreb: Knjigra, (u suautorstvu s A. Frančić), ISBN 978-953-7421-21-2
 7. 2020. Gradišćanskohrvatski govori Po našu, Ozvučena čitanka 2. svezak, Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (hkdc), 7000 Eisenstadt/Željezno, (u suautorstvu s A. Celinić i dr.), ISBN 978-3-9504723-5-6

Suradnica u izradi knjiga:

 1. 1982. Deutsch - burgenländischkroatisch - kroatisches Wörterbuch, Nimško - gradišćanskohrvatsko - hrvatski rječnik, Eisenstadt – Zagreb, 637 stranica, ISBN 86-81149-15-6
 2. 1991. Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, Komisija za kulturne veze s inozemstvom R Hrvatske, Zavod za hrvatski jezik, Ured Gradišćanske Zemaljske Vlade, Zemaljski arhiv – Zemaljska biblioteka, Zagreb – Eisenstadt, 842 stranice, ISBN 86-81149-15-6
 3. 1991. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Knjiga druga, svezak 6, Finka, B. (ur.), HAZU i Zavod za hrvatski jezik HFI, Zagreb, 481-720, ISBN 953-154-393-3
 4. 1995. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Knjiga druga, svezak 7, Finka, B. (ur.), HAZU i Zavod za hrvatski jezik HFI, Zagreb, 1-240, ISBN 953-154-393-3
 5.  2000. Dizionario dell'idioma croato-molisano di Montemitro / Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra, Montemitro – Zagreb, 325 stranica, ISBN 9531505977
 6. 2007. O nekim hrvatskim dijalektnim frazemima sa zoonimskom sastavnicom, Kulturni bestijarij, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 389-400, ISBN 978-953-6020-36-2
 7. 2010. Mali razlikovni rječnik milnarskoga govora, Ce, Milna: Općina Milna, 82-119, ISBN 978-953-56319-0-3

Objavljeni znanstveni radovi:

 1. 1976. Imenički nastavci u prvom libru Marulićeve “Judite”, Suvremena lingvistika 13-14, Zagreb, 63-64, ISSN 0586-0296
 2. 1981. O učeničkim nadimcima, Zbornik referatov, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca SAZU, Ljubljana, 377-387, ISBN nije otisnut.
 3. 1982. Sustav osobnih imena Milne na Braču, Onomastica Jugoslavica 10, Zagreb, 135-141, ISSN 0475-0934
 4. 1985. Neki štokavsko-čakavski govorni odnosi, Hrvatski dijalektološki zbornik 7/1, Zagreb, 169-172, ISBN 0439-691X
 5. 1989. Glagolski oblici u čakavskom narječju i u hrvatskom književnom jeziku, Filologija 17, Zagreb, 81-109, ISSN 0449-363X
 6. 1992. Odnos prezentske i infinitivne osnove u čakavskom, Filologija 20-21, Zagreb, 299-312, ISSN 0449-363X
 7. 1993. Elementi drugog sustava u nadimku, Folia onomastica Croatica 2, Zagreb, 57-66, ISSN 1330-0695
 8. 1993. Naglasak imperativa u čakavskom narječju, Fluminensia, god. 5, br. 1/2, Rijeka, 125-137, ISSN 0353-4642
 9. 1993-1994. Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u čakavskom narječju, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 28-29, Zagreb, 119-120, ISSN 0449-363X
 10. 1995. Glagolski prilog sadašnji u hrvatskom, Nemzetközi szlavisztikai, napok V, I. ktet, Szombathely, Slavenski filološki odsjek Visoke nastavničke škole u Szombathelyu u Mađarskoj, 194-197, ISBN 9639017884, 9789639017887
 11. 1995. Naglasak glagolskog pridjeva radnog u čakavskom narječju, Filologija 24/25, Zagreb, 247-251, ISSN 0449-363X
 12. 1996. Milnarski pogled na Božu Babića, Riječ, časopis za filologiju, sv. I., god. 2., 40-45, Rijeka, ISSN 1330917X
 13. 1996. Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u čakavskom narječju, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 30-31, Zagreb, 9-42, ISSN 0514-5090
 14. 1996. O nekim imenicama ženskog roda u đurđevečkom, Đurđevečki zbornik 1996., Đurđevec, 177-178, ISBN 953-96903-0-7
 15. 1997. Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih bračkih čakavskih pjesnika, Hrvatski filološki skup, Rijeka, 30. lipnja - 1. srpnja 1997., Riječ, časopis za filologiju, Rijeka, god. 3., sv. 2, (u suautorstvu s Anticom Menac), 54-58, ISSN 1330917X
 16. 1997. Glagolski pridjev radni u Murteru, Suvremena lingvistika 43 / 44 (1-2), Zagreb, 185-190, ISSN 0586-0296
 17. 1997. Odnos naglaska i roda u glagolskom pridjevu trpnom, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I, (održano: Pula, 19-23. rujna 1995.), Zagreb, 77-83, ISBN 953-6050-88-9
 18. l998. Frazeologija suvremenih bračkih čakavskih pjesnika, Riječki filološki dani, knjiga II, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 5. do 7. prosinca 1996., Rijeka, 303-312, (u suautorstvu s Anticom Menac), ISBN 953-6104-02-04
 19. 1998. Izrazi za 'malo' u čakavskim rječnicima, Filologija 30-31, HAZU, Zagreb, 267-271, ISSN 0449-363X
 20. 1998. Neki štokavsko-čakavski govorni odnosi, Prvi libar o Milnoj, Brački zbornik, Biblioteka br. 2, Milna, 223-227, ISBN 9536266067, 9789536266067
 21. 1998. Sustav osobnih imena Milne na Braču, Prvi libar o Milnoj, Brački zbornik, Biblioteka br. 2, Milna, 215-222, ISBN 9536266067, 9789536266067
 22. 2000. Frazemi s nazivima kukaca u hrvatskim govorima, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje XXVI, Zagreb, 179-195, ISSN 0351-434x
 23. 2002. Problemi izrade višedijalektnoga frazeološkog rječnika, Filologija 38-39, Zagreb, 49-55, ISSN 0449-363X
 24. 2003. Adaptacija talijanizama u moliškohrvatskom govoru Mundimitra, Hrvatski dijalektološki zbornik 12, Zagreb, 39-47, (u suautorstvu s A. Sammartinom), ISBN 0439-691X
 25. 2003. Hrvatski dijalektni frazemi s antroponimom kao sastavnicom, Folia onomastica Croatica 12/13, Zagreb, 361-385, ISSN 1330-0695
 26. 2003. Karta N° 59 L 2164 'čovjek koji prosi milostinju', Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8, Профессии и общественная жизнь, Varšava, 150-151, ISBN 83-85579-71-0
 27. 2003. Karta N° 61 L 2166 ‘prositi milostinju’, Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8, Профессии и общественная жизнь, Varšava, (u suautorstvu s J. Liscem), 154-157, ISBN 83-85579-71-0
 28. 2003. Karta N° 37 *st/ь/klo (FSm) (1038) Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, (u suautorstvu s А. Pančevskom), 98-99, ISBN nije otisnut.
 29. 2003. NM 5-6 */lъ/bъ, */lъ/ba (F 3330 N sg, F3331 G sg), Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, 135-136, ISBN nije otisnut.
 30. 2003. NM 9 *teklъ (F 2613), Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, 139, ISBN nije otisnut.
 31. 2006. Projekt „Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije“, Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, Zora 41, Maribor, 360-365, ISBN 9616320351, 9789616320351
 32. 2006. Vokalizam i akcentuacija govora Lovreća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, Zagreb, 25-41, (u suautorstvu s T. Bošnjak Botica), ISSN 0351-434x
 33. 2006. Karta N 61 F1266 *kortъkъjь, Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь. Zagreb, 146-147, ISBN 978-953-154-769-7
 34. 2006. Uopćavajuća karta Fonetski refleksi*ъ i *ь, Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb, 158-159, (u suautorstvu s V. Zečević), ISBN 978-953-154-769-7
 35. 2007. Sveze riječi sa sastavnicom «ruka» u pravnim čakavskim tekstovima od 14. do 18. stoljeća, U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, 207-230, (ur. Silvana Vranić), Rijeka, (u suautorstvu s B. Kuzmićem), ISBN 978-953-6104-56-7
 36. 2007. Frazeologija i dialektologija v Horvatii, Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah, 593-604 (ur. Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann), Ljubljana, ISBN 978-961-237203-3
 37. 2007. Iz bračke frazeologije, Brački zbornik 22, Akademiku Petru Šimunoviću povodom 75. obljetnice života, 411-417 (ur. Ivo Šimunović), Split, ISSN 0524-1847
 38. 2007. Iz frazeologije slavonskoga dijalekta, Šokačka rič 4, 107-124, (ur. Anica Bilić), Vinkovci, ISBN 978-953-57381-3-8
 39. 2007. Internacionalni frazemi sa sastavnicom uho u hrvatskim i slovenskim dijalektnim sustavima, Slavenska frazeologija i pragmatika, Knjigra, Zagreb, 148-153, (u suautorstvu s V. Smole), ISBN 978-953-7421-02-1
 40. 2007. Hrvatski dijalektni frazemi sa sastavnicom mačak, mačka, mače i sl., Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku L, Novi Sad, 505-516, ISSN 0514-6143
 41. 2007. O frazeologiji križevačko-podravskih kajkavskih govora, Hrvatski, Godina V, Broj 2, Zagreb, 23-38, ISSN 1845-8793
 42. 2008. Strano u slavonskoj frazeologiji, Šokačka rič 5, 127-137 (ur. Anica Bilić), Vinkovci, ISBN 978-953-57381-3-8
 43. 2008. Frazeologija A. B. Šimića, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, Drinovci, 255-268, ISBN nije otisnut.
 44. 2008. O nekim karakteristikama novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj, Hrvatski dijalektološki zbornik 14, Zagreb, 33-48, ISBN 0439-691X
 45. 2008. Fonologija govora Studenaca, Studenački rječnik, Studenci, 539-552, ISBN 978-953-6771-69-1
 46. 2008. Karta F2602 *v/o/da, Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 5, Рефлексы *o, Moskva, 92-93, (u suautorstvu s B. Finkom), ISBN 978-5-88744-079-8
 47. 2009 (2010). Karta N° L 1446 ‘rame, dio tijela od vrata do ruke’Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 9, Человек, Krakov, (u suautorstvu s I. Dolinjskim), 88-89, ISBN 83-85579-71-0
 48. 2009. Govor Pitava od Hraste do danas, Hrvatski dijalektološki zbornik 15, Zagreb, 27-33 (u suautorstvu s A. Celinić), ISBN 0439-691X
 49. 2010. Određeni i neodređeni oblik pridjeva u štokavskim i kajkavskim frazemima, Jezična skladnja, Zbornik o šezdesetgodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića, Zagreb, 179-192, ISBN 978-953-55528-1-9
 50. 2010. Zapisi hrvatskih organskih govora, Jazykovedné štúdie XXVIII, Bratislava, 221-226, (u suautorstvu s A. Celinić), ISBN 978-80-224-1171-4
 51. 2010. O hrvatskim dijalektnim frazemima s toponimom kao sastavnicom, Folia onomastica Croatica 19, Zagreb, 203-222, ISSN 1330-0695
 52. 2011. Novo u tršćanskoj frazeologiji (Tršće kraj Čabra, Gorski kotar), 1. međimurski filološki dani (zbornik radova), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, ur. Ante Bežen, Đuro Blažeka, 33-39, (u suautorstvu s M. Malnar), ISBN 078-953-7210-48-9
 53. 2011. Iz kajkavske frazeologije, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2, Zagreb, 479-492, ISSN 0351-434x
 54. 2012. Frazeologija splitskoga talijanskog govora, Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Izdanje niza Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Svezak 4, Zagreb, ur. Maslina Ljubičić, Ivica Peša Matracki, Vinko Kovačić, 255-267, (u suautorstvu s A. Menac), ISBN 9531754217, 9789531754217
 55. 2012. Problemi izrade ozvučene dijalektološke čitanke (na čakavskim primjerima), Zbornik radova Peti hrvatski slavistički kongres, knjiga 1, Filozofski fakultet, Rijeka, 329-337, (u suautorstvu s A. Celinić), ISBN 978-953-6104-83-3
 56. 2012. Hrvatski dijalektni upitni frazemi, Stručak riječima ispunjen, Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu, Filozofski fakultet, FF press, Zagreb, 77-84, ISBN 978-953-175-443-9
 57. 2012. O akcentuaciji strizivojnskoga govora, Nova Croatica, VI, 6, 185-194, ISSN 1846-8292
 58. 2013. More u hrvatskoj frazeologiji, Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo, Ljubljana, 135-144, (u suautorstvu s A. Menac), ISBN 978-961-254-436-2
 59. 2013. Čakavsko narječje u jezičnim atlasima (s primjerima karata razvoja *ę u ‘jezik’, ‘jetra’, ‘žeđ’), Hrvatski dijalektološki zbornik 18, Zagreb, 219-237, (u suautorstvu s A. Celinić), ISBN 0439-691X
 60. 2013. Istraživanje frazema sa sastavnicom voda u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji, Voda u slavenskoj frazeologiji i paremiologiji, 1, Budapest: Izdatel’stvo „Tinta‟, 403-410, ISBN 978-615-5219-47-4
 61. 2013. Istraživanje i leksikografska obradba hrvatske dijalektne frazeologije, A tko to ide? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu), 67-84, (u suautorstvu s A. Frančić), ISBN 978-953-169-259-8
 62. 2014. Hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i glagol tipa gledati, Zbornik Životinje u frazeološkom ruhu, FF press Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 10 stranica /mrežno izdanje/, (u suautorstvu s A. Frančić), ISBN je 978-953-175-513-9
 63. 2014. Iz splitske frazeologije, Vita Litterarum Studiis Sacra, FF press Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 225-244, (u suautorstvu s A. Menac), ISBN 9789531755290
 64. 2014. Refleksi polaznoga a u hrvatskim govorima, Riječki filološki dani 9: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanoga u Rijeci od 22 do 24 studenoga 2012. Rijeka: Filozofski fakultet, 397-408, (u suautorstvu s A. Celinić), ISBN 953-6104-02-04
 65. 2015. Karta br. 43, L 2341 ‘Похороны, погребение умершего’, Oбщеславянский лингвистический атлас (ОЛА), Сериялексико-словообразовательная, Выпуск 10, Народные обычаи, Москва • Санкт-Петербург, 187-189, (u suautorstvu s V. Zečević), ISBN 978-5-4469-0719-9
 66. 2015. Usporedba glagolskih sufikasa *nǫ/*ny u hrvatskim govorima u Mađarskoj i Hrvatskoj, A magyar tudomány napján elhangzott idegennyelvű előadások gyűjteménye 2013-ig. Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó, 55-72, (u suautorstvu s A. Celinić), ISBN 978-615-5429-170
 67. 2016. Глаголныe суффиксы */*ny в Хорватии, Tpyды Института русского языка именu В. В. Виноградова VIII, Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 2012-2014, Moskva, 95-114, (u suautorstvu s A. Celinić), ISSN 2311-150X
 68. 2016. Refleksi *č u skupu *čьr u hrvatskim govorima, Romanoslavica, LII (2016), 2; 99–115 (Međunarodni znanstveni skup “Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj”, Bukurešt, 1. – 3. listopada 2015.), (u suautorstvu s A. Celinić), ISSN 2537-4214 ISSN-L0557-272X
 69. 2016. Završni m i n u hrvatskim govorima, Šesti hrvatski slavistički kongres, ur. Botica, Stipe; Nikolić, Davor; Tomašić, Josipa; Vidović Bolt, Ivana, Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, Zagreb, 323-332, (u suautorstvu s A. Celinić), ISBN 978-953-296-128-7
 70. 2016. Refleksi polaznoga a u hrvatskim govorima u Mađarskoj i Hrvatskoj, Od početaka do danas, 120 godina Kroatistike u Budimpešti, Opera Slavica Budapestinensia, Budapest, 67-78, (u suautorstvu s Anitom Celinić), ISSN 1789-3976, ISBN 978-963-284-832-7
 71. 2017. Izoglosa progresivnog pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezika, HDZ 21, 91-110, (u suautorstvu s Anitom Celinić)
 72. 2017. Poveznice i razdjelnice u srodnim jezičnim sustavima, Jezikoslovni zapiski 23, 1, 93-105, (u suautorstvu s Anitom Celinić)
 73. 2017. Geolingvistički pogled na reflekse slogotvornoga * u govorima hrvatskoga jezika. // Definitely Perfect, Festschrift for Janneke Kalsbeek. Pegasus Oost-Europese Studies 29, Uitgeverij Pegasus, Amsterdam; 73-89, (u suautorstvu s Anitom Celinić)
 74. 2018. Hrvatski dijalektni frazemi sa sastavnicama – nepromjenjivim vrstama riječi // Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu / Botica, Stipe ; Malnar Jurišić, Marija ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018., str. 115-127, (u suautorstvu s Marijom Malnar Jurišić).
 75. 2018. Odnosi talijanskoga i hrvatskoga u Mundimitru, Moliški Hrvati // Pet stoljeća povijesti, Fondazione “Agostina Piccoli” Mundimitar, str. 37-43
 76. 2018. (2019) Geolingvistički pogled na infinitiv i supin u govorima hrvatskoga jezika u Hrvatskoj. Poglavlja iz romanske filologije : u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu [ur. Nina Lanović i dr.], Zagreb: FF press, 435-453, (u suautorstvu s Anitom Celinić)
 77. 2019. Geolingvistika i frazeologija, HDZ 23, 91-120
 78. 2019. 'Dijete' u organskim govorima slavenskoga svijeta (jezične karte na građi Općeslavenskoga lingvističkog atlasa), HDZ 23, 35-54 (u suautorstvu s Anitom Celinić).
 79. 2019. Završno l u glagolskom pridjevu radnom u štokavskim govorima u Hrvatskoj, Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova (knjiga 1) Sarajevo, 481-496. (u suautorstvu s Anitom Celinić). ISSN 2303-4106
 80. 2019 (2020). Современная xорватская диалектная лексикография, Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, Издательство: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" Издательский Дом (типография) (Москва), eISSN: 0130-0075, Номер: 6, 164-176 (u suradnji s: Якушкина Екатерина Ивановна)
 81. 2020. Upitni frazemi Donjega Međimurja (govor Svete Marije), Sarajevski filološki susreti 5, Zbornik radova (knjiga 1), Bosansko filološko društvo Sarajevo, 204-225. (u suautorstvu s Anđelom Frančić).
 82. 2020. Карта № 6 L 1903 ‘Веснушки, мелкие коричневые пятнышки на лице’, Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная: Выпуск 12. Личные черты человека. Москва – Санкт-Петербург, 52-55, 57-59 (u suradnji s: Anita Celinić i Ignacy Maciej Doliński)
 83. 2020. Карта № 14 F 1913 gъrba//gъrbъ, Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная: Выпуск 12. Личные черты человека. Москва – Санкт-Петербург, 99-102 (u suradnji s: Христина Пелова Дейкова)
 84. 2019. Fenomen mraka u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji, Percepcia nadprirodzena vo frazeológii, SLAVOFRAZ,  2019 Univerzita Komenského v Bratislave, 226-234 (u suradnji s Marijom Malnar Jurišić)

Izbor iz objavljenih stručnih radova:

 1. 1979. Bjeloruska onomastika, Onomastica Jugoslavica 8, Zagreb, 175-176, ISSN 0475-0934
 2. 1981. Hrvatski dijalektološki zbornik 5, Vijesti JAZU II, 3, Zagreb, 36-37, ISBN 0439-691X
 3. 1981. O čakavskom narječju, Vjesnik, Zagreb, 3. kolovoza 1981, 5
 4. 1992. Milan Moguš i čakavski dijalekt, Radovi za slavensku filologiju 27, Zagreb, 19-24, ISSN 0514-5090
 5. 1994. Stoljeća hrvatske pismenosti, Večernji list, Kulturni obzor broj 7, godina I, Zagreb, 6. ožujka 1994, 20-21
 6. 1998. Josip Vončina, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 32, Zagreb, 11-16, ISSN 0514-5090
 7. 2001. Dijalektološka proučavanja i nastava dijalektologije, Prvo slovensko-hrvaško slavistično srečanje/Prvi hrvatsko-slovenski slavističkl skup, Zbornik referata s Prvega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, Ljubljana, 75-78, ISBN 961-237-041-9
 8. 2002. Dva moliškohrvatska rječnika. Hrvatski iseljenički zbornik 2002, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 111-119, ISSN 1330-3724
 9. 2008. O Studenačkom rječniku Ivana Babića, Studenački rječnik, Studenci, 9-10, ISBN 978-953-6771-69-1
 10. 2008. Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Čakavska rič 1-2, XXXVI, Split, 201-203, ISSN 0350-7831
 11. 2009. Općeslavenski lingvistički atlas, Refleksi jora i jera, Zagreb, HAZU, 2006 (2007), Hrvatski dijalektološki zbornik 15, Zagreb, 9–11, ISBN 0439-691X
 12. 2010. Od prečaca važnija uspravnica (U povodu smrti Josipa Vončine), Nova Croatica, Zagreb, IV (2010), 131-136, ISSN 1846-8292
 13. 2016. Akademiku Milanu Mogušu povodom njegove 90-te obljetnice rođenja, Hrvatski dijalektološki zbornik 20, Zagreb, XI-XVII, (u suautorstvu s J. Maresić), ISBN 0439-691X
 14. 2017. Doajen hrvatskoga jezikoslovlja, Vijenac XXV, broj 604, 27. travnja 2017, Zagreb, 8-9

Redakcija i uredništvo

 1. Redaktorica knjige: Ante Barbić, Rječnik Pitava i Zavale, Zagreb 2012.
 2. Urednica Rječnika bračkih čakavskih govora akademika Petra Šimunovića, Supetar. 2006.
 3. Zamjenica glavnog urednika i izvršna urednica Toma 4a Općeslavenskog lingvističkog atlasa, Refleksi jora i jera, Fonetsko-gramatička serija, Zagreb 2006.
 4. Urednica knjige: Magda Marinković, Ce, Milna 2010.
 5. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 15, Zagreb 2009.
 6. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 16, Zagreb 2010.
 7. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 17, Zagreb 2011.
 8. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 18, Zagreb 2013.
 9. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 19, Zagreb 2015.
 10. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 20, Zagreb 2016.
 11. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 21, Zagreb 2017.
 12. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 22, Zagreb 2018.
 13. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 23, Zagreb 2019.
 14. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 24, Zagreb 2020.