Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić

, 01/4092-069

Vrijeme primanja: četvrtkom od 11.30 do 12.30

Biografija

menac mihalic

Doktorirala je 1986. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika radi kao redovita profesorica. Bila je predstojnica te katedre, zamjenica pročelnika i pročelnica Odsjeka za kroatistiku.

Objavila je više desetaka znanstvenih radova i tri frazeološko-dijalektološke knjige.

Iz bogate fonoteke terenskih zapisa izvornih hrvatskih govora sa suautoricom Anitom Celinić izdvojila je najreprezentativnije snimke i izradila Ozvučenu čitanku iz hrvatske dijalektologije, koja se sastoji od nosača zvuka i knjige s odgovarajućim tekstovima.

Voditeljica je znanstveno-istraživačkoga projekta “Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije“, surađuje u međunarodnom projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)”. Ministarstvo kulture podupiralo je 2010/2011. njezin projekt Digitalizacija i zaštita snimaka hrvatskih govora kao dijela hrvatske nematerijalne kulturne baštine u okviru programa digitalizacije arhivske, knjižničke i muzejske građe.

Glavna je urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika.

2008. izabrana za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Bibliografija

Knjige:

1.    2005. Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, 506 stranica (recenzije D. Brozović, V. Zečević)

2.    2008.   Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, (recenzije P. Šimunović i V. Zečević), u suautorstvu s J. Maresić.

3.     2011.   Frazeologija splitskoga govora s rječnicima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, (recenzije P. Šimunović i Ž. Fink), u suautorstvu s A. Menac

4.     2012.  Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije, Zagreb : Knjigra, u suautorstvu s A. Celinić

5.     2014. Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću, Knjigra, u suautorstvu s A. Menac

Suradnica u izradi knjiga:

 1. 1982.    Deutsch - burgenländischkroatisch - kroatisches Wörterbuch, Nimško - gradišćanskohrvatsko - hrvatski rječnik, Eisenstadt - Zagreb, 637 stranica.
 2. 1991.    Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, Komisija za kulturne veze s inozemstvom R Hrvatske, Zavod za hrvatski jezik, Ured Gradišćanske Zemaljske Vlade, Zemaljski arhiv - Zemaljska biblioteka, Zagreb - Eisenstadt, 842 stranice.
 3. 1991.    Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Knjiga druga, svezak 6, FINKA, B. (ur.), HAZU i Zavod za hrvatski Jezik HFI, Zagreb, 481-720.
 4. 1995.    Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Knjiga druga, svezak 7, FINKA, B. (ur.), HAZU i Zavod za hrvatski jezik HFI, Zagreb., 1-240.
 5. 2000.      Dizionario dell'idioma croato-molisano di Montemitro / Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra, Montemitro - Zagreb, 325 stranica
 6. 2003. (2004).   Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8, Профессии и общественная жизнь, Varšava, karta N° 59 L 2164 'čovjek koji prosi milostinju', str. 150-151
 7. 2003. (2004)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8, Профессии и общественная жизнь, Varšava, karta N° 61 L 2166 ‘prositi milostinju’(u suradnji s dr. J. Liscem), str. 154-157
 8. 2003. (2004)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, karta N° 37 *st/ь/klo (FSm) (1038) (u suradnji s А. Pančevskom), str. 98-99.
 9. 2003. (2004)    Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, Nekartografirani materijali NM 5-6 */lъ/bъ, */lъ/ba (F 3330 N sg, F3331 G sg), str. 135-136.
 10. 2003. (2004)  Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје, Nekartografirani materijali NM 9 *teklъ (F 2613), str. 139.
 11. 2007.            Kulturni bestijarij O nekim hrvatskim dijalektnim frazemima sa zoonimskom sastavnicom, Hrvatska sveučilišna naklada, 389-400.
 12. 2006. (2007.) Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь. Zagreb,  N 61 F1266 *kortъkъjь, 146-147.
 13. 2006. (2007.) Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 a, Рефлексы *ъ, *ь, Zagreb,  Uopćavajuća karta Fonetski refleksi*ъ i *ь, 158-159, u suautorstvu s Vesnom Zečević.
 14. 2008. (2009.) Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 5, Рефлексы *o, Moskva,  F2602 *v/o/da, 92-93, u suautorstvu s Božidarom Finkom.
 15. 2010. Mali razlikovni rječnik milnarskoga govora, Ce, Općina Milna: Milna, 82-119
 16. 2015. Karta br. 43, L 2341 ‘Похороны, погребение умершего’слн. pogreb; х. sprovod, pogreb; с. сахрана, погреб; м. погреб; бг. погребение; ч. pohřeb; слц. pohreb; в-л. pohrjeb, chowanje; н-л. zakopowanje; п. pogrzeb; бр. пахаванне; ук. похорон; р. похороны, Oбщеславянский лингвистический атлас (ОЛА), Сериялексико-словообразовательная, Выпуск 10, Народные обычаи, Москва • Санкт-Петербург, str. 187-189, u suautorstvu s Vesnom Zečević

Objavljeni znanstveni radovi:

 1. 1976. Imenički nastavci u prvom libru Marulićeve “Judite”, Suvremena lingvistika 13-14, Zagreb, str. 63-64
 2. 1981. O učeničkim nadimcima, Zbornik referatov, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca SAZU, Ljubljana, str. 377-387
 3. 1982. Sustav osobnih imena Milne na Braču, Onomastica Jugoslavica 10, Zagreb, str. 135-141
 4. 1985. Neki štokavsko-čakavski govorni odnosi, Hrvatski dijalektološki zbornik 7/1, Zagreb, str. 169-172
 5. 1989. Glagolski oblici u čakavskom narječju i u hrvatskom književnom jeziku, Filologija 17, HAZU - Razred za filološke znanosti, Zagreb, 81-109.
 6. 1992. (1993)  Odnos prezentske i infinitivne osnove u čakavskom, Filologija 20-21, HAZU, Zagreb, str. 299-312
 7. 1993. Elementi drugog sustava u nadimku, Folia onomastica Croatica 2, sv. 2, Zagreb, str.57-66.
 8. 1993. Naglasak imperativa u čakavskom narječju, Fluminensia, god. 5, br. 1/2, Rijeka, str. 125-137
 9. 1993-1994.    Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u čakavskom narječju, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 28-29, Zagreb, str. 119-120
 10. 1995. Glagolski prilog sadašnji u hrvatskom, Nemzetközi szlavisztikai, napok V, I. ktet, Szombathely, Slavenski filološki odsjek Visoke nastavničke škole u Szombathelyu u Mađarskoj, 194-197
 11. 1995. Naglasak glagolskog pridjeva radnog u čakavskom narječju, Filologija 24/25, Zagreb, str. 247-251
 12. 1996. Milnarski pogled na Božu Babića, Riječ, časopis za filologiju, sv. I., god. 2., str. 40 - 45, Rijeka
 13. 1996. Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u čakavskom narječju, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 30-31, Zagreb, str. 9-42
 14. 1996. O nekim imenicama ženskog roda u đurđevečkom, Đurđevečki zbornik 1996., Đurđevec, str. 177-178
 15. 1997. Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih bračkih čakavskih pjesnika, Hrvatski filološki skup, Rijeka, 30. lipnja - 1. srpnja 1997., Riječ, časopis za filologiju, Rijeka, god. 3., sv. 2. (u suaut. s Anticom Menac), str. 54-58
 16. 1997. Glagolski pridjev radni u Murteru, Suvremena lingvistika, godina 23, svezak 1-2. (broj 43 / 44), Zagreb 185-190
 17. 1997. Odnos naglaska i roda u glagolskom pridjevu trpnom, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I, (održano: Pula, 19-23. rujna 1995.), Zagreb, str. 77-83
 18. l998.  Frazeologija suvremenih bračkih čakavskih pjesnika, Riječki filološki dani, knjiga II, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 5. do 7. prosinca 1996., Rijeka (u suaut. s Anticom Menac), str. 303-312
 19. 1998. Izrazi za 'malo' u čakavskim rječnicima, Filologija 30-31, HAZU - Razred za filološke znanosti, Zagreb, 267- 271
 20. 1998. Neki štokavsko-čakavski govorni odnosi, Prvi libar o Milnoj, Brački zbornik, Biblioteka br. 2, Mlina , str. 223-227
 21. 1998. Sustav osobnih imena Milne na Braču, Prvi libar o Milnoj, Brački zbornik, Biblioteka br. 2, Milna, str. 215-222
 22. 2000. Frazemi s nazivima kukaca u hrvatskim govorima, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje XXVI, Zagreb, 179-195
 23. 2002. (2003)  Problemi izrade višedijalektnoga frazeološkog rječnika. Filologija 38-39; 49-55
 24. 2003. (2004)  Adaptacija talijanizama u moliškohrvatskom govoru Mundimitra. Hrvatski dijalektološki zbornik 12, 39-47 (u suradnji s A. Sammartinom)
 25. 2003. (2005) Hrvatski dijalektni frazemi s antroponimom kao sastavnicom, Folia Onomastica Croatica12/13 Zagreb , 361-385
 26. 2006. Projekt „Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije“, Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, Zora 41, Maribor, 360-365.
 27. 2006. (2007.) Vokalizam i akcentuacija govora Lovreća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, Zagreb, 25-41, u suautorstvu s T. Bošnjak Botica.
 28. 2007. Sveze riječi sa sastavnicom «ruka» u pravnim čakavskim tekstovima od 14. do 18. stoljeća,  U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, 207-230, (urednica Silvana Vranić), Rijeka, u suautorstvu s B. Kuzmićem.
 29. 2007. Frazeologija i dialektologija v Horvatii, Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah, 593-604 (urednici Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann), Ljubljana.
 30. 2007. Iz bračke frazeologije, Brački zbornik 22, Akademiku Petru Šimunoviću povodom 75. obljetnice života, 411-417 (glavni urednik Ivo Šimunović), Split.
 31. 2007. Iz frazeologije slavonskoga dijalekta, Šokačka rič 4, 107-124 (urednik Anica Bilić), Vinkovci.
 32. 2007. (2008.) Internacionalni frazemi sa sastavnicom uho u hrvatskim i slovenskim dijalektnim sustavima, Slavenska frazeologija i pragmatika, Knjigra, Zagreb, 148-153, u suautorstvu s V. Smole
 33. 2007. (2008.)   Hrvatski dijalektni frazemi sa sastavnicom mačak, mačka, mače i sl., Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku L, Novi Sad, 505-516
 34. 2007. (2008.) O frazeologiji križevačko-podravskih kajkavskih govora, Hrvatski, Godina V, Broj 2, Zagreb, 23-38.
 35. 2008. Strano u slavonskoj frazeologiji, Šokačka rič 5, 127-137 (urednik Anica Bilić), Vinkovci.
 36. 2008. Frazeologija A. B. Šimića, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, Drinovci, 255-268.
 37. 2008. O nekim karakteristikama novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj, Hrvatski dijalektološki zbornik, Knjiga 14, Zagreb, 33-48 .
 38. 2008. Fonologija govora Studenaca, Studenački rječnik, Studenci, 539-552
 39. 2009. Govor Pitava od Hraste do danas, Hrvatski dijalektološki  zbornik, knjiga 15, Zagreb, 27–33. i Celinić, Anita
 40. 2010. Određeni i neodređeni oblik pridjeva u štokavskim i kajkavskim frazemima, Jezična skladnja, Zbornik o šezdesetgodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića,179-192
 41. 2009 (2010). Oбщеславянский лингвистический атлас, Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 9, Человек, Krakov, karta N° L 1446 ‘rame, dio tijela od vrata do ruke’(u suradnji s dr. I. Dolinjskim), str. 88-89
 42. 2010. Od prečaca važnija uspravnica (U povodu smrti Josipa Vončine) Nova croatica, IV (2010), 131-136
 43. 2010 (2011). Zapisi hrvatskih organskih govora, Jazykovedné  štúdie XXVIII, Bratislava, 221-226 (u suautorstvu s A. Celinić)
 44. 2010 (2012). O hrvatskim dijalektnim frazemima s toponimom kao sastavnicom, Folia onomastica Croatica 19, Zagreb, 203-222
 45. 2011 (2012). Novo u tršćanskoj frazeologiji (Tršće kraj Čabra, Gorski kotar), 1. međimurski filološkidani (zbornik radova), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, urednici Ante Bežen, Đuro Blažeka, 33-39, (u suautorstvu s M. Malnar)
 46. 2012. Frazeologija splitskoga talijanskog govora, Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Izdanje niza Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Svezak 4, Zagreb, urednici Maslina Ljubičić, Ivica Peša Matracki, Vinko Kovačić, 255-267, (u suautorstvu s A. Menac)
 47. 2011 (2012). Iz kajkavske frazeologije, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2, Zagreb, 479-492
 48. 2012. Problemi izrade ozvučene dijalektološke čitanke (na čakavskim primjerima), Zbornik radova Peti hrvatski slavistički kongres, knjiga 1, Filozofski fakultet, Rijeka, 329-337, (u suautorstvu s A. Celinić)
 49. 2012. Hrvatski dijalektni upitni frazemi, Stručak riječima ispunjen, Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu, Filozofski fakultet, FF press, Zagreb, 77-84
 50. 2013.  O akcentuaciji strizivojnskoga govora, Nova croatica, VI (2012) 6, 185-194
 51. 2013.  More u hrvatskoj frazeologiji, Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo, Ljubljana, 135-144, (u suautorstvu s A. Menac)
 52. 2013. Čakavsko narječje u jezičnim atlasima (s primjerima karata razvoja *ę u ‘jezik’, ‘jetraę’, ‘žeđ’), Hrvatski dijalektološki zbornik 18, 219-237 (u suautorstvu s A. Celinić)
 53. 2013. Istraživanje frazema sa sastavnicom voda u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji, Voda u slavenskoj frazeologiji i paremiologiji, 1, Budimpešta, 403-410
 54. 2013. Istraživanje i leksikografska obradba hrvatske dijalektne frazeologije,  A tko to ide? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu), 67-84 (u suautorstvu s A. Frančić)
 55. 2014. Hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i glagol tipa gledati,  Zbornik Životinje u frazeološkom ruhu, izdavač je FF press Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a ISBN je 978-953-175-513-9 /mrežno izdanje/, 10 str. (u suautorstvu s A. Frančić)
 56. 2014. Iz splitske frazeologije, Vita Litterarum Studiis Sacra, 225-244 (u suautorstvu s A. Menac)
 57. 2014. Refleksi polaznoga a u hrvatskim govorima, Riječki filološki dani 9 : Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Rječki filološki dani, održanoga u Rijeci od 22 do 24 studenoga 2012. Rijeka: Filozofski fakultet, str. 397-408. (u suautorstvu s A. Celinić)
 58. 2015. Usporedba glagolskih sufikasa *nǫ/*ny u hrvatskim govorima u Mađarskoj i Hrvatskoj, A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN ELHANGZOTT IDEGENNYELVÜ ELÖADÁSOK: 2014 (EÖTVÖS JZSEF FÖISKOLA, BAJA) // VOLUME OF COLLECTED FOREIGN LANGUAGE ESSAYS BASED ON PAPERS PRESENTED ON THE DAY OF HUNGARIAN SCIENCE IN 2014 (JÓZSEF EÖTVÖS  COLLEGE, BAJA), EÖTVÖS JÓZSEF Föiskola, Baja, 55-72 (u suautorstvu s A. Celinić)
 59. 2016. Глаголныe суффиксы */*ny в Хорватии, Tpyды Института русского языка именu В. В. Виноградова VIII, Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 2012-2014, Moskva, 95-114 (u suautorstvu s A. Celinić)
 60. 2016. „Refleksi skupa čr u hrvatskim govorima“, ROMANOSLAVICA Vol. 52:2, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI,FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE,ASOCIAŢIA SLAVIŞTILOR DIN ROMÂNIA, 2016, 99-115, (u suautorstvu s A. Celinić)

Izbor iz objavljenih stručnih radova:

 1. 1979. Bjeloruska onomastika, Onomastica Jugoslavica 8, Zagreb, 175-176
 2. 1981. Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 5, Vijesti JAZU II, 3, Zagreb, str. 36-37
 3. 1981. O čakavskom narječju, Vjesnik, 3. 8. 1981, str. 5
 4. 1992. Milan Moguš i čakavski dijelekt, Radovi za slavensku filologiju 27, Zagreb, str. 19-24
 5. 1994. Stoljeća hrvatske pismenosti, Večernji list, Kulturni obzor broj 7, godina I, Zagreb 6. 3. 1994, str. 20-21
 6. 1998. Josip Vončina, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 32, Zagreb, 11-16
 7. 2001. Dijalektološka proučavanja i nastava dijalektologije, Prvo slovensko-hrvaško slavistično srečanje/Prvi hrvatsko-slovenski slavističkl skup, Zbornik referata s Prvega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, Ljubljana, str. 75-78
 8. 2002. Dva moliškohrvatska rječnika. Hrvatski iseljenički zbornik 2002, Hrvatska matica iseljenika, str. 111-119.
 9. 2008. O Studenačkom rječniku Ivana Babića, Studenački rječnik, Studenci, 9-10
 10. 2008. Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, Čakavska rič 1-2, XXXVI, Split, 201-203
 11. 2009. Općeslavenski lingvistički atlas, Refleksi jora i jera, Zagreb, HAZU, 2006 (2007), Hrvatski dijalektološki zbornik 15, ZAGREB. 9–11

Uredništvo i redakcija

 1. Urednica Rječnika bračkih čakavskih govora akademika Petra Šimunovića, Supetar. 2006.
 2. Zamjenica glavnog urednika i izvršna urednica Tom 4a Općeslavenskog lingvističkog atlasa, Refleksi jora i jera, Fonetsko-gramatička serija, Zagreb. 2006. (2007.)
 3. Urednica knjige pjesama Ce Magde Marinković, Milna. 2010.
 4. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 15, 2009.
 5. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 16, 2010.
 6. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 17, 2011.
 7. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 18, 2013.
 8. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 19, 2015.
 9. Urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika 20, 2016.
 10. Redaktorica knjige: Ante Barbić, Rječnik Pitava i Zavale, Zagreb. 2012.