Kroatistika › Nastavnici
Umirovljeni nastavnici Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Zvonimir Junković

Rođen je 15. srpnja 1929. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je kroatistiku 1953. i doktorirao 1968. disertacijom Jezik Antuna Vramca. Sveučilišnu karijeru započeo je 1958. u Zagrebu, a nastavio 1963. u Nici, u Francuskoj.

Nevelikim znanstvenim opusom Junković je ostavio u kroatistici velik trag. Uveo je nove lingvističke metode u istraživanje dijalektološke i povijesnojezične problematike. Njegovo je dijakronijsko tumačenje podrijetla kajkavskoga narječja općeprihvaćeno. Objavljena disertacija Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskoga dijalekta: dijakronijska rasprava (1972) višeslojna je i po zaključcima dalekosežna. Izgradivši vlastitu metodu, Junković je uspio rekonstruirati ne samo Vramčev jezik nego i kajkavski jezični sustav 16. stoljeća, naglasni sustav od praslavenskoga do osnovnoga kajkavskoga, te utemeljenim znanstvenim argumentima protumačiti odnose unutar zapadnoga južnoslavenskoga prajezika i genezu kajkavskoga narječja te dokazati da ono potječe iz iste matice kao i čakavsko i štokavsko narječje. Dijalektološke je teme razrađivao i u drugim radovima (Srodstvo i srodnost u dijalektologijiParenté et affinité en dialectologie, 1977; Dioba kajkavskih govora: porodice, tipovi i savezi, 1982), a zaokupljala su ga i fonološka, posebice akcentološka pitanja. Surađivao je u mnogim domaćim i inozemnim časopisima. Bio je član uredništva časopisa Jezik.