1. 10. 2016.

Stilovi suvremene hrvatske proze

Naziv predmeta: Stilovi suvremene hrvatske proze

Nositelj predmeta: dr. sc. Krešimir Bagić, red. prof.

Izvođač: dr. sc. Nikola Košćak, doc.

Preddiplomski jednopredmetni studij kroatistike

Godina studija: 3.

Bodovna vrijednost (ECTS): 4

Način izvođenja nastave: 15P+15S

Očekivani broj studenata na predmetu: 25

Status predmeta: Izborni

Opis predmeta:

Stilističko istraživanje odabranih tekstova suvremene hrvatske fikcijske proze od sredine 1990-ih. Na predlošcima odabranih priča i ulomaka romana desetak autora istražuju se stilovi i poetike pojedinih tekstova i opusa. Uz oslanjanje na postojeće stilističke, retoričke i naratologijske koncepte, metode čitanja uključuju i kontekstualistički pristup istraživanju diskursnih obilježja čitanih tekstova – relacija teksta i njegova stila sa suvremenim sociokulturnim kontekstom.

Ciljevi predmeta:

Usvajanje znanja o suvremenoj hrvatskoj pripovjednoj prozi, važnijim autorima i njihovim tekstovima. Usvajanje znanja o žanrovskim osobitostima i o raznolikosti poetika i stilova suvremene proze. Primjena stilističkih metoda čitanja teksta i razvijanje vještina kritičkoga čitanja literarnoga teksta.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:

 • interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika, kao i interpretirati povijest hrvatskoga jezika te prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u dijalektologiji
 • ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika
 • prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
 • objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do postmodernizma
 • primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela
 • analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 • prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova, nastalih kreativnom jezičnom uporabom
 • kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

 • prepoznati i opisati stilska obilježja književnih tekstova
 • primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela
 • analizirati tekstove suvremene hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 • kritički prosuđivati vezu između suvremenog književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta

Teme nastavnih jedinica:

 1. Suvremena hrvatska proza. Kontekst, žanrovi, poetike i stilovi.
 2. Miljenko Jergović. Pripovijedanje i stil.
 3. Miljenko Jergović. Stilizacija usmenoga kazivanja.
 4. Viktor Ivančić. Satira. Infantilizirano pripovijedanje.
 5. Zoran Ferić. Groteska, hiperbola, ironija.
 6. Ante Tomić. Govorna karakterizacija likova.
 7. Edo Popović. Hibridizacija.
 8. Robert Perišić. Kolokvijaliziranost. Stilistika romana.
 9. Dalibor Šimpraga. Žargon i figurativnost.
 10. Vlado Bulić. Intertekstualnost, proza u trapericama.
 11. Olja Savičević-Ivančević
 12. Mirko Kovač
 13. Daša Drndić. Citatnost, metafikcionalnost, grafostilistika.
 14. Stanko Andrić. Znanstveni i pripovjedni diskurs.
 15. Sinteza

Obvezna literatura:

 • Andrić, Stanko, Simurg, Durieux, Zagreb, 2005. (ulomci)
 • Bulić, Vlado, Putovanje u srce hrvatskoga sna, AGM, Zagreb, 2006. (ulomci)
 • Drndić, Daša, Leica format, Meandar, Zagreb, 2003. (ulomci)
 • Ferić, Zoran, Anđeo u ofsajdu, u: Anđeo u ofsajdu, Naklada MD, Zagreb, 2000.
 • Ivančić, Viktor, Maskir(a)na priča; Šlafenzi, u: Bilježnica Robija K., Feral Tribune, Split, 2001.
 • Jergović, Miljenko, Izlet, Komunist, Grob, u: Sarajevski Marlboro, Durieux, Zagreb, 1994.
 • Kovač, Mirko, Grad u zrcalu, Fraktura, Zagreb, 2007. (ulomci)
 • Perišić, Robert, Parti je bio u uzlaznoj fazi,u: Užas i veliki troškovi, Ghetaldus optika, Zagreb, 2002.
 • Perišić, Robert, Naš čovjek na terenu, Profil, Zagreb, 2007. (ulomci)
 • Popović, Edo, Oči, OceanMore, Zagreb, 2007. (ulomci)
 • Olja Savičević Ivančević, Pjevač u noći, Sandorf, Zagreb, 2016. (ulomci)
 • Šimpraga, Dalibor, Zeksana, u: Kavice Andreja Puplina, Durieux, Zagreb, 2002.
 • Tomić, Ante, Što je muškarac bez brkova, Hena com, Zagreb, 2000. (ulomci)
 • Bagić, Krešimir, Proza urbanog pejzaža, u: Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004, str. 111-147.
 • Pogačnik, Jagna, Širenje područja borbe, u: Tko govori, tko piše – Antologija suvremene hrvatske proze 1994-2007, prir. Jagna Pogačnik, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2008, str. 7-22.
 • Visković, Velimir, Predgovor – Hrvatska književnost na prijelomu milenija, u: U sjeni FAK-a, Zagreb, 2006, str. 7-19.
 • Bahtin, Mihail, O romanu, Nolit, Beograd, 1989, str. 11-129.
 • Gaïtet, Pascale, Prema političkoj stilistici, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, ur. Krešimir Bagić, Naklada MD, Zagreb, 2006, str. 383-405.
 • Katnić-Bakaršić, Marina, Lingvistička stilistika, str. 80-122, http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001017/01/18.pdf
 • Solar, Milivoj, Stil i stilistika, u: Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1981, str. 55-82.