10. 10. 2011.

Staroslavenski jezik

Naziv studija: Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Ime nastavnika: dr. Stjepan Damjanović, red. prof; dr. Mateo Žagar, red. prof.; dr. Tanja Kuštović, doc.; Ivana Eterović, prof. (Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo, pri Odsjeku za kroatistiku)

Naziv kolegija: Staroslavenski jezik

Status kolegija: obvezan

Oblik nastave: predavanja (dva sata; 1+1) i seminari (dva sata)

Broj ECTS bodova: 6

Ciljevi kolegija: Cilj je ovoga kolegija studente hrvatskoga jezika i književnosti upoznati s temeljima općeslavenske jezične, pismovne i književne kulture, s prvim prijevodima na slavenski jezik, kako bi na temelju toga znanja razumjeli i početke nacionalne baštine. Na temelju toga znanja (prema kojemu se rekonstruira i praslavenski jezik) u daljnjem studiranju moći će se nadograđivati znanja iz povijesti hrvatskoga jezika, hrvatske srednjovjekovne književnosti, razvoja hrvatskih pisama (glagoljice, ćirilice, latinice).

Sadržaj kolegija: Kolegij je podijeljen u 3 modula: a) Povijest staroslavenske pismenosti (1 h predavanja): Počeci slav. pismenosti, prvi slav. književni jezik i govorna osnovica; prvi prijevodi na slav. jezik; izvori za proučavanje života i djela, te elementi biografija Konstantina i Metoda; staroslav. redakcije; pregled uloge ćirilometodske baštine u pojedinih slav. naroda; b) Od indoeuropskog do staroslavenskog (1 h predavanja): pregled i podjela indoeuropskih jezika, baltoslavenska jezična zajednica, praindoeuropska, praslavenska domovina; fonologija kroz praslavenski u svjetlu staroslavenskih tekstova, praslavensko leksičko naslijeđe u staroslavenskim tekstovima ; c) Na seminarima (2 h tjedno) studenti ponajviše rade na tekstovima, glagoljičkim i ćiriličkima; to znači da se upoznaju sa staroslavenskom morfologijom i sintaksom; tekstovi se raščlanjuju na paleografskoj, lingvističkoj i tekstološkoj razini, te se nastoje, uz transliteriranje, prevesti na suvremeni hrvatski standard.
Osobito se vodi računa o usklađivanju tema kroz cijeli semestar među sva tri modula.

Studentske obveze: redovno pohađanje nastave, redovito (iz tjedna u tjedan) obavljanje zadataka na temelju obrađenoga gradiva: gramatičke analize i prijevodi, transliteracije glagoljičkih i ćiriličkih tekstova. Do kraja semestra studenti su, na seminarima, obavezni položiti kolokvij iz transliteracije ćiriličkih i obloglagoljičkih tekstova. Potpisi u indeksu jamče da je student redovno pohađao nastavu i položio oba spomenuta kolokvija.

Na jedinstvenom se ispitu pismenim putem provjerava stečeno znanje iz povijesti staroslavenske pismenosti te gramatike staroslavenskog jezika (fonologije, morfologije, sintakse, što uključuje i gramatičku analizu tekstova odnosno prijevode).

Raspored rada

1. modul: Povijest staroslavenske pismenosti – predavanje, 1 sat tjedno:

1. tjedan: uvodno predavanje: definiranje staroslavenskog jezika, odnos prema praslavenskome, govorna osnovica, odnos prema grčkome; različiti nazivi za najstariji slavenski književni jezik

2. tjedan: počeci i razvoj paleoslavistike kroz XIX. i XX. st. (pregled), s posebnim obzirom na hrvatski udio (istraživači, korpus)

3. tjedan: kanon staroslavenskih tekstova (pregled po sadržaju, vremenu i mjestu nastanku, pismu, sadržaju)

4. tjedan: izvori za proučavanje života i djela Konstantina i Metoda (slavenski, latinski i grčki)

5. tjedan: pregled biografije Konstantina i Metoda (kronologija);

6. tjedan: kulturološki kontekst kao pretpostavka nastanka prvog slavenskog književnog jezika i pisma (Bizant u IX. st, ikonomahija, Konstantinove polemike prije odlaska u Veliku Moravsku)

7. tjedan: povijesne i kulturološke okolnosti Velikomoravske misije, prvi prijevodi na staroslavenski jezik

8. tjedan: boravak Svete Braće u Panoniji, polemika u Veneciji, posvećenje staroslavenskoga jezika u Rimu, Konstantinova smrt

9. tjedan: sudbina slavenske misije nakon Konstantinove smrti; osnivanje Panonske nadbiskupije, odnos Rima i franačke crkvene hijerarhije

10. tjedan: Metodovo djelovanje, između franačkih napada i papinske potpore; Metodova prevodilačka djelatnost

11. tjedan: sudbina učenika nakon Metodove smrti (Češka, Bugarska, Hrvatska); širenje ćirilometodske baštine među ostalim slavenskim narodima (pregled; i o hrvatskoj baštini samo osnovno, jer se toj temi posvećuje dosta pozornoti u sljedećem semestru, u okviru kolegija «Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku»). prva latinička slavenska pismenost: Brižinski spomenici (Frizinški spomenici) – pitanje odnosa prema ćirilometodskoj baštini.

12. tjedan: Traktat Crnorisca Hrabra, prva slavenska pisma (pitanje nastanka i prvenstva)

13. tjedan: primjer intenzivoga filološkog pristupa: Kijevski listići (posebnost u Kanonu, na tekstološkoj razini, jezičnoj i grafijskoj; rekonstrukcija mjesta nastanka; osobine pisarskih škola, pitanje falsifikata itd); svake se ak. godine primjer kanonskog teksta može razlikovati (npr. Assemanijev evanđelistar, Suprasaljski zbornik itd)

14. tjedan: redakcije staroslavenskoga jezika (važnost u pojedinim slavenskim kulturama, uloga u razvoju pojedinih standarnih slavenskih jezika; osnovne razlikovne jezične osobine, najvažniji spomenici, vremenski proteg uporabe)

15. tjedan: zaključno predavanje: suvremen položaj staroslavistike u slavističkim studijima (noviji staroslavenski rječnici, gramatike, novija izdanja staroslavenskih tekstova, udžbenici), otvorena pitanja, perspektive istraživanja; uvod u važnost staroslavenske sastavnice u povijesti staroslavenske pismenosti.

2. modul: Od praindoeuropskog do staroslavenskog – predavanje, 1 sat tjedno:

1. tjedan: kronologija: od indoeuropskoga prajezika, preko baltoslavenskoga, praslavenskoga, do staroslavenskoga (prvoga književnoga slavenskog jezika); nostratički prajezik (?)

2. tjedan: podjela indoeuropskih jezika (kentum i satem skupina); praindoeuropska i praslavenska domovina;

3. tjedan: praslavenska domovina; slavenske migracije, podjela slavenskih jezika (istočnoslavenski, zapadnoslavenski, južnoslavenski);

4. tjedan: rekonstrukcija jezičnih oblika i zakona (metode), genetska i kontaktna jezična sličnost; praindoeuropski fonološki sustav;

5. tjedan: prve promjene koje su zahvatile praindoeuropski fonološki sustav, u smjeru izdvajanja baltoslavenske jezične zajednice; prijevoj, obilježja baltoslavenskoga fonološkog sustava;

6. tjedan: fonološka obilježja ranog praslavenskog jezika, delabijalizacija, zakon otvorenih slogova, preslogovljivanje

7. tjedan: slogovna harmonizacija; prijeglas, prva palatalizacija velara

8. tjedan: monoftongizacija diftonga, druga i treća palatalizacija velara;

9. tjedan: jotovanje, nastanak nazala

10. tjedan: metateza likvida, pojednostavljivanje skupina dl i tl,

11. tjedan: prijelaz kvantitativnih u kvalitativne razlike; usporedbeni prikaz primjera u genetski i kontaktno bliskim jezicima

12. tjedan: promjene posljednje faze staroslavenskoga jezika (zasvjedočene u staroslavenskim tekstovima): razvoj jerova (razlikovanje slabih i jakih; vokaliziranje, zamjena, nestajanje); pretakanje jerija u i, sudbina jata; stezanje (kontrakcija)

13. tjedan: naglasak u praslavenskome i staroslavenskome; praslavensko leksičko naslijeđe u staroslavenskome prema grčkom i latinskom naslijeđu

14. tjedan: redakcijska razlikovanja na fonološkome planu; prepoznavanje podrijetla tekstova staroslavenskoga kanona

15. tjedan: pokusi jezičnih rekonstrukcija

3. modul: Seminari staroslavenskog jezika – 2 sata seminara tjedno

1. tjedan:

1. sat: grafemski i slovni sustav ćiriličke azbuke (uz oslonac na Traktat Crnorisca Hrabra); brojevni sustav, transliteracijska načela

2. sat: zajedničko transliteriranje ulomka ispisanoga školskom ćirilicom; pokušaj prevođenja samo uz pomoć Rječnika;

Domaći rad: transliteriranje odabranog ulomka školskog ćiriličkog teksta

2. tjedan:

1. sat: staroslavenske deklinacije, podjela (imeničke, zamjeničke, pridjevske); glavna promjena imenica muškoga i srednjeg roda; i-promjena, u-promjena

2. sat: raščlamba imenica muškog roda glavne promjene, i-promjene i u-promjene, u transliteriranom tekstu;

Domaći rad: prepoznavanje roda, broja i padeža, te osnova, obrađenih imenica muškog roda u odabranom tekstu

3. tjedan:

1. sat: glavna promjena, i-promjena, v-promjena imenica ženskog roda

2. sat: raščlamba imenica obrađenih promjena u transliteriranom tekstu;

Domaći rad: prepoznavanje roda, broja i padeža, te osnova, obrađenih imenica ženskoga roda u odabranom tekstu

4. tjedan:

1. sat: konsonantske imeničke promjene; načela grafetičkog uređenja ćiriličkih tekstova (linijski ustroj, kraćenja, ligature, interpunkcija, pisanje brojeva...)

2. sat: raščlamba svih imenica u odabranom transliteriranom tekstu;

5. tjedan:

1. sat: zamjenice, vrste deklinacija, supletivne osnove, deklinacija ličnih zamjenica

2. sat: analiza obrađenih oblika u odabranom transliteriranom tekstu

Domaći rad: transliteracija odabranog izvornog ćiriličkog teksta staroslavenskoga kanona

6. tjedan:

1. sat: zamjenička deklinacija;

2. sat: grafemski i slovni sustav glagoljičke azbuke (u obloj inačici), uz transliteracijska načela;

Domaći rad: transliteracija ulomka staroslavenskog teksta iz latinice u ćirilicu i glagoljicu

7. tjedan:

1. sat: pridjevi: podjela po značenju, tvorba pridjeva (po podrijetlu), deklinacije, stupnjevanje; deklinacija brojeva

2. sat: prepoznavanje oblika zamjenica i pridjeva u transliteriranom tekstu

Domaći rad: transliteracija ulomka obloglagoljičkog teksta u latinicu, analiza imeničkih, zamjeničkih i pridjevskih oblika,

8. tjedan:

1. sat: kratka pismena provjera poznavanja staroslavenskih deklinacija;

2. sat: Glagoli – kategorije, osnove, glagolski razredi

Domaći rad: u transliteriranom tekstu prepoznati glagole, pronaći im osnove

9. tjedan:

1. sat: prezent, imperativ, supin

2. sat: osnove staroslavenske kodikologije (materijali za pisanje, sredstva za pisanje, struktura kodeksa, organizacija teksta na stranici itd.)

Domaći rad: prepoznavanje razreda po kojima se konjugiraju glagoli u odabranom tekstu, prijevod

10. tjedan:

1. sat: imperfekt, aorist

2. sat: prepoznavanje obrađenih oblika u transliteriranom tekstu, prijevod na suvremeni hrvatski standard

Domaći rad: analiza obrađenih oblika u tekstu

11. tjedan:

1. sat: složeni glagolski oblici

2. sat: kolokvij iz transliteracije obloglagoljičkih tekstova

12. tjedan:

1. sat: participi

2. sat: analiza participa u tekstu, s posebnim obzirom na sintaksu, prijevod na suvremeni hrvatski standard

Domaći rad: analiza participa u tekstu, prijevod

13. tjedan:

1. sat: složeni glagolski oblici; nepromjenljive riječi

2. sat: uvod u sintaksu, sintaksa padeža, sročnost

Domaći rad: analiza teksta i prijevod

14. tjedan:

1. i 2. sat: Rečenice po priopćajnoj svrsi, Nezavisno i zavisnosložene rečenice, Upravni i neupravni govor, Redoslijed riječi

Domaći rad: Cjelovita interpretacija kratkog zadanog ulomka: morfološka, sintaktička, leksička, prijevod, uočavanje karakterističnih glasovnih promjena

15. tjedan:

1. i 2. sat: Cjelovita interpretacija teksta zadanoga kao domaći rad.

Literatura

Obvezatna

Damjanović, Stjepan: Staroslavenski jezik, Zagreb 2005., 5-183;

Damjanović, Stjepan: Slovo iskona, Zagreb 2002., izabrana poglavlja 1-179 ili 22004., izabrana poglavlja 1-201

Damjanović, Stjepan i dr: Mali staroslavensko-hrvatski rječnik, 2004.

Bratulić, Josip: Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela, Zagreb (jedno od izdanja)

Mihaljević, Milan: Slavenska poredbena gramatika, 2002., izabrana poglavlja

Dodatna

Hercigonja, Eduard: «Srednjovjekovna književnost», II. knjiga edicije Povijest hrvatske književnosti (ur. Goldstein, S. i dr), Zagreb 1975.; (odabrana poglavlja)

Hamm, Josip: Staroslavenska gramatika, Zagreb, jedno od izdanja

Hamm, Josip: Staroslavenska čitanka, Zagreb, jedno od izdanja

Grivec, Franc: Slavenski blagovjesnici sveti Ćiril i Metod, Zagreb 1985.

Koneski, Blaž: «Ohridska književna škola», u: Slovo 6-8, 177-194

Hamm,Josip: «Hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika», u: Slovo 13, 43-67

Babič, Vanda: Učbenik stare cerkvene slovanščine, Ljubljana 2003.

Schaeken, Jos/Nirnbaum, Henrik: Die altkirchenslavische Schriftkultur, Muenchen 1999.

Trunte, Nikolaos H: Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 35 Lektionen, Band 1, Muenchen 1997.

Trunte, Nikolaos H: Ein praktisches Lehrbuch des kirchenslavischen in 30 Lektionen, Band 2, Muenchen 1998.

Kapović, Mate: Uvod u indoeuropsku lingvistiku, Zagreb 2008.

Matasović, Ranko: Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2008.