22. 9. 2014.

Jezične vježbe I

Naziv studija: kroatistika

Nositelj kolegija: dr. sc. Helena Delaš, viša lektorica

Izvođači: dr. sc. Helena Delaš, viša lektorica, dr. sc. Aida Korajac, lektorica, dr. sc. Igor Marko Gligorić, poslijedoktorand

Naziv kolegija: Jezične vježbe I

Status kolegija: obvezatan

Oblik nastave: vježbe, 4 sata na tjedan (ortografija i ortoepija)

Broj ECTS bodova: 4

Ciljevi i očekivani ishodi kolegija: temeljni je cilj kolegija usvajanje ortografske i ortoepske norme hrvatskoga standardnog jezika.

Nakon položenoga ispita studenti će moći:

1. služiti se normativnim priručnicima hrvatskoga jezika;

2. definirati pravopisna i osnovna gramatička pravila;

3. izbjeći pravopisne pogreške u vlastitim tekstovima te uočiti i otkloniti pogreške u tuđim tekstovima;

4. razlikovati naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika od naglasnoga sustava nestandardnih idioma;

5. bilježiti i razlikovati naglaske hrvatskoga standardnog jezika, čitati tekstove te samostalno izricati govor u skladu sa standardnom naglasnom normom.

Sadržaj kolegija:

- uvod u normativne priručnike i njihovu uporabu;
- pravopisna načela i pravopisna pravila;
- grafijska pravila, pravila koja razrješuju odnos pisanja prema izgovoru, gramatička pravila, pravila koja poboljšavaju obavijesnost teksta;
- odnos naglasnoga sustava hrvatskoga standardnog jezika prema naglasnim sustavima štokavskoga, čakavskoga i kajkavskoga narječja;
- prozodijski inventar, naglasak, toničke i atoničke riječi, obilježavanje naglasaka i zanaglasne dužine, raspodjelna pravila prozodijskih sredstava, standardni izgovor.

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnome procesu, pisanje zadaća i obavljanje zadataka. Stečeno znanje ortografije provjerava se pismeno,  a ortoepije pismeno i usmeno.

Raspored rada po tjednima

 1. pismo, odnos grafema i fonema, odnos pravopisa prema drugim razinama jezika; naglasak i zanaglasna dužina, tonemske i kronemske značajke hrvatskoga standardnog naglaska, obilježavanje naglasaka
 2. pravopisni znakovi (razgoci i pravopisni znakovi u širem smislu); slušanje i raspoznavanje te pravilan izgovor standardnoga naglasnog novoštokavskog inventara
 3. pravopisni znakovi; toničke i atoničke riječi, vježbe određivanja naglasnih cjelina
 4. pravopisni znakovi; pravila distribucije naglasaka i zanaglasne dužine u hrvatskome standardnom jeziku
 5. veliko i malo početno slovo; stjecanje sposobnosti korektnog naglašivanja govorene riječi (studenti slušaju i raspoznaju standardni novoštokavski naglasak, određuju naglasne cjeline i vježbaju pravilan izgovor riječī u hrvatskome standardnom jeziku)
 6. veliko i malo početno slovo; stjecanje sposobnosti korektnog naglašivanja govorene riječi
 7. pisanje riječi sastavljeno i nesastavljeno; stjecanje sposobnosti korektnog naglašivanja govorene riječi
 8. fonem č, fonem , fonem ć, fonem đ; artikulacijske vježbe
 9. fonem č, fonem , fonem ć, fonem đ; artikulacijske vježbe
 10. alternacija ije/je/e/i; morfološko ustrojstvo jezika i naglasak (morfološko-naglasna tipologija)
 11. alternacija ije/je/e/i; leksičko ustrojstvo jezika i naglasak (naglasak i dužina kao razlikovna sredstva)
 12. kombinacije fonema: suglasnički fonemi u međusobnim kombinacijama, suglasnički fonemi ispred sufikasa i nastavaka, samoglasnički fonemi u međusobnim kombinacijama; rečenična intonacijakombinacije fonema; vježbanje rečeničnoga naglaska, rečeničnoga tempa, registra i jačine glasa, vježbe iskorištavanja stanki i vježbe rečenične melodije
 13. kombinacije fonema; vježbanje rečeničnoga naglaska, rečeničnoga tempa, registra i jačine glasa, vježbe iskorištavanja stanki i vježbe rečenične melodije
 14. kombinacije fonema; vrednote govorenoga jezika
 15. transkripcija i transliteracija stranih vlastitih imena (osobnih i zemljopisnih) i njihove izvedenice; povezivanje intonacijskih vježbi s čitanjem, pripovijedanjem, recitiranjem i usmenom dramatizacijom

Literatura za ortografiju hrvatskoga standardnog jezika

Obvezatna

 • Badurina, L. – Marković, I. – Mićanović, K., 2008[2]: Hrvatski pravopis , MH, Zagreb.
 • Babić, S. – Moguš, M., 2011[2]: Hrvatski pravopis, ŠK, Zagreb.
 • Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013, e-dokument: http://pravopis.hr/

 Dodatna

 • Anić, V., 2004: Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb.
 • Barić, E. i dr., 1995. (i novija izd.): Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb (pogl.: Raspodjela fonema i fonemskih skupina, Promjene u fonemskom sastavu morfema, Alternacije – Fonološki uvjetovane alternacije, Morfološki i tvorbeno uvjetovane alternacije).
 • Čubrić, M. – Barbaroša-Šikić, M., 2001: Praktični školski pravopis: s vježbama i zadacima, ŠK, Zagreb. 
 • Jojić, Lj. (prir.), 2003: Pravopisni priručnik (dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika), Novi Liber, Zagreb.

Literatura za ortoepiju hrvatskoga standardnog jezika

Obvezatna

 • Barić, E. i dr., 1995. (i novija izd.): Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Rečenična intonacija i rečenični naglasak, Pomicanje naglaska).
 • Silić, J., 1998. (i novija izd.): Hrvatski jezik 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb (poglavlja: Naglasak, dužina i (rečenična) intonacija kao razlikovna sredstva, Razlikovanje naglasaka, Mjesto naglaska u hrvatskome standardnom jeziku, Naglašene (toničke) i nenaglašene (atoničke) riječi, Rečenična intonacija, Fonostilistika, Vrednote govorenoga jezika).

Dodatna

 • Anić, V., 2004: Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb. 
 • Klasici hrvatske književnosti: pjesništvo (CD-ROM, uredio Zvonimir Bulaja), 2000, Bulaja naklada, Zagreb. 
 • Škarić, I., 1998: U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb (poglavlje Temeljci suvremenog govorništva bez Retoričkih figura).
 • Šonje, J.(ur.), 2000: Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža : ŠK, Zagreb. 
 • Težak, S., 1990: Govorne vježbe, Školska knjiga, Zagreb. 
 • Težak, S. – Klinžić, Z. – Crnković, Z., 2000: Slušamo i izgovaramo hrvatski. Zvučna vježbenica na CD-u i kaseti – pomoć pri svladavanju izgovora i prepoznavanju hrvatskih naglasaka, Školska knjiga, Zagreb.
 • Vukušić, S. – Zoričić, I. – Grasselli-Vukušić, M., 2007: Naglasak u hrvatskome književnom jeziku (Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta.), Nakladni zavod Globus, Zagreb (kazalo riječi)