Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Prof. dr. sc. Stipe Botica

, 01/4092-079

Vrijeme primanja: srijedom 9:30–10:30, B116

Biografija

boticaRođen u Otoku Dalmatinskom 23. veljače 1948. gdje je završio osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju u Sinju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao i diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti te latinski jezik i rimsku književnost. Na istom Fakultetu magistrirao na poslijediplomskom studiju iz književnosti obranom teme „Filip Grabovac i njegovo književno djelo” (1979.). God. 1986. obranio doktorsku disertaciju „Književno djelo Luke Botića (Veze usmene i pisane književnosti hrvatskoga romantizma)” (1986.).

Radio neko vrijeme kao srednjoškolski profesor, a od 1984. kao asistent na Katedri za usmenu književnost. Od 1987. docent na istoimenoj katedri, od 1992. izvanredni, od 1997. redoviti, a od 2002. redoviti profesor u trajnome zvanju.

Bio je pozvani gost-profesor na više fakulteta u zemlji i inozemstvu: Maribor, Pečuh, Budimpešta, Mostar, Ljubljana, Krakov, Pariz.

Od akademske godine 1994./95. do 1997./98. bio je dekanom Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od akad. god. 2006./07. pročelnik je Odsjeka za kroatistiku.

Od 2000. do 2004. obnašao dužnost voditelja Zagrebačke slavističke škole - Hrvatskog seminara za strane slaviste.

Za svoj rad dobio više odličja, među ostalim i medalju rada (1984.) i nagradu za stručni i znanstveni rad s likom Ruđera Boškovića (1995.)

U nastavnom, znanstvenom i stručnom radu pretežito se bavi kroatističkim temama iz povijesti hrvatske književnosti i kulture, posebice usmene književnost i tradicijske kulture te kulturne antropologije. U tome je području napisao pedesetak znanstvenih i stručnih radova. Uredio je i otisnuo petnaestak knjiga.

Bibliografija

1. Autorske knjige

 1. Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 2. Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 3. Andrija Kačić Miošić, Školska knjiga et al., Zagreb, 2003.
 4. Suvremeni hrvatski grafiti, P.I.P. Naklada Pavičić, Zagreb, 2000. (1. izdanje), 2010. (2., nadopunjeno izdanje
 5. Lijepa naša baština. Književno-antropološke teme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1998.
 6. Biblija i hrvatska kulturna tradicija, v.n., Zagreb, 1995.
 7. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 8. Filip Grabovac, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1990.
 9. Luka Botić, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1989.

2. Priređivačke knjige

 1. Narodne poslovice (Mate Ujevića), Institut za etnologiju, Zagreb, 2011.
 2. Hrvatske narodne pjesme (Mihovila Pavlinovića), knjiga druga, Splitski književni krug, Split, 2008.
 3. Hrvatske narodne pjesme (Mihovila Pavlinovića), knjiga prva, Splitski književni krug, Split, 2007.
 4. Kad ti kuća gori, a ti se ogrij, Zbirka poslovica Bartula Matijace, P.I.P. Naklada Pavičić, Zagreb, 2007.
 5. Usmene lirske pjesme, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
 6. Luka Botić: djela, Splitski književni krug, Split, 1990.
 7. Biserno uresje. Izbor hrvatske usmene ljubavne poezije, Mladost, Zagreb, 1990. (1. izdanje), Školske novine, Zagreb, 1994. (2. izdanje), Alfa, Zagreb, 1998. (3. izdanje)

3. Poglavlja u knjizi

 1. „Poimanje smrti u hrvatskim narodnim poslovicama”. (koautorstvo s J. Tomašić) Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009. Str. 138-146.
 2. „Tri starozavjetne gracije (Sara, Judita, Estera) i hrvatska tradicijska kultura”. Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, FF Press, Zagreb, 2008. str. 487-496.
 3. „Književnost dinarskoga etnokulturnog sloja”. Dalmatinska zagora – nepoznata zemlja, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2007, str. 377-382.
 4. „Kačićev životopis i Elementa peripathetica”. Spomen-spis povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb 2004, str. 57-65.
 5. „Hrvatska tradicijska kultura i Stari zavjet”. Stari zavjet – vrelo vjere i kulture,  Rijeka 2004., str. 584-951.
 6. „Cetinska vila. Usmena književnost Sinjske krajine”. Franjevačka klasična  gimnazija u Sinju, Split-Sinj, 2004., str. 513-527.
 7. „Narodni život običaji i kultura” U Povijest Hrvata. Srednji vijek. Prva knjiga (gl. urednik: Franjo Šanjek), Školska knjiga, Zagreb 2003., str. 461-469.
 8. „Ugarske teme u djelima hrvatskih književnih prosvjetitelja”. CROATO-HUNGARICA, Biblioteka "Hungarologia zagrebiensis", sv. 1., Zagreb 2002, str. 315-323.
 9. „Milčetić o Bajamontijevu djelu”. Zbornik o Ivanu Milčetiću, Zagreb 2002, str. 89-98.
 10. „Hrvatske jurjevske narodne pjesme (po zapisima iz naših dana)”. O kraljevstvu nebeskom – staro i novo. Zbornik u čast Bonaventuri Dudi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001, str. 471-479.
 11. „Novi pogledi na djelo Andrije Kačića Miošića”. Blgari i Hrvati prez vekovete: Andrija Kačič Miošič i Blgarite. Sofijski universitet `Sveti Kliment Ohridski` i Blgarska akademija na naukite, Sofija 2000, str. 42-64.
 12. „Albert Haler i hrvatska kulturna tradicija”. Zbornik o Albertu Haleru. Edicija "Hrvatski književni povjesničari", knj. 5, Zagreb 2000, str. 87-96.
 13. „Kontinuitet hrvatske usmene književnosti”. Zbornik radova u čast Ive Frangeša. "Matica hrvatska", Zagreb 2000, str. 143-158.
 14. „Hrvatska dobrovolja (napitnice, zdravice, popijevke)”. Zbornik o Franji Fancevu, Zagreb-Zadar 1998. str. 139-146.
 15. „Narodna književnost i kultura u Ježićevoj Hrvatskoj književnosti”. Zbornik o Ježiću, Zagreb 1997, str. 39-47.
 16. „Biblija i hrvatska kulturna tradicija”. Zbornik radova Popularna srijeda Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar 1997, str. 11-17.
 17. „Sisačka bitka u hrvatskoj književnosti”.Zbornik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu "Sisačka bitka 1593.", Zagreb 1994, 255-270.

4. Stručni i znanstveni radovi u časopisima

 1. „Gospa Sinjska vizijom pučkog pjesnika: Teška povijest roda hrvatskoga za vrijeme zuluma turskoga”. Gospa Sinjska, 2009, str. 19-24. (koautorstvo s D. Nikolićem)
 2. „Hrvatska usmenoknjiževna baštima u suvremenim zapisima”. HUM, 2006, str. 31-58.
 3. „Trajno živa usmenoknjiževna baština”. Narodna umjetnost, br. 42/2, 2005, str. 127-154.
 4. „Grafiti kao jezična struktura”. Umjetnost riječi, br. 1, 2001, str. 81-90.
 5. „Gospin plač iz Erdelja iz 1626.”. Hrvatska misao, br. 19-20, 2001, str. 173-175.
 6. „Hrvatska usmena književnost iz Bosne i Hercegovine u zapisima studenata kroatistike Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru”. Motrišta, br. 16, 2000, str. 101-124.
 7. „O ulozi i perspektivama hrvatskih folklorističkih istraživanja na početku novoga milenija”. Slavistická folkloristika, br. 1-2, 1999, str. 10-11.
 8. „Pasionska baština u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, posebice u usmenoj književnosti”. Chroatica Christiana Periodica, br. 42, 1998, str. 91-106.
 9. „Novi zapisi hrvatske usmene književnosti i tradicijske kulture. Zapisivačka praksa i stručna valorizacija” (Referat podnesen na XII. kongresu slavista u Krakovu 1. IX. 1998), Croatica, br. 45-46, 1997, str. 225-246.
 10. „Biblijski izvori hrvatske tradicijske kulture”. Književna smotra, XXVI, br. 92-94, 1994, 197-202.
 11. „Hrvatske usmene priče (bajke) u biblijskom kontekstu”. Umjetnost riječi, XXXVIII, br. 2, 1994, 79-95.
 12. „Mitološki slojevi hrvatske usmene književnosti”. Croatica, XXIII-XXIV, sv. 37/38/39, 1993, 69-76.
 13. „Pokladni i uskrsni običaji Sinjske krajine”. Cetinska vrila, II, br. 1, 1993, 15-18.
 14. „Božićni običaji Sinjske krajine”. Cetinska vrila, br. 1, 1993, 3-8.
 15. „Hrvatska usmena književnost (povijesni pregled)”. Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 28-29, 1993/94, 1-7.
 16. „Odisejski motivi u hrvatskoj usmenoj književnosti”. Mosorska vila, br.1, 1991, 69-80.
 17. „Vile u hrvatskoj mitologiji”. Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 25, 1990, 29-40.
 18. „Pjesme o Senjanima u Erlangenskom rukopisu iz 1720. godine”. Senjski zbornik, god. 17., 1990, 143-162.
 19. „Lirsko načelo u `senjskim pjesmama` Erlangenskog rukopisa”. Zadarska revija, XXXIX, br. 4, 1990, 425-432.
 20. „Kroničke strukture Grabovčeva Cvita. Utjecaj nekih starijih povijesnih izvora”. Forum, XXIX, knj. LX, br. 7-8, 1990, 200-213.
 21. „Suodnosi Grabovca i Kačića u slijedu usmene književnosti”. Kačić, XXI-XXII, 1989-90, 23-62.
 22. „Duhovni motivi Grabovčeva Cvita razgovora”. Zadarska revija, XXXVIII, br. 1 - 2, 1989, 61-69.
 23. „Muslimanska usmena balada”. Narodna umjetnost, br. 26, 1989, 277-278.
 24. „Usmena književnost na tlu Međimurja”. Narodna umjetnost, br. 26, 1989, 273-274.
 25. „Književno djelo Luke Botića u književnoj povijesti i kritici”. Croatica, XIX, sv. 30., 1988, 61-77.
 26. „Izvorna rodoljubna motivika Grabovčeva Cvita”. Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 23, 1988, 77-84.
 27. „Stvaralačko-izražajni zaokret prema romantičarskoj metaforizaciji”. Umjetnost riječi, XXXII, br. 3, 1988, 247-258.
 28. „Povijest usmenoknjiževne lirike”. Zadarska revija, XXXVII, br. 5 - 6, 1988, 263-267.
 29. „Usmenoknjiževna teorija i praksa preporodnog doba”. Godišnjak Instituta za književnost, knj. XVI., 1987, 29-49.
 30. „Vukovo djelo u hrvatskoj periodici”. Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 22, 1987, 39-49.
 31. „Nekoliko napomena o Botićevu jeziku i stilu”. Jezik, XXXIV, br. 2, 1986, 33-39.
 32. „Botićev stvaralački suodnos s usmenom književnošću”. Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv 21, 1986, 33-56.
 33. „Značajke bunjevačke usmene poezije”. Radovi zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 20, 1985, 27-36.
 34. „Antičko naslijeđe u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika u pripremnom stupnju srednjoškolskog obrazovanja”. Živa antika (Antiquité vivante), XXXIV, sv. 1-2, 1984, 273-280.
 35. „Značajke pripovijesti i kroničkih struktura u Grabovčevu Cvitu”. Kačić, XV, 1983, 147-188.
 36. „Atributi Botićeve Bijedne Mare”. Umjetnost riječi, XXVII, br. 3, 1983, str.127-133.

5. Radovi u zbornicima skupova

 1. „Andrija Kačić Miošić i narodna pjesma”. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. – 7. studenog 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu, HAZU, Zagreb, 2007., str. 143-149.
 2. „Mediteransko obilježje hrvatskih usmenih lirskih pjesama”. Zbornik radova  znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Budimpešta 2003. “Hrvatska samouprava Budimpešte” (ur. Stjepan Lukač), Budimpešta 2005, str. 191-198.
 3. „Biblijske teme u hrvatskoj usmenoj književnosti”, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zlatni danci 5, Osijek 2004.
 4. „Hrvatske usmene basne u suvremenim zapisima” (suautorstvo s Evelinom Rudan), Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zlatni danci 4, Osijek 2003, str. 61-78.
 5. „Tema križa u hrvatskom književnom prosvjetiteljstvu”. Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Muka kao nepresušno nadahnuće kulture (2000. Zadar). Udruga "Pasionska baština", Zagreb 2001, str. 53-71.
 6. „Biblijske teme u hrvatskoj usmenoj književnosti”. Zbornik radova međunarodnog simpozija "Religijske teme u književnosti" održanog u Zagrebu 9. prosinca 2000, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2001, str. 84-93.
 7. „Transformacija hrvatske usmene lirike – tragovi renesanse u novijim zapisima”. Zbornika radova s II. Hrvatskog slavističkog kongresa u Osijeku, Radovi II, Zagreb 2001, str. 495-506.
 8. „Mit i hrvatska narodna bajka”. Zbornik radova znanstvenoga skupa Zlatni danci 3, Osijek 2001, str. 7-15.
 9. „Hrvatska usmena književnost i tradicijska kultura danas”. Zbornik radova s Prvega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, Ljubljana 2001, str. 89-97.
 10. „Marulićeva Judita i hrvatska tradicijska kultura”. Radovi s međunarodnog skupa "Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: Prijedlog za Europu trećeg tisućljeća" Rim, 26-29. studenoga 1998; Split, 19-20 travnja 1999. Književni krug Split Marulianum, Split - Rim 2000, str. 265-277
 11. „Die Bibel und die kroatische Kulturtradition”. Referat podnesen na International Symposium on the Interpretation of the Bibel 19. IX. 1996. Zbornik radova "Interpretacija Svetega Pisma", SAZU, Ljubljana 1998, str. 1701-1713
 12. „Grabovčevo djelo u suodnosu s usmenom/pučkom književnosti i Kačićem”. Zbornik sa znanstvenog skupa "Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture", Vrlika 1998, str. 103-112
 13. „Jonkeovo shvaćanje usmene (narodne) književnosti”. Znanstveni skup "Ljudevit Jonke", "Svjetlo", br. 1, Karlovac 1998, str. 98-102.
 14. „Milan Begović i hrvatska tradicijska kultura”. Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa "Milan Begović i njegovo djelo", Vrlika-Sinj 1997, str. 221-234.
 15. „Tipološki modeli starije kajkavske usmene poezije”. Dani hvarskog kazališta, knj. XIX, Književni krug Split, Split 1993, 43-50.