Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 9. 2017.

Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže

Predmet: izborni predmet

Kolegij: Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže

Nastavnik: Krešimir Nemec, redovni profesor

ECTS: 4 bodova

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: VII. (zimski) semestar, IV. godina studija

Status: Izborni kolegij za studentice i studente VII. (zimskog) semestra jednopredmetnoga i dvopredmetnoga studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan VII. semestar

Cilj kolegija: Kolegij se temelji na poetološkom opisu ključnih tekstova Krležine dramatike i njihovu situiranju u odgovarajući europski kontekst.

Krležin dramski opus obično se dijeli na četiri faze. Prvoj pripadaju drame sabrane u knjizi Legende koje se najčešće dovode u vezu sa stilovima koji su obilježili europsku umjetnost prve četvrtine 20. stoljeća - simbolizmom i ekspresionizmom. Iz te skupine interpretirat će se sljedeći tekstovi: Legenda, Maskerata, Kraljevo, Michelangelo Buonarroti, Kristofor Kolumbo, Adam i Eva. Drugu fazu obilježile su tzv. prijelazne drame, karakterizirane stilskim prijevojem od ekspresionizma prema naturalističko-psihološkoj dramatici. Iz te skupine analizirat će se drame U logoru, Vučjak i Golgota. Središnje mjesto u seminaru dobit će dramska trilogija glembajevskog ciklusa: Gospoda Glembajevi, U agoniji i Leda. Seminarske analize zaključit će Aretej, svojevrsna sinteza Krležina dramskog stvaralaštva.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij sintetski proučava dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže, kao jednog od najznačajnijih hrvatskog književnika 20. stoljeća.

Oblik nastave: Predavanja i seminari.

Korištene metode: Rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, rad na tekstu, samostalna analiza problema.

Sadržaj kolegija po tjednima:

1-2 Uvod u Krležino dramsko stvaralaštvo

3-4 Dramski ciklus „Legende“

5-6 „Kraljevo“

7-8 „Michelanagelo Buonarroti“

9-10 „Kristofor Kolumbo“

11-12 „Adam i Eva“

13-14 „U logoru“

15-16 „Vučjak“

17-18 „Golgota“

19-20 Uvod u glembajevski ciklus

21-22 „Gospoda Glembajevi“

23-24 „U agoniji“

25-26 „Leda“

27-28 „Aretej“

29-30 Kritička recepcija Krležina dramskog stvaralaštva

Obvezatna literatura

  1. B. Donat, O Krleži još i opet, Zagreb 2002.
  2. D. Gašparović, Drammatica krležiana, Zagreb 1976.
  3. B. Hećimović, 13 hrvatskih dramatičara, Zagreb 1976.
  4. S. Lasić, Krležologija I-VI, Zagreb 1989-1993.
  5. M. Vaupotić, Siva boja smrti, Zagreb 1974.
  6. V. Žmegač, Krležini evropski obzori, Zagreb 1986.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnoga procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.