Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
28. 9. 2017.

Uvod u noviju hrvatsku književnost I - seminar

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost I. – seminar

Nastavnik: dr. sc. Domagoj Brozović, viši asistent

ECTS:  5 bodova donose predavanje i seminar zajedno

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: V. (zimski) semestar, III. godina studija

Status:  Obavezni kolegij za studentice i studente V. (zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan V. semestar

Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznati studente s kanonskim tekstovima hrvatskog romantizma, protorealizma, realizma i moderne te ih uvesti u analitičko i osviješteno čitanje navedenih tekstova, koristeći se spoznajama iz teorije i povijesti književnosti te imajući u vidu povijesni, društveni, idejni i politički horizont u kojem su nastajali.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uvođenje u akademsko čitanje ključnih tekstova hrvatske književnosti početni je i neophodni korak k znanstvenom proučavanju književnosti.

Oblik nastave: Seminari.

Korištene metode: Rad na tekstu, rasprava, multimedijalne prezentacije, samostalna analiza problema.

Sadržaj kolegija

 1. Uvod u čitanje tekstova novije hrvatske književnosti: Upoznavanje sa seminarskim dijelom kolegija, njegovim ciljem, metodama, sadržajem i načinom rada. Aspekti čitanja kanonskih tekstova hrvatske književnosti.
 2. Romantičarski spjev kao hibridni žanr: Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića.
 3. Lirika u romantizmu: Lirika Petra Preradovića i Stanka Vraza. Analiza odabranih pjesama (Vraz: Đulabije- I., Gazele; Preradović: Miruj,miruj serce moje, Stalnost i nepokoj, Crni dan, Moja lađa, Kasno!, Mujezin)
 4. Šenoin povijesni roman: Zlatarovo zlato
 5. Šenoina proza iz građanskog života: Prijan Lovro
 6. Disharmonija šenoinskog romanesknog diskursa. Ante Kovačić: U registraturi
 7. Gjalskijev poetski realizam: Pod starim krovovima (izbor novela)
 8. Zreli realizam Vjenceslava Novaka: Posljednji Stipančići
 9. Preteča moderne lirike –  S. S. Kranjčević: Lucida Intervalla, U maskiranoj gomili, Radniku, Eli! Eli! Lama azavtani, Resurecctio, Mojsije
 10. Dekadentni junak proze Janka Leskovara: Sjene ljubavi.
 11. Pjesnički i novelistički modernizam A. G. Matoša: Matoševa poezija: Srodnost, Jesenje veče, Doña Muerte, Maćuhica, Djevojčici mjesto igračke, Mističan sonet, Mora. Matoševa novelistika: Kip domovine leta 188*, Lijepa Jelena, Balkon, Samotna noć, Cvijet s raskršća, Camao
 12. Drama u moderni. I. Vojnović: Dubrovačka trilogija
 13. Historizam, secesija i vitalizam hrvatske moderne – V. Nazor: Slavenske legende (izbor), novela Albus kralj
 14. Sinteza i evaluacija.

Literatura: Seminarska literatura načelno odgovara literaturi predavanja iz istoga kolegija, uzimajući u obzir obje verzije silaba iz predavanja. Po potrebi voditelji seminara mogu ponuditi dodatnu literaturu.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Ukupna ocjena iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost I. proizlazi iz rezultata pismenog ispita vezanog za sadržaj predavanja te kvalitete obavljenih seminarskih zadataka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.