Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 9. 2017.

Uvod u noviju hrvatsku književnost 1 – studenti L–Ž

Predmet:Novija hrvatska književnost

Kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost I. - predavanja

Nastavnik: prof. dr. Krešimir Nemec

ECTS: 5 bodova

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: V. (zimski) semestar, III. godina studija

Status: obavezni kolegij za studentice i studente V. (zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: upisan V. semestar

Cilj kolegija:

Cilj kolegija jest uvesti studentice i studente u studij novije hrvatske književnosti, upoznati ih s ključnim književnim kretanjima od prve polovice 19. stoljeća do 1. svjetskog rata, te stilskim, žanrovskim, tematskim i idejnim obilježjima književno-umjetničkih razdoblja romantizma, protorealizma, realizma i moderne, kao i s kanonskim autorima i djelima koja pripadaju navedenim razdobljima. Posebna će pažnja biti usmjerena na rekonstruiranje povijesnog, društvenog, političkog, filozofskog konteksta vremena u kojima su ti kanonski književni tekstovi nastajali, kako bi se studenticama i studentima predočila kompleksnost procesa koji utječu na nastajanje i oblikovanje književnog teksta, te njegovu recepciju.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:

Upoznavanje s razvojem književnih procesa u hrvatskoj književnosti od preporodnog doba do kraja moderne neizostavan je uvjet u kasnijem razumijevanju i analizi složenijih književnih problema hrvatskog 19. stoljeća i početka 20. st., kao i preduvjet za razumijevanje razvoja hrvatske književnosti u 20. stoljeću.

Oblik nastave: predavanja.

Korištene metode: usmeno izlaganje, rasprava, samostalna analiza problema, multimedijalne prezentacije.

Sadržaj kolegija po tjednima

1. Hrvatski narodni preporod

Političke pretpostavke Hrvatskog narodnog preporoda. Nacionalna integracijska ideologija. Ilirizam i kroatizam. Konstrukcija nacionalnog identiteta.

2. Hrvatski romantizam I.

Žanrovski sustav hrvatskog romantizma.

3. Hrvatski romantizam II.

Ključni autori i tekstovi hrvatskog romantizma (budnice i davorije, D. Demeter, A. Nemčić, I. Mažuranić, S. Vraz, P. Preradović)

4. Šenoino doba I.

Uloga i značaj A. Šenoe u hrvatskoj književnosti. Kanonizacija romana.

5. Šenoino doba II.

Šenoina koncepcija povijesnog romana. „Zagrebulje“ – retorika feljtona.

6. Politički kontekst hrvatskog realizma

Književnost i ideologija. Pravaštvo i hrvatska književnost.

7. Roman – ključna književna vrsta realizma

Društveni roman. Socijalna motivacija likova. Roman ideja. Roman o umjetniku.

8. S. S. Kranjčević

Pojava S. S. Kranjčevića i njegov raskid s poetskom tradicijom.

9. Kanonski prozni autori hrvatskog realizma

Ključni autori i tekstovi hrvatskog realizma (A. Kovačić, E. Kumičić, J. Kozarac, K. Š. Gjalski, V. Novak)

10. Uvod u modernu

Filozofske i društvene pretpostavke modernog doba. Moderna osjećajnost. Zaokret prema psihologiji i individuumu.

11. Uvod u modernu II.

Hrvatska i europska moderna. Secesija. Impresionizam.

12. Žanrovski sustav hrvatske moderne

Dominacija kraćih oblika – lirika, crtica, novela. Drama u moderni. Kritika u moderni.

13. Tema Matoš

Teme, stil, ideje Matoševe umjetnosti. Matošev opus.

14. Ostali ključni autori hrvatske moderne

J. Leskovar. I. Vojnović. V. Nazor. M. C. Nehajev. Hrvatska mlada lirika.

Literatura

 • Barac, A., Hrvatska književnost I. Književnost ilirizma. Zagreb, 1964.
 • Barac, A., Hrvatska književnost II. Književnost pedesetih i šezdesetih godina. Zagreb, 1960.
 • Flaker, A.,Stilske formacije. Zagreb, 1976.
 • Frangeš, I., Povijest hrvatske književnosti, Zagreb-Ljubljana, 1987.
 • Jelčić, D., Hrvatski književni romantizam. Zagreb, 2002.
 • Kritika u doba realizma. Ur. I. Frangeš. PSHK, knj. 62, Zagreb, 1976.
 • Lasić, S., Problemi narativne strukture. Zagreb, 1977.
 • Nemec, K., Povijest hrvatskog romana od početaka do kraja 19. stoljeća. Zagreb, 1994.
 • Nemec, K. , Putovi pored znakova. Zagreb, 2006.
 • Šicel, M., Povijest hrvatske književnosti. Knjiga I (Od Andrije Kačića Miošića do Augusta Šenoe). Zagreb, 2004.
 • Šicel, M., Povijest hrvatske književnosti. Knjiga II (Realizam). Zagreb, 2005.
 • Šicel, M., Povijest hrvatske književnosti. Knjiga V (Moderna). Zagreb, 1978.
 • Živančević, M. – Frangeš, I., Povijest hrvatske književnosti, knjiga 4 (Ilirizam; Realizam), Zagreb, 1975.
 • Žmegač, V., Duh impresionizma i secesije. Zagreb, 1993.

Praćenje i ocjenjivanje studenata:

Studenti su dužni redovito dolaziti i aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita:

Pismeni.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Studentska anketa na kraju semestra.