Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
29. 9. 2012.

Teorija nastave hrvatskoga jezika 1

Nositelj kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

Izvođač kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status (obvezni/izborni i stupanj izbornosti): obvezni

Semestar izvođenja (svejedno/zimski/ljetni/oba): 7. semestar (zimski); IV. godina

Oblici nastave (P/S/V) s brojem sati semestralno: (1P + 1S) × 15 = 30 sati

Uvjeti za upis kolegija: -

Način provjere znanja: pismeni i usmeni

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Upoznavanje studentica/studenata s teorijom nastave hrvatskoga jezika, govornoga i pismenoga izražavanja te osposobljavanje za izvedbu te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Bit i naziv nastavnog predmeta
 2. Svrha nastave hrvatskoga jezika na općoj naobrazbenoj razini
 3. Temelji nastave hrvatskoga jezika
 4. Školsko učivo hrvatskoga jezika
 5. Tradicionalna nastava gramatike
 6. Moderna nastava gramatike
 7. Načela nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi
 8. Sustavi i pristupi u nastavi hrvatskoga jezika
 9. Programske vrste nastave hrvatskoga jezika
 10. Nastavni oblici
 11. Izvori nastave hrvatskoga jezika
 12. Nastavne metode
 13. Projektiranje nastave hrvatskoga jezika
 14. Ustroj nastavne jedinice
 15. Hrvatski kao nastavni jezik

Literatura

Obvezna literatura (samo izabrana poglavlja prema sadržaju kolegija):

 • Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb, 1996.
 • Vlado Pandžić, Sitni prilozi za povijest učenja i poučavanja govorništva, Split,2007.

Dopunska literatura (neobvezna literatura):

 • Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.
 • Stjepko Težak - Stjepan Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 1992
 • Mile Mamić - Vlado Pandžić - Josip Kekez, Hrvatski 1: udžbenik za I. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998
 • Josip Kekez - Vlado Pandžić - Mile Mamić, Hrvatski 2: udžbenik za II. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Vlado Pandžić - Mile Mamić - Josip Kekez, Hrvatski 3: udžbenik za III. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Vlado Pandžić - Josip Kekez - Mile Mamić, Hrvatski 4: udžbenik za IV. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Ljudevit Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb, 1964.
 • Anđelko Peko - Ana Pintarić, Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek, 1999.
 • Josip Silić, Od rečenice do teksta, Zagreb, 1984.
 • Dragutin Rosandić – Irena Rosandić, Hrvatski jezik u srednjoškolskoj nastavi, Zagreb, 1996.
 • Dunja Pavličević-Franić, Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb, 2005.
 • Josip Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb, 1998.
 • Josip Silić, Morfologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 2. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 • Ivo Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 • Marko Samardžija, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 • Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1990.
 • Renzo Titone, Primijenjena lingvistika, Zagreb, 1977.
 • Stjepan Damjanović, Slovo iskona, Zagreb, 2002.
 • Vlado Pandžić, Pouke i muke po hrvatskome jeziku u Bosni i Hercegovini, Mostar, 2006.
 • Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.
 • Milan Moguš, Povijest hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb, 1993.
 • Vlado Pandžić – Vlasta Sabljak, Hrvatska darovnica, Zagreb, 2002.
 • Vlado Pandžić, Recepcija dječje književnosti, Split, 2008.