Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
27. 9. 2012.

Teorija nastave hrvatskoga jezika 1

Obvezni kolegij za studente 1. godine diplomskoga studija

Nositelj i izvođač: dr. sc. Marko Alerić, doc.

Bodovna vrijednost: 3 ECTS boda

Opis predmeta: Studenti će biti upoznati s teorijskim i praktičnim spoznajama o nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, sa školskim dokumentima (Nastavnim planom i programom), s osnovnim pojmovima u vezi s učenjem (poučavanjem) sekundarne jezične kompetencije i njezinim ovladavanjem. Također će biti upoznati s načelima u nastavi hrvatskoga jezika, s primjenom nastavnog programa i nastavnih načela u udžbenicima, vježbenicima i nastavi hrvatskoga jezika. Bit će obaviješteni o posebnostima nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, o razlikama između imanentne i normativne gramatike, o problemima u opisu gramatičke norme i njezinu ovladavanju, o obilježjima nastavnog sata, o tipovima nastavnih sati, nastavnim metodama, o nastavi fonetike i fonologije, morfologije i sintakse u osnovnoj i srednjim školama. Studenti će dobiti bitne podatke o uspješnosti osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika u ovladavanju sadržajima nastave hrvatskoga jezika.

Teme nastavnih jedinica (zimski semestar 2012/2013.)

1. Didaktika, metodika, teorija nastave jezika, učenje/poučavanje, teorije učenja (Koji su moji najveći problemi u ovladavanju nor. gram.? Što smatram da je tome uzrok?, Što treba učiniti kako bi se norm. gram. bolje ovladalo?)

2. Nastavni plan i program, Primjena nastavnog plana i programa u nastavi hrvatskoga jezika (funkcionalni, odgojni i obrazovni zadaci u nastavi hrv. j.)

3.  Načela u nastavi hrvatskoga jezika, Primjena nastavnih načela u nastavi hrvatskoga jezika

- načelo jezične sposobnosti, načelo svrhovitosti, načelo čestotnosti, pozitivan stav kao uvjet uspješnijeg ovladavanja gram. normom

4. Sadržaj nastavnog predmeta hrvatski jezik (Svrha i zadaće nastave hrvatskog jezika), Hrv. jezik, idiolekt, sociolekt, mjesni govor, dijalekt, narječje, stand. jezik) Što se iz jezika uči u OŠ i SŠ?

5. Imanentna i normativna gramatika, primarni i sekundarni jezični osjećaj

6. Problem opisa gramatičke norme

7. Najčešće poteškoće učenika u ovladavanju gramatičkom normom (jezična kultura)

8. Izvori nastave hrvatskoga jezika i nastavne metode

9. Obilježja govorenog i pisanog teksta (vrednote govorenog jezika)

10. Nastavni sat (struktura nastavnog sata, tipovi nastavnih sati) – vježba: analiza nastavnog sata

11. Nastava fonetike i fonologije (Naglasci u hrv. jeziku)

13. Nastava morfologije – vježba: pisano objašnjenje nekog dijela gram. norme

14. Nastava sintakse

15. Uspješnost učenika u nastavi hrvatskoga jezika, učenička pitanja, rad s boljim i lošijim učenicima

Literatura

Obvezna literatura (poglavlja povezana sa sadržajem kolegija):

 • Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
 • Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb

Dopunska (neobvezna) literatura:

 • Alerić, Marko (2009): Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije), doktorski rad, Zagreb
 • Tamara Gazdić-Alerić; Alerić, Marko; Bekavac, Božo (2010): Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom. Odgojne znanosti. 12, 1, Zagreb: Učiteljski fakultet; 215-227
 • Alerić, Marko (2006): Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom. Lahor; časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 2, Zagreb
 • Alerić, Marko (2009): Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika. Poglavlje u knjizi Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Granić, Jagoda (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL; 105-116.
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2009): Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja. Lahor. 4. 7. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo; 5-24.
 • Alerić, Marko (2007): Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom. Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku; 10-26
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan (1992): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb
 • Peko, Anđelko – Pintarić, Ana (1999): Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek
 • Pavličević-Franić, Dunja (2005): Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb
 • Silić, Josip (1998): Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb
 • Silić, Josip (1995): Morfologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 2. razred gimnazije, Zagreb
 • Pranjković, Ivo (1995), Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb
 • Samardžija, Marko (1995), Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb
 • Titone, Renzo (1977), Primijenjena lingvistika, Zagreb