Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
30. 9. 2013.

Hrvatski standardni jezik – Sintaksa

Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović

Kolegij izvodi: dr. sc. Iva Nazalević Čučević, viša asistentica

ECTS-bodovi:  5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar, V. (zimski)

Status: obavezan kolegij za studente 5. semestra jednopredmetnoga i dvopredmetnoga studija kroatistike.

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno

Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz kolegija Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija i Hrvatski standardni jezik – Morfologija.

Cilj kolegija: Ovladavanje osnovama sintakse hrvatskoga standardnoga jezika.

Korištene metode: Analiziranje, sintetiziranje i samostalno istraživanje.

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na seminarima, izrada seminarskih zadataka i završni ispit.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Pojam i predmet sintakse
 2. Riječi kao sintaktičke jedinice
 3. Sintaktičke službe i značenja glagolskih oblika
 4. Imenski oblici. Sintaktičke službe i značenja padeža.
 5. Sintaktičke službe pridjeva, zamjenica i brojeva
 6. Dimenzionalna i nedimenzionalna značenja prijedloga
 7. Vezna sredstva (konjunktori, subjunktori, konektori). Nesamostalne i samostalne čestice. Uzvici
 8. Spojevi riječi. Gramatičke veze među spojevima riječi. Funkcionalna svojstva spojeva riječi. Značenja spojeva riječi. Spojevi riječi po sastavu. Ustrojstvo spojeva riječi.
 9. Rečenica i iskaz. Rečenice i iskazi po ustrojstvu. Gramatička svojstva rečenice.
 10. Gramatičko ustrojstvo rečenice. Predikat. Predikatne kategorije. Glagolski i imenski predikat.
 11. Gramatičko ustrojstvo rečenice. Subjekt. Gramatička svojstva subjekta.
 12. Gramatičko ustrojstvo rečenice. Objekt. Priložna oznaka.
 13. Gramatičko ustrojstvo rečenice. Atribut (sročni i nesročni). Apozicija.
 14. Rečenice po sastavu.

Literatura

A. Obvezna

 • Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika: imenska sintagma i sintaksa padeža, Disput, Zagreb, 2014.
 • Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika: sintaksa jednostavne rečenice, Disput, Zagreb, 2017.
 • Radoslav Katičić: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Globus i HAZU, Zagreb, 1986, 1991.
 • Josip Silić i Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005, 2007.

B. Izborna

 • Eugenija Barić i sur.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Ivo Pranjković: Hrvatska skladnja: rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993, 2002.
 • Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja: sintaktičke rasprave, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2001.
 • Ivo Pranjković: Gramatička značenja, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.
 • Ivo Pranjković: Gramatika u riječima i riječi u gramatici, Matica hrvatska, Zagreb, 2016.
 • Dragutin Raguž: Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.