Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
30. 9. 2013.

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Ivo Pranjković

Kolegij izvodi: prof. dr. sc. Ivo Pranjković i Iva Nazalević Čučević, prof.

ECTS-bodovi:  5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar, V. (zimski)

Status: obvezni kolegij

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno

Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz fonologije i morfonologije i morfologije hrvatskoga standardnoga jezika.

Cilj kolegija: Ovladavanje osnovama sintakse hrvatskoga standardnoga jezika.

Korištene metode: Analiziranje, sintetiziranje i samostalno istraživanje.

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na seminarima, izrada seminarskih zadataka i završni ispit.

Sadržaj kolegija po tjednima

  1. Pojam i predmet sintakse
  2. Riječi kao sintaktičke jedinice
  3. Sintaktičke službe i značenja glagolskih oblika
  4. Imenski oblici – Sintaktičke službe i značenja padeža
  5. Sintaktičke službe pridjeva, zamjenica i brojeva
  6. Dimenzionalna i nedimenzionalna značenja prijedloga
  7. Vezna sredstva (konjunktori, subjunktori, konektori) – Nesamostalne i samostalne čestice – Uzvici
  8. Spojevi riječi – Gramatičke veze među spojevima riječi – Funkcionalna svojstva spojeva riječi – Značenja spojeva riječi – Spojevi riječi po sastavu – Ustrojstvo spojeva riječi
  9. Rečenica i iskaz – Rečenice i iskazi po ustrojstvu – Gramatička svojstva rečenice
  10. Gramatičko ustrojstvo rečenice – Predikat – Predikatne kategorije – Glagolski i imenski predikat
  11. Gramatičko ustrojstvo rečenice – Subjekt – Gramatička svojstva subjekta
  12. Gramatičko ustrojstvo rečenice – Objekt – Priložna oznaka
  13. Gramatičko ustrojstvo rečenice – Atribut (sročni i nesročni) - Apozicija
  14. Rečenice po sastavu

   Literatura

   A. Obvezna

   • Radoslav Katičić: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Globus i HAZU, Zagreb, 1986, 21991.
   • Josip Silić i Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005, 22007.

   B. Izborna

   • E. Barić i sur.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
   • Ivo Pranjković: Hrvatska skladnja, Rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993, 22002.
   • Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja, Sintaktičke rasprave, Zagreb, 2001
   • Dragutin Raguž: Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.