Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
29. 9. 2014.

Poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika

Studij: Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij kroatistike

Nositelj: prof. dr. sc. Vlado Pandžić

Izvoditeljica: dr. sc. Ana Ćavar, poslijedoktorandica

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, III. (zimski)

Status kolegija: izborni

Uvjet za upis: nema

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznati studente s temeljnim pojmovima i suvremenim smjernicama u poučavanju jezika kao nematerinskog, osposobiti ih za samostalno izvođenje nastave hrvatskog kao nematerinskog jezika i uputiti u osnove oblikovanja nastavnih materijala. Sve predviđene teme obrađivat će se na primjeru hrvatskog kao nematerinskog jezika imajući u vidu osobitosti u njegovu ovladavanju i poučavanju.

Oblik nastave: predavanja, seminari i vježbe (1P/1S + 15 sati vježba tijekom semestra)

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Kontinuirano praćenje aktivnog sudjelovanja u nastavi. Konačna se ocjena oblikuje na završnom ispitu.

Način polaganja ispita: usmeni

Red predavanja po tjednima

 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija  i načinom rada
 2. Drugi, strani i ini jezik, dvojezičnost i višejezičnost
 3. Utjecaj individualnih čimbenika u ovladavanju nematerinskim jezikom
 4. Pregled najvažnijih metoda i pristupa u poučavanju nematerinskog jezika
 5. Komunikacijski usmjerena nastava
 6. Pristupi gramatičkim sadržajima u komunikacijski usmjerenoj nastavi
 7. Pristup usmjeren na djelovanje
 8. Zajednički europski referentni okvir za jezike i njegova primjena na hrvatski jezik
 9. Pojam i razvoj međukulturne kompetencije
 10. Razine ovladavanja vokabularom
 11. Razvoj jezičnih djelatnosti primanja: slušanje i čitanje na stranom jeziku
 12. Razvoj jezičnih djelatnosti proizvodnje: govorenje i pisanje na stranom jeziku
 13. Međujezik i vrste normativnih odstupanja
 14. Neke strategije učenja i poučavanja hrvatskog kao nematerinskog jezika
 15. Ponavljanje i usustavljivanje

Literatura

I. Obvezna (samo odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija)

 1. Bagarić Medve, Vesna (2012). Komunikacijska kompetencija. Osijek: Filozofski fakultet.
 2. Ellis, Rod (2002). “The Place of Grammar Instruction in the Second/Foreign Language Curriculum”. U: New Perspectives on Grammar Teaching in Second Language Classrooms (ur. Eli Hinkel i Sandra Fotos). London: Lawrence Erlbaum Associates. Str. 17–34.
 3. Jelaska, Zrinka i suradnici (2005). Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 4. Medved Krajnović, Marta (2010). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam international d.o.o.
 5. Mihaljević Djigunović, Jelena (2002). Strah od stranog jezika. Kako nastaje, kako se očituje i kako ga se osloboditi. Zagreb: Naklada Ljevak.
 6. Petrović, Elvira (21997). Teorija nastave stranih jezika. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 7. Richards, Jack – Theodore Rodgers (22001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.
 8. Zajednički europski referentni okvir za jezike (2005). Vijeće Europe (ur. hrvatskog izdanja Vlasta Čeliković). Zagreb: Školska knjiga. Prev. Valnea Bressan i Martina Horvat.

 II. Dopunska (neobvezna)

 1. Buehl, Doug (2001). Classroom Strategies for Interactive Learning. Newark: International Reading Association.
 2. Byram, Michael (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevdon: Multilingual Matters LTD.
 3. Grabe, William (2009). Reading in Second Language. Moving from Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Martín Peris, Ernesto D. (ur.) (2014). Diccionario de términos clave de E/LE. Madrid: SGEL. (izbor pojmova prema predviđenim temama). Dostupno na: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
 5. Nation, Paul (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Oxford, Rebecca (1990). Language Learning Strategies. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
 7. Prebeg Vilke, Mirjana (1977). Uvod u glotodidaktiku: teorija nastave stranih jezika s posebnim osvrtom na engleski jezik. Zagreb: Školska knjiga.
 8. Sánchez, Aquilino (21997). Hacia un método intergral en la enseñanza de idiomas. Madrid: SGEL.