Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
10. 10. 2014.

Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti

ECTS: 4 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni, diplomski studij

Oblik nastave: predavanja i seminari (2+1 sat)

Provjera znanja: seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Nastavnica: dr. Marina Protrka Štimec, doc.

Opis kolegija: Tradicionalnu viziju hrvatskih prostora kao civilizacijske granice predziđa kršćanstva preuzima i hrvatska knj. 19. st., što je vidljivo u reprezentativnim djelima tog razdoblja, npr. u Pogledu u Bosnu, Grobničkom polju i Smrti Smail-age Čengića. Antemurale christianitatis, međutim, često implicira orijentalistički, okcidentalistički i balkanistički diskurs u percepciji vlastitog i tuđeg identiteta. Narativne strategije fikcionalnih i nefikcionalnih djela, od Alberta Fortisa do Dubravke Ugrešić pokazuju kako je stvaranje vlastitog identiteta neizostavno usmjereno prema projiciranju tuđeg. U seminaru će se, kroz stilski, književnopovijesno i žanrovski različite tekstove, analizirati međuovisnost projiciranih slika drugih kultura i oblikovanja slike o vlastitom nacionalnom i kulturnom identitetu.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je analitičkog tipa, usmjerava pozornost prema izdvojenim književnim, kulturnim i medijskim pitanjima te, u konačnici, proširuje i usložnjava znanja stečena na uvodnim preddiplomskim kolegijima.

Cilj kolegija: Usvajanje i služenje s dijelom postkolonijalne književne kritike, interpretacija odabranih tekstova kroz postkolonijalnu i imagološku kritičku teoriju. Prepoznavanje orijentalističkog i balkanističkog diskursa u različitim suvremenim i povijesnim tekstovima i medijima. Interpretacija odabranih tema i tekstova u kontekstu književne i opće povijesti te u kontekstu odabranih autorskih opusa.

Oblik nastave: Predavanja i seminari.

Korištene metode: Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, dijaloška nastava, rad na tekstu, samostalna analiza problema, rad u učionici i on-line (Omega).

Praćenje i ocjenjivanje studenata:

Studenti su dužni redovito dolaziti na nastavu i aktivno sudjelovati (najviše 3 izostanka u semestru), čitati tjedno propisanu literaturu koja se obrađuje na satu te prije izlaska na usmeni ispit napisati jedan seminarski rad od 10 kartica. Prati se i procjenjuje ukupna aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa, a svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u oblikovanju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Usmeni i pismeni.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.

Sadržaj kolegija:

1. Uvodni sat. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i metodologijom rada

2. Teorijski, književnopovijesni i metodološki uvod. Ključni pojmovi i autori; predmetna i teorijska literatura. Postkolonijalna teorija: glavni smjerovi istraživanja.

Diskurs orijentalizma: analiza teorijskih tekstova E. Saida.

Literatura:

Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen 1998. Key Concepts in Post-Colonial Sudies, Routledge. Pojmovi: Alterity, Ambivalence, Anti-colonialism, Appropriation, Authentic/authenticity, Binarism, Colonial desire, C. discourse, C. patronage,  Colonialism, Cultural diversity/c. difference, Decolonialisation, Discourse, Euro-centrism, Exile, Globalisation, Orientalism, Subaltern,

Said, Edward W, 1999. Orijentalizam: zapadnjačke predodžbe o Orijentu,  prev. B. Romić, Konzor, Zagreb, str. 7-39, 122-124, 261-291.

Said, Edward W. 2005. O Orijentalizmu ponovno, prev. B. Romić, Kolo. Časopis Matice hrvatske, 15(2005), str. 199-215.

Dostupno i na: http://www.matica.hr/kolo/300/O%20orijentalizmu%20ponovno/

3. Prosvjetiteljski orijentalizam. A. Fortis: Običaji Morlaka, u: Put po Dalmaciji, I. Lovrić: Bilješke o Putu po Dalmaciji.

Lit: Raspudić, Nino 2010. Jadranski (polu)orijentalizam: prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti. Zagreb: Naklada Jurčić.

4. Čudovište, modernizam. Mary Shelley: Frankenstein ili Moderni Prometej. Šareni dućan, Koprivnica, 2001.

Lit: Spivak, Gayatri Chakravorty, 2002,„Tekstovi triju žena i kritika imperijalizma“ u Kolo: časopis Matice hrvatske, God. 12, br. 2, 337–356. Dostupno i na: http://www.matica.hr/kolo/289/Tekstovi%20triju%20%C5%BEen%C3%A2%20i%20kritika%20imperijalizma/

5. Romantizam: nacija i orijentalizam. M. Mažuranić: Pogled u Bosnu.

Lit: Protrka Štimec, Marina 2012. Svoja, žuđena, nikad zadobivena. Predodžbe Bosne u novijoj hrvatskoj književnosti, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova, knj.2: književnost, str. 429-437.

6. Gdje počinje Orijent? Imaginarna geografija M. Krleže: Izlet u Rusiju. Poglavlja: 1. U Berlinu; 2. Kremlj; 3. Na dalekom sjeveru; 4. Pogovor; 5. Dodatak: O putovanju uopće, Bečke impresije; U Drezdenu, Meditacije o Aziji i Europi.

Dodatak treba potražiti u novijim izdanjima. Preporučujem sabrana djela M. Krleže, 2005.

Lit: Flaker, Aleksandar 2005. Riječ, slika, grad: hrvatske intermedijalne studije, Zagreb,; Duda, Dean 2007. “Prema modernističkoj kulturi putovanja”, Poetika pitanja: Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. Dean Duda, Gordana Slabinac i Andrea Zlatar, Zagreb: FF press: 267-286.; isti 2012: „Drama napretka i napredak drame“, u: isti: Kultura putovanja, Zagreb:177-220.

7.  Orijentalizam i balkanizam: povijest i konceptualizacija. Ivo Andrić: Pismo iz 1920.

Lit: Todorova, Marija 1999. Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd, str. 14-44, 122-144; 203-324.

     Katarina Luketić 2013. Balkan: od geografije do fantazije , Algoritam, Zagreb, str.  9-80, 105-130; 317-360.

8-9. Identitet kao most među različitostima. Travnička hronika Ive Andrića.

Lit: Protrka Štimec, Marina 2014. "Ovo tursko i iracionalno". Orijent kao bolest, otrov i lijek u Travničkoj hronici Ive Andrića, u: Molvarec, Lana (ur): Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi, Zagrebačka slavistička škola,  Zagreb: 129-146.

10. Realizam: regionalizam i orijentalizam. Zimsko ljetovanje Vladana Desnice

Lit: Dukić, Davor 2010. Nekoliko imagoloških opaski o Zimskom ljetovanju i Desničinim susretima, u: Desničini susreti 2005-2008 (ur. D. Roksandić i I. Cvijović Javorina), Zagreb: 149-156.

Kravar, Zoran 2011. Zimsko ljetovanje Vladana Desnice pod ideološkokritičkim lećama, u: Desničini susreti 2010. (ur. D. Roksandić i I. Cvijović Javorina), Zagreb: 9-17.

11. Vampirizam Drugoga. B. Dežulović: Christkind

Lit: Sabljić, Jakov 2010. Kulturno (re)konstruiranje Europe u romanu Christkind Borisa. Dežulovića, Umjetnost riječi. 54 (2010), 1/2: 59-82.

12. Barbarizam i prokletstvo Balkana. D. Ugrešić: Ministarstvo boli; A. Peeva: Čija je ovo pjesma?

Lit: Čolović, Ivan 2010. Balkanistički diskurs i njegovi kritičari, Republika, Beograd, br. 490-491. Nalazi se na stranici http://www.republika.co.rs/490-491/21.html

Lit: Luketić, Katarina 2008. Bijeg s Balkana, Zarez br. 224, http://www.zarez.hr/clanci/bijeg-s-balkana

13. Ponavljanje, rasprava i rezime. Predrok.

Literatura:

Obavezna, uz navedene književne tekstove:

 • Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen 1998. Key Concepts in Post-Colonial Sudies, Routledge. Pojmovi: Alterity, Ambivalence, Anti-colonialism, Appropriation, Authentic/authenticity, Binarism, Colonial desire, C. discourse, C. patronage,  Colonialism, Cultural diversity/c. difference, Decolonialisation, Discourse, Euro-centrism, Exile, Globalisation, Orientalism, Subaltern,
 • Bhabha, Homi, 2002., „Diseminacija: vrijeme, pripovijest i margine moderne nacije“ u Biti, Vladimir, ur., Politika i etika pripovijedanja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 • Čolović, Ivan 2010. Balkanistički diskurs i njegovi kritičari, Republika, Beograd, br. 490-491. Nalazi se na stranici http://www.republika.co.rs/490-491/21.html
 • Duda, Dean 2012.„Drama napretka i napredak drame“, u: isti: Kultura putovanja, Zagreb: 177-220; 
 • Luketić, Katarina 2013. Balkan: od geografije do fantazije, Algoritam, Zagreb: 9-80, 105-130; 317-360.
 • Protrka Štimec, Marina 2014."Ovo tursko i iracionalno". Orijent kao bolest, otrov i lijek u Travničkoj hronici Ive Andrića, u: Molvarec, Lana (ur): Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi, Zagrebačka slavistička škola,  Zagreb: 129-146.
 • Said, Edward W, 1999. Orijentalizam: zapadnjačke predodžbe o Orijentu,  prev. B. Romić, Konzor, Zagreb, str. 7-39, 122-124, 261-291.
 • Said, Edward W. 2005. „O Orijentalizmu ponovno”, prev. B. Romić, Kolo. Časopis Matice hrvatske, 15(2005), str. 199-215. Dostupno i na: http://www.matica.hr/kolo/300/O%20orijentalizmu%20ponovno/
 • Sabljić, Jakov 2010. „Kulturno (re)konstruiranje Europe u romanu Christkind Borisa Dežulovića“, Umjetnost riječi. 54 (2010), 1/2, str. 59-82.
 • Spivak, Gayatri Chakravorty 2001. „Can the subaltern speak?“ u Aschroft, Bill/ Griffiths, Gareth/ Tiffin, Helen, ur., The post-colonial studies reader, Routledge, London/New York: 66-111. Dostupno na http://abahlali.org/files/Can_the_subaltern_speak.pdf
 • Spivak, Gayatri Chakravorty 2002., „Tekstovi triju žena i kritika imperijalizma“ u Kolo: časopis Matice hrvatske, God. 12, br. 2, 337–356. Dostupno i na: http://www.matica.hr/kolo/289/Tekstovi%20triju%20%C5%BEen%C3%A2%20i%20kritika%20imperijalizma/
 • Todorova, Marija 1999. Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd, str. 14-44, 122-144; 203-324.

Dopunska literatura:

 • Bhabha, Homi 2004., Smeštanje kulture, Časopis Beogradski krug, Beograd.
 • Biti, Vladimir 2000. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb.
 • Biti, Vladimir 2000. Strano tijelo pri/povijesti. Zagreb.
 • Boym, Svetlana 2001. The Future of Nostalgia, New York: Basic Books.
 • Chakrabarty, Dipesh 2002. „Introduction: The Idea of Provincializing Europe“ u Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Princeton, New Jersey/Oxford, UK.
 • Connerton, Paul 2004. Kako se društva sjećaju, prev. Z. Židovec, Zagreb:  Antibarbarus.
 • Duda, Dean 1998.  Priča i putovanje, Zagreb.
 • Duda, Dean 2012. Kultura putovanja, Zagreb.
 • Dukić, Davor 1998. Figura protivnika, Zagreb.
 • Fanon, Frantz 1973. Prezreni na svijetu, Stvarnost, Zagreb.
 • Flaker, Aleksandar 2005. Riječ, slika, grad: hrvatske intermedijalne studije, Zagreb.
 • Loomba, Ania 1998. Colonialism/Postcolonialism, Routledge, London/New York.
 • Lukšić, Irena (prir.) 2002. Egzil, emigracija: novi kontekst. Zagreb-
 • Memmi, Albert 1991. The Colonizer and the Colonized, Beacon Press, Boston
 • Muljačić, Žarko 1996. Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji. Split: Književni krug.
 • Oraić Tolić, Dubravka i Kulcsar Szabo, Erno (ur.) 2006. Kulturni stereotipi: koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Zagreb
 • Oraić Tolić, Dubravka 2003. Kulturni stereotipi i kraj Jugoslavije i Hrvatski kulturni stereotipi: diseminacija nacije, u: Muška moderna i ženska postmoderna : rođenje virtualne kulture. Zagreb 2005. ili "Forum": 4–6, 453–479.
 • Protrka Štimec, Marina 2012. Svoja, žuđena, nikad zadobivena. Predodžbe Bosne u novijoj hrvatskoj književnosti, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova, knj.2: književnost, str. 429-437.
 • Rapacka, Johanna 2002. Leksikon hrvatskih tradicija, prev. Dalibor Blažina (Zagreb: Matica hrvatska: 2002), 190.
 • Raspudić, Nino 2010. Jadranski (polu)orijentalizam: prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti. Zagreb: Naklada Jurčić
 • Taylor, Charles 1989. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press.
 • Adorno, W. Theodor 2000. Pitanja intelektualnoj emigraciji; preveo s njemačkoga Kiril Miladinov, "Tvrđa": 1–2 , 35–39
 • Said, Edward 2000. Intelektualni egzil: izgnanici i marginalci. Prev. D. Kršić. "Tvrđa", 2000: 1–2, 25–32.
 • Young, Robert, J.C. 2003. Postcolonialism: a very short introduction, Oxford University Press, Oxford.