Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
30. 9. 2013.

Hrvatsko gramatičko nazivlje

Nositelj kolegija: dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.

Izvoditelj nastave: dr. sc. Željka Brlobaš, viša znan. sur.

ECTS bodovi: 5 bodova

Trajanje: jedan semestar (1. semestar, 1. godina)

Status: izborni, A

Semestar izvođenja: zimski

Oblici nastave (P/S/V): 30/15/0

Uvjeti za upis kolegija: nema

Način provjere znanja: pismeni ispit

Cilj kolegija: Usvajanje spoznaja o gramatičkome nazivlju u hrvatskome jeziku.

Produbljivanje spoznaja o nastanku, uzorima i usvajanju gramatičkoga nazivlja u prošlosti. Propitivanje suvremenoga gramatičkog nazivlja.

Primjena stečenih znanja u samostalnim analizama i istraživanjima.

Opis kolegija: Definiraju se bitne odrednice naziva, razlučuje se naziv od imena, prati se nastanak i prihvaćanje pojedinih gramatičkih naziva u starim gramatikama i rječnicima, traže se uzori za tvorbu naziva u latinskim i inim jezičnim tradicijama, analizira se sukladnost izraza gramatičkoga naziva i sadržaja koje bi on trebao odraziti, prate se mijene u gramatičkom nazivlju, ovisno o izvanjezičnim čimbenicima i novim spoznajama u jezikoslovlju.

Sadržaj kolegija po tjednima

1. Temeljne odrednice nazivlja

2. Naziv prema imenu

3. Hrvatsko gramatičko nazivlje u prošlosti

4. Hrvatsko gramatičko nazivlje u prošlosti

5. Suvremeno gramatičko nazivlje

6. Fonološko nazivlje

7. Morfološko nazivlje

8. Nazivlje i modeli u tvorbi riječi

9. Sintaktičko nazivlje – uvod

10. Sintaktički nazivi u jednostavnoj rečenici

11. Sintaktičke jedinice u jednostavnoj rečenici

12. Sintaktičke jedinice u jednostavnoj rečenici

13. Složena rečenica

14. Nazivi u sintaksi teksta

15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Obvezna literatura

 • Barić, Eugenija [i dr.]. 21997., 32003., 42005. Hrvatska gramatika, Zagreb.
 • Katičić, Radoslav. 1967. Osnovni pojmovi suvremene lingvističke teorije, Zagreb.
 • Pranjković, Ivo. 1982. Klasifikacija riječi na vrste i razine gramatičke analize. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 17, Zagreb, 23–30.
 • Pranjković, Ivo. 2003. Glagolske kategorije prema imenskima. Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002. (ur. S. Botica), Filozofski fakultet, Zagreb, 9–15.
 • Silić, Josip; Ivo Pranjković. 12005. 22007. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb.
 • Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Zagreb.

Dopunska literatura

 • Babić, Stjepan [i dr.]. 1991. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Zagreb.
 • Babić, Stjepan. 32002. Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku, Zagreb.
 • Katičić, Radoslav. 32002. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb.
 • Pranjković, Ivo. 1993, 22002. Hrvatska skladnja: Rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb.
 • Pranjković, Ivo. 2001. Druga hrvatska skladnja: Sintaktičke rasprave, Zagreb.
 • Pranjković, Ivo. 2013. Gramatička značenja, Zagreb.
 • Samardžija. Marko. 1995. Hrvatski jezik 4, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika, Zagreb.
 • Silić, Josip. 1984. Od rečenice do teksta, Zagreb.
 • Trask, Robert Lawrence. 2005. Temeljni lingvistički pojmovi, Preveo B. Perak, Zagreb.
 • Znika, Marija. 2008. Sintaksa i semantika, Zagreb.