Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
16. 4. 2015.

Hrvatska dijalektna fonologija

Nositelj kolegija: dr. sc. Mira Menac-Mihalić

Izvođač kolegija: dr. sc. Anita Celinić

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2+1

Način provjere znanja: Znanje se provjerava dvojako: 1. kontinuirano kroz semestar, prateći aktivnost studenata u postavljenim zadacima; 2. na kraju semestra kroz obavljanje samostalnoga terenskog istraživanja i kroz njegovu analizu. Na temelju navedenih dvaju čimbenika formira se i konačna ocjena. Za studente koji redovito izvrše postavljene zadatke ispita nema; ispit se provodi za studente koji nisu u potpunosti izvršili zadane obaveze.

Okvirni sadržaj predmeta: Nadovezujući se na kolegij Hrvatska dijalektologija I, kolegij Hrvatska dijalektna fonologija usredotočuje se na fonološku problematiku hrvatske dijalektologije. Induktivno, na temelju zvučnih zapisa konkretnih mjesnih govora, pokazuju se temeljne fonetsko-fonološke karakteristike hrvatskih organskih idioma. Utvrđuju se osnovni elementi analize i opisa fonološke razine, na temelju triju fonoloških podsustava – prozodije, vokalizma i konsonantizma – te kroz odnos dijakronije i sinkronije.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Cilj je ovoga kolegija proširivanje dijalektološkog znanja o temeljnoj jezičnoj razini – fonološkoj – svih triju hrvatskih narječja, upoznavanje studenata s konkretnim mjesnim govorima na osnovi njihovih zvučnih zapisa; prvenstveni je cilj osposobljavanje studenata za samostalnu fonološku analizu govorâ koje sami terenski istražuju.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Uvod:
  upoznavanje s kolegijem; zadaci i obaveze, tjedni i semestarski
  o samostalnome terenskom istraživanju
  temeljni pojmovi dijalektne fonologije, fonološki opis
  kratka anketa
 2. Gundinci/Donja Vrba – fonetsko-fonološka analiza; štokavski slavonski posavski govor (ikavsko-jekavski)
 3. Bol/Pitve – fonetsko-fonološka analiza; južnočakavski otočni govor
 4. Posavski Bregi – fonetsko-fonološka analiza; kajkavski revolucionarni posavski govor
 5. Desmerice – fonetsko-fonološka analiza; štokavsko-kajkavsko-čakavski govor
 6. Lopar/Povljana – fonetsko-fonološka analiza; srednjočakavski otočni govor
 7. Cvetković – fonetsko-fonološka analiza; kajkavski plješivičkoprigorski govor
 8. Ivankovo – fonetsko-fonološka analiza; štokavski slavonski posavski govor (ekavski)
 9. Krnica/Gedići – fonetsko-fonološka analiza; istarski čakavski govor
 10. Velika Horvatska – fonetsko-fonološka analiza; kajkavski gornjosutlanski govor
 11. Desne – fonetsko-fonološka analiza; novoštokavski ikavski govor
 12. Lanišće – fonetsko-fonološka analiza; istarski čakavski govor (rubni) + studentski seminari
 13. Tršće – fonetsko-fonološka analiza; kajkavski zapadnogoranski govor + studentski seminari
 14. Sinteza obrađenih govora + studentski seminari

Literatura

a) Obvezatna:

 • Menac-Mihalić, M. i Celinić, A., 2012.: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije + DVD, Knjigra d. o. o., Zagreb;
 • Brozović, D., 1997.: Narječja hrvatskoga jezika, Hrvatski leksikon, 2, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 155-156;
 • Lisac, J., 2004.: Hrvatska dijalektologija 1, Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje, Zagreb 2009.
 • Lončarić, M., 1996.: Kajkavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb;
 • Moguš, M., 1977.: Čakavsko narječje, Fonologija, Školska knjiga, Zagreb
 • Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, 1981.

b) Dodatna:

 • Barac-Grum, V., 1993.: Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru, Dometi, Rijeka;
 • Brozović, D., 1985.: Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, sv.1, Zagreb, 59-71;
 • Brozović, D. 1960.: O strukturnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatsko-srpskih dijalekata, Zbornik za filologiju i lingvistiku, sv. 3, Novi Sad, str. 68-88;
 • Brozović, D. 1970.: Dijalekatska slika hrvatskosrpskog jezičnog prostora, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 8, Zadar, str. 5-32;
 • Brozović, D., Ivić, P., 1988.. Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb;
 • Finka, B., 1971.: Čakavako narječje, Čakavska rič, 1, Split, 41-71; Ivšić, S. 1934.: Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU 48, Zagreb;
 • Junković, Z. 1972.: Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskog dijalekta, Rad JAZU, knj. 363, Zagreb (Poglavlje Kritika Ramovševe teze);
 • Lončarić, M. 1990.: Kaj jučer i danas, Ogledi o dijalektologiji i hrvatskoj kajkavštini (s kartom narječja i bibliografijom), Čakovec;
 • Lukežić, I., 1998.: Štokavsko narječje, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 32, Zagreb, 117-135;
 • Lukežić, I. 2012.: Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 • Lukežić, I., Turk, M., 1998.: Govori otoka Krka, Livellus, Crikvenica; Menac-Mihalić, M.,1989.:
 • Glagolski oblici u čakavskom narječju i u hrvatskom književnom jeziku, Filologija 17, Zagreb, 81-109;
 • Težak, S. 1981.: Ozaljski govor, HDZ 5, Zagreb;
 • Vranić, S. 2005.: Čakavski ekavski dijalekt: sustavi i podsustavi, Biblioteka časopisa Fluminensia;
 • Zečević, V. 1992.: Fonološke neutralizacije u kajkavskom vokalizmu, Zavod za hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta, Zagreb;
 • Zečević, V., 2000.: Hrvatski dijalekti u kontaktu, Institut za jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Način polaganja ispita: usmeni ispit (provodi se samo za one studente koji kroz semestar nisu u potpunosti izvršili zadane obaveze)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: anketa, terensko istraživanje, seminarski rad; uspješnost izvedbe predmeta prati se kroz kvalitetu obavljenih zadataka studenata