Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
1. 10. 2016.

Stilistički koncepti

Naziv predmeta: Stilistički koncepti

Nositelj predmeta: dr. sc. Krešimir Bagić, red. prof.

Izvođač: dr. sc. Nikola Košćak, doc.

Preddiplomski jednopredmetni studij kroatistike

Godina studija: 2.

Bodovna vrijednost (ECTS): 5

Način izvođenja nastave: 30P+15S

Očekivani broj studenata na predmetu: 25

Status predmeta: Izborni

Opis predmeta:

Problemski koncipiran uvod u odabrana područja stilističke teorije i prakse. Neki do ključnih koncepata koji će se istraživati: stil, normirano i nenormirano estetsko, poetska funkcija, stilistički instrument, stilski kompleks, ekspresivnost (izražajnost), stilska formacija, stilizacija, hibridizacija i dr. Istraživanja se temelje na analizi teorijskih stilističkih članaka i stilističkih interpretacija koje se oslanjaju na pojedine koncepte. Primjenjivost pojedinih koncepata iskušavat će se i pri čitanju beletrističkih i drugih tekstova na hrvatskom jeziku.

Ciljevi predmeta:

Cilj je predmeta usvajanje temeljnih stilističkih koncepata te njihovo prepoznavanje u stilističkim interpretacijama književnih i drugih tekstova. Studenti će te stilističke koncepte naučiti dovoditi u razne relacije s drugim konceptima znanosti o književnosti i lingvistike te ih naučiti rabiti pri vlastitim čitanjima književnih i drugih tekstova.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:

 • prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove iz teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
 • primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela
 • prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova, nastalih kreativnom jezičnom uporabom

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

 • usvojiti osnovne stilističke pojmove
 • prepoznati osnovne stilističke koncepte u stilističkim interpretacijama književnih tekstova
 • objasniti relacije između stilističkih i drugih književnoznanstvenih koncepata
 • primijeniti pojedine stilističke koncepte pri interpretaciji književnih tekstova

Teme nastavnih jedinica:

 1. Stil
 2. Stil i retorika
 3. Normirano i nenormirano estetsko 
 4. Estetska funkcija
 5. Poetska funkcija
 6. Stilistički instrument i stilistički kontekst
 7. Stil kao potpis
 8. Književna stilistika i njezin predmet
 9. Laurent Jenny o književnom stilu
 10. Izraz, izražajnost, ekspresivnost
 11. Stilizacija
 12. Stilistika romana i hibridizacija
 13. Stilska formacija
 14. Stilski kompleks
 15. Sažetak i sinteza

Obvezna literatura:

 1. Mihail Bahtin, O romanu, Beograd, 1989, str. 58-130.
 2. Antoine Compagnon, Stil, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, 2006, str. 17-51.
 3. Aleksandar Flaker, Stilske formacije, Zagreb, 1986, str. 11-48.
 4. Gerard Genette, Stil i značenje, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, 2006, str. 53-100.
 5. Nelson Goodman, Status stila, u: Načini svjetotvorstva, Zagreb, 2008, str. 29-43.
 6. Roman Jakobson, Govorni događaj i funkcije jezika, u: O jeziku, Zagreb, 2008, str. 105-117.
 7. Laurent Jenny, O književnom stilu, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, 2006, str. 135-148.
 8. Jan Mukařovsky, Estetika jezika, u: Struktura pesničkog jezika, Beograd, 1986, str. 7-47.
 9. Jean-Marie Schaeffer, Književna stilistika i njezin predmet, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, 2006, str. 119-134.
 10. Michael Riffaterre, Kriteriji za stilsku analizu, Stilistički kontekst, u: Quorum, br. 5/6, Zagreb, 1989.
 11. Zdenko Škreb, Stil i stilski kompleksi, u: Aleksandar Flaker – Zdenko Škreb, Stilovi i razdoblja, Zagreb, 1964, str. 131-148.