Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
30. 9. 2016.

Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja

Predmet: Starija hrvatska književnost

Kolegij: Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja

Nositelj kolegija: dr. sc. Davor Dukić, red. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Davor Dukić, red. prof.

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara (30 P + 15 S)

Status/tip izbornosti: izborni kolegij diplomskog studija (do 20 studenata kroatistike + do 5 studenata drugih diplomskih studija Filozofskog fakulteta)

Uvjeti upisa: /

Cilj kolegija: Razvijanje sposobnosti kulturnopovijesne analize ranonovovjekovnih književnih djela te suvremene historiografije. Interdisciplinarno povezivanje znanosti o književnosti i historijske znanosti. Pismena obrada složenijih književnopovijesnih problema na temelju literature i samostalne analize književnih tekstova. Poticanje timskog rada.

Način polaganja ispita: U ocjenu ulaze: a) seminarski rad: 50 posto; b) pismeni ispit – 20 %; c) usmeni ispit – 20 %; c) aktivnost na seminaru – 10 %.

Sadržaj

1. Uvod u kolegij;

2. Konceptualni okvir: problemi povijesne kontekstualizacije književnog teksta u tradicionalnom kulturnopovijesnom, novohistorističkom i tematološkom pristupu;

3. Marin Držić u novohistorističkom čitanju – koncepti moći, vlasti, društvenih i rodnih odnosa;

4–5. Katolička obnova i književnost 17. stoljeća (Bartol Kašić, Ivan Gundulić, Ivan Tomko Mrnavić, Junije Palmotić);

6–7. Katolička obnova i prosvjetiteljstvo u 18. stoljeću (Filip Grabovac, Andrija Kačić Miošić, Matija Antun Relković);

8. Povijest vanđelska Jerolima Kavanjina kao narativni povijesni izvor;

9–10. Predodžba o Mlečanima i mletačkoj vlasti u historiografiji i ranonovovjekovnoj književnosti;

11. Pjesništvo Ane Katarine Zrinski u kontekstu Ozaljskog kruga i Urote zrinsko-frankopanske;

12–13. Analiza seminarskih zadaća

14. Evaluacija

Literatura

a) obvezna

 • Leksikon Marina Držića. Ur. S. P. Novak i dr. Zagreb 2009. (odabrana poglavlja) [D0.013 LEK.MD;]
 • Georgijević, Krešimir. Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb 1969. [D05.21 GEO h]
 • Mullet, Michael. The Counter-Reformation and the catholic reformation in early modern Europe. London, New York 1984. [CA07.02 MUL c]
 • Outram, Dorinda. "What is Enlightement". The Enlightement. Cambridge; New York. 2005. Str. 1–10. [CA02.03 OUT e]
 • Kravar, Zoran. "Jerolima Kavanjina 'Povijest vamdjelska' kao umjetničko djelo". U: Studije o hrvatskom književnom baroku. Zagreb 1975. Str. 5–102. [EC14.3 KRA S]
 • Zvonar, Ivan. "Ljudski i književni lik Ane Katarine Frankopan – Zrinske". U: isti, Na kajkavskim korijenima. Samobor: Meridijani. 2009, 158–213. [D05.22 ZVO n]
 • Bratulić, Josip. "Pjesnikinja Ana Katarina Zrinska i pjesme u njezinoj Pjesmarici". U: Pjesmarica Ane Katarine Zrinske. Zagreb 2014. Str. 277–323. [D05.1 ZRI.K p]

b) izborna

 • Novak, Slobodan Prosperov. Planeta Držić. Zagreb 1984. [D05.22 NOV.P p; EC14.3 NOVA P]
 • Stojan, Slavica. Slast Tartare: Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika. Zagreb – Dubrovnik 2007. [D27.2 STO s]
 • Šporer, David. Novi historizam: poetika kulture i ideologija drame. Zagreb 2005. [EC01 ŠPO N]
 • Šporer, David (ur.). Poetika renesansne kulture: novi historizam. Zagreb 2007. [EC01.6 POETI]
 • Matić, Tomo. "Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba". U: Iz hrvatske književne baštine. Zagreb-Slavonska Požega. 1970. Str. 17–211. [D05.22 MATIĆ i]
 • Pavličić, Pavao. Epika granice. Zagreb 2007. [EC14.3 PAVLI E]
 • Dukić, Davor. Tematološki ogledi. Zagreb 2008. [D05.22 DUK t]