Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
28. 9. 2016.

Uvod u noviju hrvatsku književnost I - seminar

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost I. – seminar

Nastavnici: dr. sc. Ivana Drenjančević, viša asistentica

ECTS: 5 bodova donose predavanje i seminar zajedno

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: V. (zimski) semestar, III. godina studija

Status: Obavezni kolegij za studentice i studente V. (zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan V. semestar

Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznati studente s kanonskim tekstovima hrvatskog romantizma, protorealizma, realizma i moderne te ih uvesti u analitičko čitanje navedenih tekstova, koristeći se spoznajama iz teorije i povijesti književnosti te imajući u vidu povijesni, društveni, idejni i politički horizont u kojem su nastajali.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uvođenje u akademsko čitanje ključnih tekstova hrvatske književnosti početni je i neophodni korak k znanstvenom proučavanju književnosti.

Oblik nastave: Seminari.

Korištene metode: Rad na književnom tekstu i sekundarnoj literaturi, rasprava, samostalna analiza problema.

Sadržaj kolegija

 1. Uvodni sat.
  Upoznavanje s načinom rada na seminaru i kratak pregled odabranih tekstova.
 2. Romantičarski spjev kao hibridni žanr.
  Ivan Mažuranić: „Smrt Smail-age Čengića“.
 3. Pjesništvo romantizma.
  Odabrane pjesme Petra Preradovića i Stanka Vraza.
 4. Književno djelo Augusta Šenoe.
  Proza iz građanskog života: „Prijan Lovro“.
 5. Roman realizma i pravaška ideologija.
  Ksaver Šandor Gjalski: „U noći“.
 6. Disharmonija šenoinskog romanesknog modela.
  Ante Kovačić: „U registraturi“.
 7. Pjesništvo Silvija Strahimira Kranjčevića.
  Odabrani pjesnički tekstovi.
 8. Zreli realizam.
  Vjenceslav Novak: „Posljednji Stipančići“
 9. Proza hrvatske moderne. Tip dekadentnog junaka.
  Janko Leskovar: „Sjene ljubavi“.
 10. Antun Gustav Matoš.
  Odabrani pjesnički i novelistički tekstovi.
 11. Drama hrvatske moderne.
  Ivo Vojnović: „Dubrovačka trilogija“.
 12. Pjesništvo hrvatske moderne.
  Odabrani pjesnički tekstovi Vladimira Vidrića.
 13. Historizam, secesija i vitalizam hrvatske moderne.
  Vladimir Nazor: „Slavenske legende“ (izbor).
 14. Završni kolokvij.

Literatura: Seminarska literatura načelno odgovara literaturi predavanja iz istoga kolegija, uzimajući u obzir obje verzije silaba iz predavanja. Po potrebi voditelji seminara mogu ponuditi dodatnu literaturu.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Ukupna ocjena iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost I. proizlazi iz rezultata pismenog ispita vezanog za sadržaj predavanja te kvalitete obavljenih seminarskih zadataka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.