Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
22. 9. 2016.

Hrvatska autobiografija

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Hrvatska autobiografija 

Nositelj i izvođač kolegija: dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.

ECTS: 5 bodova

Broj sati: 2+1

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: Izborni kolegij diplomskoga studija

Uvjet za upis:Položen ispit iz Uvoda u noviju hrvatsku književnost 1 i 2

Cilj kolegija:Na temelju izabranih hrvatskih autobiografskih tekstova kolegij treba dati uvid u teoriju i povijest autobiografije, u oblike i načine tekstualne proizvodnje identiteta od romantizma do postmodernizma, odnosno u društvene i diskurzivne strategije koje u tome sudjeluju.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegijem se stječu osnovna znanja o dijelu nacionalnoga književnog korpusa, ovladava pristupom autobiografiji kao posebnome obliku diskurzivne prakse te razvija sposobnost izražavanja.

Oblik nastave:Predavanja, seminar i konsultacije

Korištene metode: Izlaganje, rasprava, analiza, interpretacija, pisanje eseja

Sadržaj kolegija

1. tjedan

Hrvatska autobiografija – uvod. Upoznavanje s temom kolegija, ciljem i načinom rada

2–7. tjedan

Ženske autobiografije:

 • Dragojla Jarnević: Dnevnik: predgovor
 • Štefa Iskra-Kršnjavi: Autobiografija
 • Ivana Brlić-Mažuranić: Autobiografija
 • Marija Jurić Zagorka: Što je moja krivnja?
 • Vesna Parun: Vesna Parun o Vesni Parun
 • Giga Gračan: Zapiši to, Janika

Julijana Matanović, Flaubertova ili Barnesova, ili moja – svejedno je

Referenti izlažu svoju temu usmeno ili čitaju ranije pripremljen esej (sem. rad), potom diskusija i zaključak.

8–14. tjedan

Muške autobiografije:

 • Petar Preradović: Crtice moga života
 • Silvije S. Kranjčević: Pabirci iz života
 • Antun Gustav Matoš: Autobiografija
 • Augustin Ujević: Autobiographie
 • Sven Adam Ewin, Umjesto autobiografije
 • Josip Mlakić, Bosna – malena mjesta srca moga, ili potraga za Atlantidom
 • Pavao Pavličić, Tlapnja uspomene

Referenti izlažu svoju temu usmeno ili čitaju ranije pripremljen esej (sem. rad), potom diskusija i zaključak.

15. tjedan

Zaključak. Rasprava: pojam, povijest i oblici autobiografije te njezin studij i društveni status – Završni esej/test – Ocjena rada i stečenog znanja

Literatura

 1. Brešić, Vinko (ur.). 1997. Autobiografije hrvatskih pisaca. Zagreb: AGM
 2. Brešić, Vinko (ur.). 2013. – 2015. Iz prve ruke. Nove autobiografije hrvatskih pisaca (sv. 1-3) Zagreb: Alfa
 3. Brešić, Vinko. 2015. Hrvatska književnost 19. stoljeća. Zagreb: Alfa, str. 150-177
 4. Kos-Lajtman, Andrijana. 2011. Autobiografski diskurs djetinjstva. Zagreb: Ljevak
 5. Sablić Tomić, Helena. 2002. Intimno i javno. Suvremena hrvatska autobiografska proza. Zagreb: Ljevak
 6. Velčić, Mirna. 1991. Otisak priče. Intertekstualno proučavanje autobiografije. Zagreb: August Cesarec
 7. Zlatar, Andrea. 1998. Autobiografija u Hrvatskoj. Zagreb: MH

Dopunska literatura

 1. Biti, Vladimir. 2000. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: MH
 2. Detoni Dujmić, Dunja. 1998.  Ljepša polovica književnosti. Zagreb: MH
 3. Dujić, Lidija. 2011. Ženskom stranom hrvatske književnosti. Zagreb: Mala zvona
 4. Medarić, Maša (ur.). Autotematizacija u književnosti. Zagreb: ZZK
 5. Milanja, Cvjetko (ur.). Autor, pripovjedač, lik. Osijek: Svjetla grada i Sveučilište J. J. Strossmayera
 6. Oraić Tolić, Dubravka. 2005. Muška moderna i ženska postmoderna. Zagreb: Ljevak
 7. Zlatar, Andrea. 2004. Tekst, tijelo, trauma. Zagreb: Ljevak

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Prati se redovitost studenata u nastavi, aktivnost u pripremi i izlaganju tema, pisanje eseja te ocjenjuje angažman i stečeno znanje.

Način polaganja ispita:Pismeni ispit u formi testa sa završnim esejom, po potrebi i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Kvaliteta i uspješnost izvedbe prati se putem redovitih konsultacija, rasprava, angažmana studenata i ocjene eseja.