Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
24. 2. 2016.

Hrvatska pučka književnost

Naziv predmeta: Hrvatska usmena književnost

Naziv kolegija: Hrvatska pučka književnost

Nositelj kolegija: Prof. dr. Stipe Botica

Izvođači: Prof. dr. Stipe Botica, dr. sc. Josipa Tomašić

ETCS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: predavanje i seminar (2+1)

Ispit: seminarski rad, usmeni ispit

Cilj kolegija: Upoznati studente i studentice s pučkim književnim fenomenom, žanrovskom raznovrsnošću pučke književnosti, razvojem i statusom pučke književnosti u hrvatskoj znanosti i nacionalnoj književnosti, pozicioniranjem pučke u odnosu na popularnu književnost i razlikovanje usmene i pučke književnosti.

Sadržaj

1. tjedan

Pučka književnost: definiranje i pozicioniranje u odnosu na usmenu i pisanu umjetničku književnost.

Upute za seminarski rad i odabir teme.

2. tjedan

Pristup pučkoj književnosti u hrvatskoj znanstvenoj misli.

3. tjedan

Pučko kao popularno: odnos pučkoga i popularnoga; problem nazivlja.

4. tjedan

Žanrovska raznovrsnost hrvatske pučke klnjiževnosti: pučka književnost u pučkim kalendarima, pučke pjesmarice, natpisi na kuhinjskim krpama i dr.

5. tjedan

Pučka književnost u djelu Filipa Grabovca, Andrije Kačića Miošića i Matije Antuna Relkovića.

6. tjedan

Vžnost i status pučke književnosti u 19. stoljeću (predromantizam i romantizam).

7. tjedan

Pučka sastavnica u djelu Luke Ilića Oriovčanina: predgovori kao poetički tekstovi.

8. tjedan

Lovorike Luke Ilića Oriovčanina: nasljedovanje Kačićeve pučke poetike.

9. tjedan

Slavonske varoške pjesme kao primjer pučke pjesmarice 19. stoljeća; Narodni slavonski običaji: primjer sakupljačkoga rada.

10. tjedan

Hrvatska pučka drama: Josip Freudenreich i Ilija Okrugić.

11. tjedan

Interferencije pučke i „visoke” književnosti: Marija Jurić Zagorka.

12. tjedan

Janko Matko kao pučki pisac.

13. i 14. tjedan

Prezentacije studentskih istraživanja i seminarskih radova, komentari i rasprave. 

Literatura

Obavezna

 • Bošković-Stulli, Maja. 1983. „O pojmovima usmena i pučka književnost i njihovim nazivima”. U Usmena književnost nekad i danas, 5–114. Beograd: Prosveta.
 • Burke, Peter. 1991. Junaci, nitkovi i lude. Narodne kultura predindustrijske Evrope. Preveli Borko Auguštin i Dunja Rihtman-Auguštin. Zagreb: Školska knjiga.
 • Fiske, John. 2001. Popularna kultura. Preveo Zoran Paunović. Beograd: Clio. (Fiske, John. 1989. Understanding Popular Culture. London, New York: Routledge.)
 • Pavličić, Pavao. 1987. „Pučka, trivijalna i masovna književnost“. U Trivijalna književnost, ur. Svetlana Slapšak, 73–83. Beograd: Studentski izdavački canter UK SSO, Institut za književnost i umetnost.
 • Zečević, Divna. 1971. „Rastvaranje formula tradicionalne usmene poezije – formule pučkih pjesama”. Narodna umjetnost 8 (1): 19–41.
 • Zečević, Divna. 1978. „Pučki književni fenomen”. U Maja Bošković-Stulli i Divna Zečević, Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1, Usmena i pučka književnost, 357–638. Zagreb: Liber/Mladost.

Dopunska literatura

 • Batušić, Nikola. 1986. Hrvatska drama 19. stoljeća. Split: Logos.
 • Bobinac, Marijan. 2001. Puk na sceni: studije o hrvatskom pučkom komadu. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Botica, Stipe. 1990. Filip Grabovac. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
 • Botica, Stipe. 2003. Andrija Kačić Miošić. Zagreb: Školska knjiga.
 • Botica, Stipe. 2013. Povijest hrvatske usmene književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
 • Car-Mihec, Adriana. 1994. „Uloga i značenje Freudenreichovih 'Graničara' u razvoju pučkog igrokaza”. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 6 (1-2): 143–151.
 • Car-Mihec, Adriana. 1995. „Pučki igrokaz”. Riječ: časopis za slavensku filologiju. 1 (1-2): 131–138.
 • Car-Mihec, Adriana. 1997. „Pučki dramski oblici”. Riječki teološki časopis. 5 (1): 181–192.
 • De Certeau, Michel. 2003. Invencija svakodnevice. Prevela Gordana Popović. Zagreb: Naklada MD.
 • Dukić, Davor. 1998. Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Dukić, Davor. 1998. „Grabovčev Cvit razgovora i usmenoepska tradicija”. U Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture, ur. Neven Strukan, 113–121. Vrlika: Poglavarstvo grada Vrlike, Matica hrvatska Vrlika, Matica hrvatska Sinj.
 • Easthope, Antony. 2006. „Visoka kultura/popularna kultura: Srce tame i Tarzan među majmunima”. U Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, 221–245. Zagreb: Disput.
 • Fališevac, Dunja. 2007. „Kačićeva poetika u kontekstu poetičkih programa hrvatske književne kulture 18. stoljeća”. U Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, ur. Dunja Fališevac, 91–120. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Hall, Stuart. 2006. „Bilješke uz dekonstruiranje popularnog”. U Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, 297–309. Zagreb: Disput.
 • Kolanović, Maša. 2011. Udarnik! Buntovnik? Potrošač... Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. Zagreb: Naklada Ljevak.
 • Nemec, Krešimir. 1998. Povijest hrvatskog romana: od 1900. do 1945. godine. Zagreb: Znanje.
 • Nemec, Krešimir. 2006. „Od feljtonskih romana i “sveščića” do sapunica i Big Brothera”. U Raslojavanje jezika i književnosti, Zbornik radova 34. Seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. Krešimir Bagić, 143–158. Zagreb: FF press.
 • Pavličić, Pavao. 1991. „Kamo pripada Reljkovićev Satir?“. U Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića: znanstveni skup, Nova Gradiška 25.–27. listopada 1984, ur. Dragutin Tadijanović i Josip Vončina, 85–94. Osijek: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Pavličić, Pavao. 2006. Skrivena teorija. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Protrka, Marina. 2008. Stvaranje književne nacije. Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Zagreb: FF Press.
 • Pšihistal, Ružica. 2000. „Kako čitati Satira?”. U Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća : radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti) Zagreb–Vinkovci–Davor, 24.–25. travnja 1998., ur. Damir Agičić i dr., 139–163. Davor, Zagreb: Poglavarstvo općine, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Schenda, Rudolf. 2007. „Semiliterate and Semi-Oral Processes”. Prevela Ruth B. Bottigheimer. Marveles & Tales 21 (1): 127–140.
 • Shepard, Leslie. 1973. The History of Street Literature: The story of Broadside Ballads, Chapbooks, Proclamations, News-Sheets, Election Bills, Tracts, Pamphlets, Cocks, Catchpennies, and other Ephemera. Newton Abbot: David & Charles.
 • Tatarin, Milovan. 2006. „Uloga pučkih kalendara u stvaranju hrvatske čitateljske publike (Kalendar Ignjata Alojzija Brlića)”. U Raslojavanje jezika i književnosti, Zbornik radova 34. Seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. Krešimir Bagić, 107–141. Zagreb: FF press.
 • Tatarin, Milovan. 2007. „Jedan zaboravljeni slavonski kalendar iz 18. stoljeća”. U Dani Hvarskoga kazališta 33. Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu, ur. Nikola Batušić i dr., 131–185. Zagreb i Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split.
 • Tomašić, Josipa. 2012. „Žena u natpisima na ukrasnim zidnim krpama (zidnjacima) ”. U Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 2, ur Marija Turk i Ines Srdoč-Konestra, 703–711. Rijeka: Filozofski fakultet.
 • Tomašić, Josipa. „Pučki elementi u novelama Miroslava Krleže”. U Komparativna povijest hrvatske književnosti: (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe), 373–386, ur. Cvijeta Pavlović i dr. Split – Zagreb: Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Tomašić Jurić, Josipa. 2014. „Pučka sastavnica u djelu Luke Ilića Oriovčanina”. Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Zečević, Divna. 1982. Pučko književno štivo u hrvatskim kalendarima prve polovice 19. stoljeća 1. dio. Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek, RO „Zagreb“.
 • Zečević, Divna. 1986. Književnost na svakom koraku (Studije i članci). Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek.
 • Zečević, Divna. 1988a. Hrvatske pučke pjesmarice 19. stoljeća (Svjetovne i nabožne). Osijek: Izdavački centar Revija, Radničko sveučilište Božidar Maslarić Osijek.
 • Zečević, Divna. 1991. Prošlost u sadašnjosti. Popularnost pučkog književnog mišljenja. Osijek: Izdavački centar Revija Otvorenog sveučilišta Osijek.