Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
6. 2. 2012.

Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi i politici XIX. stoljeća

Kolegij: Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi i politici XIX. stoljeća

Nositelj i izvođač kolegija: dr. sc. Stjepan Damjanović, red. prof.

Bodovi: 3 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni na preddiplomskom studiju

Oblik nastave: 2 sata predavanja

Uvjeti: položen ispit iz staroslavenskoga jezika

Provjera znanja: usmeni ispit

Sadržaj: Borba za slavensku liturgiju u XIX. stoljeću. Ćirilometodska baština kao zajednički slavenski kulturni iskon i kao temelj za panslavističke ideje i nastojanja. Papa Lav XIII. i nade slavenskoga svijeta (enciklika Grande munus). Slavljenje velikih ćirilometodskih obljetnica (863 – 1863, 869 – 1869, 885 – 1885) kao poticaj nacionalnom osvještenju. Franjo Rački prvak u istraživanju hrvatske ćirilometodske baštine i Strossmayerova oslonjenost na njega. Strossmayer – nasljednik Sv. Metoda na sirmijskoj biskupskoj stolici. Biskupova ideja o hrvatskoj glagoljaškoj tradiciji kao mostu za pomirenje Istočne i Zapadne crkve. Veliko slavensko hodočašće u Rim (1881). Filološki aspekti : izdavanje starih slavenskih tekstova, Parčićev misal. Ćirilometodska ideja i svetosavlje.

Cilj: Upoznavanje s jednim važnim odsječkom hrvatske kulture i politike. Uočavanje prepletanja ideologema i znanstvenih modela.

Literatura

Obavezna

 • Enciklika Grande munus, u knjizi Dokumenti o sv. Ćirilu i Metodu,
 • Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1985.
 • Ivanka Petrović, Franjo Rački - otac hrvatske Cyrillo - Methodiane,Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, vol. 9, Zagreb 1985, str. 47 - 99.
 • Geert van Dartel, Ćirilometodska ideja i svetosavlje, KS, Zagreb 1986.
 • Stjepan Damjanović, Ćirilometodska baština u prepisci Rački - Strossmayer, u knjizi Jedanaest stoljeća nezaborava, Osijek - Zagreb 1991., str. 155 - 172.
 • Mile Bogović, Staroslavenska liturgija u biskupijama Senjskoj i Modruškoj u 19. stoljeću i Parčićev Misal, Zadarska smotra 3, Zbornik Dragutina Parčića, Zadar 1993, str. 63 - 77.
 • Milica Lukić, Crtice o sveslavenskom hodočašću u Rim 1881. (Prilog za noviju povijest glagolizma),Zavičajnik, Zbornik Stanislava Marijanovića, Osijek 2005., str. 233 - 250.

  Neobavezna

  • Franjo Rački, Viek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda slovjenskih apoštolov, Zagreb 1857.
  • Tisućnica slovjenskih apostolah sv. Cirila i Metoda, Zagreb 1863.
  • Nikodim Milaš, Kiril i Metodije i istina pravoslavlja, Zadar 1881.
  • Ivan Marković, Cesarizam i Bizantinstvo, Zagreb 1891.
  • Korespondencija Rački - Strossmayer I - IV, Zagreb 1928 - 1931.
  • Jerko Fućak, Glagoljsko - hrvatsko bogoslužje u 19. i 20. stoljeću, u knjizi Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara, Zagreb 1975., str. 137

  Plan

  1. tjedan

  Ćirilometodska baština kao zajednički slavenski kulturni iskon i kao temelj za panslavističke ideje i nastojanja. Sveslavensko i nacionalno.

  2. tjedan

  Liturgijske slavenske knjige u XIX. stoljeću

  3. tjedan

  Hrvatska periodika o ćirilometodskoj baštini (Katolički list)

  4. tjedan

  Hrvatska periodika o ćirilometodskoj baštini (Vrhbosna, Glasnik Biskupija Bosanske i Sriemske)

  5. tjedan

  Slavljenje velikih obljetnica (863 - 1863, 869 - 1869, 885 - 1885)

  6. tjedan

  Enciklika pape Lava XIII. Grande munus i nade slavenskoga svijeta

  7. tjedan

  Sveslavensko hodočašće u Rim 1881.

  8. tjedan

  Franjo Rački - prvak u istraživanju hrvatske ćirilometodske baštine

  9. tjedan

  Strossmayer - središnja osobnost u širenju ćirilometodskoga kulta

  10. tjedan

  Ćirilometodska ideja i svetosavlje

  11. tjedan

  Ćirilometodska književnost u XIX. stoljeću

  12. tjedan

  Ćirilometodska književnost u XIX. stoljeću

  13. tjedan

  Prepletanje ideologema i znanstvenih modela: zaključno razmatranje mjesta ćirilometodske ideje u hrvatskom javnom životu XIX. stoljeća

  14.tjedan

  Razgovor o ispitu