Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
26. 2. 2019.

Hrvatska dijalektna leksikografija

Naziv predmeta: Hrvatska dijalektna leksikografija

Nositelj kolegija: dr. sc. Mira Menac-Mihalić

Izvođač kolegija: dr. sc. Mira Menac-Mihalić

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Studijski program: diplomski

Status: izborni

Oblik nastave: 2P/1S

Opis predmeta:
Kolegij obuhvaća proučavanje triju hrvatskih narječja: čakavskog, kajkavskog i štokavskog. Upoznaju se osnove dijalektne fonetike, fonologije, morfologije da bi se moglo pristupiti leksikografskoj obradi izabrane građe. Daju se temelji leksikologije i leksikografije. Kao predlošci za proučavanje u radu na seminarima uzimaju se postojeći dijalektni rječnici pojedinih mjesnih govora, grupe govora ili dijalekata kao i budući rječnici za koje u sklopu kolegija sami studenti prikupljaju podatke i po određenim ih principima sređuju, oblikuju i stvaraju. Studenti odabiru govor i jednu usku temu koju će istraživati. Građa se ispisuje, usustavljuje i analizira. Izrađuje se seminarski rad.

Cilj kolegija:
Upoznati studente sa suvremenom metodologijom sinkronijskog opisa dijalekata, a isto tako i sa suvremenim sredstvima i načinima istraživanja da bi mogli pristupiti izradi dijalektnih rječnika. Osposobiti studente za samostalno istraživanje i bavljenje leksikografskim radom.

Literatura

Obvezatna:

  1. Brozović, D., 1997: Narječja hrvatskoga jezika, Hrvatski leksikon, 2, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 155-156;
  2. Menac-Mihalić, Mira; Celinić, Anita. Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije. Zagreb : Knjigra, 2012.