Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
24. 2. 2015.

Vježbe iz književne analize i interpretacije

Naziv kolegija: Vježbe iz književne analize i interpretacije

ETCS: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezatni za jednopredmetne studente (2. semestar) i fakultativni za dvopredmetne studente (2. semestar)

Oblik nastave: 2 sata seminara

Uvjeti: odslušan kolegij Praksa čitanja

 Ispit: pismene provjere i izrada seminarskog rada

Sadržaj: na kolegiju bi se, na temelju izabranih kanonskih djela hrvatske književnosti, i autorske i usmene, studenti uvodili u interpretaciju stihovanih djela hrvatske književnosti. Znanje osnovnoga književnoteorijskog aparata (osnove versifikacije, teorije stilskih figura), usvojeno na kolegiju Praksa čitanja, primjenjivalo bi se na odabranim lirskim pjesmama, poemama i epovima.

Cilj:  Osposobiti studente za prepoznavanje i narav osnovnih kategorija na koje nailazi u susretu s tekstom pisanim stihom, i to, s jedne strane, s lirikom, a s druge strane s epskim stihovanim djelima kao što su ep i epilij te, konačno, s poemom i baladom kao lirsko-epskim oblicima (stih, strofa, tema, kompozicija, figure...). Osposobiti studente za što samostalnije čitanje hrvatske književnosti.Razvijanje sposobnosti izražavanja znanstvenim stilom kroz pisanje i izlaganje kraćih seminarskih radova.

Izvedbeni plan po tjednima

1. tjedan:

Upoznavanje s obvezama na kolegiju. Upute za izradu seminarskog rada i služenje stručnom literaturom.

2. tjedan:

Stih. Versifikacijski sustavi. Silabička i kvantitativna versifikacija.
Rad na predlošcima.
Pročitati: Svetozar Petrović: Stih (283. – 289. str.)

3. tjedan:

Silabičko-tonska versifikacija i slobodni stih. Poetski ritam.
Rad na predlošcima.
Pročitati: Svetozar Petrović: Stih (322. – 327. str.)

4. tjedan:

Rima. Strofa. Stalni stihovani oblici.
Rad na predlošcima.
Pročitati: Svetozar Petrović: Stih (289. – 322. str.)
Prijava poetskog predloška za seminarski rad.

5. tjedan:

Sinteza iz područja versifikacije.
Rad na predlošcima.

6. tjedan:

1. pismena provjera.

7. tjedan:

Klasifikacija figura i tropa. Glasovne figure u poeziji.
Pročitati: Krešimir Bagić: Rječnik stilskih figura (natuknice: aliteracija, anadiploza, anafora, asonanca, epifora, paregmenon, poliptoton, simploka)

8. tjedan:

Fonostilistički pristup pjesmi. Fonetski simbolizam. Figure konstrukcije.
Pročitati: Krešimir Bagić: Rječnik stilskih figura (natuknice: antimetabola, asindeton, elipsa, glasovni simbolizam, inverzija, onomatopeja, polisindeton, retoričko pitanje, sinestezija). Branko Vuletić: Prostor pjesme.

9. tjedan:

Figure misli i tropi.
Pročitati: Krešimir Bagić: Rječnik stilskih figura (natuknice: antiteza, antonomazija, epitet, eufemizam, hiperbola, ironija, litota, metafora, metonimija, oksimoron, paradoks, personifikacija, poredba, simbol, sinegdoha).

10. tjedan:

Sinteza o figurama u poeziji.
Pročitati: Zoran Kravar: Lirska pjesma (u Uvodu u književnost)

11. tjedan:

2. pismena provjera. Predaja seminarskog rada.

12. tjedan:

Suvremeni pristupi problemu analize i interpretacije poetskih tekstova.
Pročitati: Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije (natuknice: analiza, čitanje, interpretacija).

13. tjedan:

Sinteza analize i interpretacije poetskih tekstova. Semantika pjesme.
Pročitati: Pavao Pavličić: Stih i značenje

14. tjedan:

Izlaganja seminarskih radova.

15. tjedan:

Završna pismena provjera. Samostalna analiza i interpretacija poetskoga predloška.

Literatura

Obvezatna:

 1. Bagić, Krešimir. 2012. Rječnik stilskih figura.Zagreb: Školska knjiga.
 2. Biti, Vladimir. 2000. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje.Zagreb: Matica hrvatska. (natuknice: analiza, čitanje, interpretacija)
 3. Kravar, Zoran. 1998. „Lirska pjesma”. U Uvod u književnost: Teorija, metodologija. Peto, poboljšano izdanje, ur. Zdenko Škreb i Ante Stamać, 379–412. Zagreb: Nakladni zavod globus.
 4. Lešić, Zdenko. 2008. Teorija književnosti.Beograd: Službeni glasnik.
 5. Pavličić, Pavao. 1993. Stih i značenje.Zagreb: ZAZNOK.
 6. Petrović, Svetozar. 1998. „Stih”. U Uvod u književnost: Teorija, metodologija. Peto, poboljšano izdanje, ur. Zdenko Škreb i Ante Stamać, 283–327. Zagreb: Nakladni zavod globus.
 7. Vuletić, Branko. 2005. Fonetika pjesme.Zagreb: FF press.

Izborna:

 1. Benčić, Živa i Dunja Fališevac, ur. 1995. Tropi i figure.Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 2. Eagleton, Terry. 2007. How to Read a Poem.Malden: Blackwell Publishing.
 3. Hobsbaum, Philip. 1996. Metre, Rhythm and Verse Form.New York: Routledge.
 4. Jurić, Slaven. 2006. Počeci slobodnoga stiha.Zadar: Thema.
 5. Kravar, Zoran. 1993. Tema „stih”.Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 6. Kravar, Zoran. 1999. Stih i kontekst: teme iz povijesti hrvatskoga stiha. Split: Književni krug.
 7. Maretić, Tomo. 1907. Metrika narodnih naših pjesama.Zagreb: Dionička tiskara.
 8. Petrović, Svetozar. 1968. Problem soneta u starijoj hrvatskoj književnosti. Zagreb: JAZU.
 9. Slamnig, Ivan. 1981. Hrvatska versifikacija: narav, povijest, veze. Zagreb: Liber.
 10. Škarić, Ivo. 2008. Temeljci suvremenog govorništva. Zagreb: Školska knjiga.
 11. Užarević, Josip. 1991. Kompozicija lirske pjesme.Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 12. Wainwright, Jeffrey. 2004. Poetry: the Basics.New York: Routledge.

Leksikoni, pojmovnici, rječnici (izbor):

 1. Abrams, M. H. 1999. A Glossary of Literary Terms.Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.
 2. Cuddon, J. A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.London: Penguin books.
 3. Lanham, Richard A. 1991 A Handlist of Rhetorical Terms.Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
 4. Popović, Tanja, ur. 2007. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos art.
 5. Preminger, Alex i T. V. F. Brogan, ur. 1993. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.Princeton, NJ: Princeton University Press.
 6. Solar, Milivoj. 2006. Rječnik književnog nazivlja. Zagreb: Golden marketing.
 7. Škiljan, Dubravko et al., ur. 2003. Leksikon antičkih termina.Zagreb: Antibarbarus.
 8. Zima, Luka. 1988. Figure u našem narodnom pjesništvu: s njihovom teorijom. Zagreb: Globus.