Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
20. 2. 2015.

Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju

Studij: diplomski

Vrsta diplomskoga studija: diplomski studij kroatistike (jednopredmetni studij kroatistike, dvopredmetni studij kroatistike – nastavnički smjer, dvopredmetni studij kroatistike – jezikoslovni smjer, dvopredmetni studij kroatistike – književni smjer); diplomski studij drugih studijskih grupa i fakulteta

Naziv predmeta: Medijska kultura; Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti; Mediji; Teorija književnosti; Teorija kulture; Hrvatska književnost; Književnost; Kultura (diplomski studij)

Akademska godina: 2014/2015.

Nastavnica: Mira Muhoberac, dipl. dramaturg, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, dipl. komparatist književnosti

ECTS: 4 (četiri) boda

Trajanje: 1 semestar, 8. i 10. (ljetni)

Jezik: hrvatski

Oblik nastave na Filozofskom fakultetu: predavanja i seminari

Tip kolegija: izborni (kolegij je namijenjen studentima kroatistike, jednopredmetne i dvopredmetne, svih smjerova, i studentima drugih studijskih grupa); A-1 i C-2

Status: obvezni izborni kolegij i izborni kolegij za studente diplomskoga studija

Tip izbornosti: C-2 / A; izborni kolegij (Književnost, Teatrologija, Teorija književnosti i kulture) – u okviru odsječke i fakultetske ponude (kolegij za studente diplomskoga studija kroatistike i drugih studijskih grupa) i obvezni izborni kolegij za studente diplomskoga studija kroatistike nastavničkoga smjera – na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti (predstojnik Katedre: prof. dr. sc. Vlado Pandžić) studenti upisuju ovaj kolegij kao obvezni izborni kolegij iz predmeta Mediji/Medijska kultura

Semestar izvođenja: ljetni (8. i 10.)

Oblik nastave: 1P/2S; tri nastavna sata tjedno, predavanja, seminari i projekti; predviđena je i terenska nastava u Zagrebu (odlasci u kazalište, na HRT i slično) u terminima održavanja fakultetske nastave

Načini provjere znanja: na nastavi, u domaćim zadaćama, u projektima

Uvjeti: ne postoje

Ocjena: brojčana

Okvirni sadržaj predmeta

Drama, kazalište, predstava. Scenska umjetnost i teatrologija. Kako „čitati“ kazalište u zapisanu tekstu. Dramski i kazališni prostor. Dramsko i kazališno vrijeme. Dramska osoba i glumac. Stvaranje predstave. Gluma, režija, dramaturgija, pisanje drama. Produkcija, organizacija i publika. Kazališni/teatrološki pojmovnik. Dramaturški i teatrološki pristupi u kroatističkim i komparatističkim analizama književnih tekstova. Dramaturški i teatrološki pristupi u nastavi književnosti. Kazališna predstava u zatvorenim prostorima i na otvorenim prostorima. Kazalište i druge umjetnosti. Kazalište i mediji. Recepcija dramaturških i teatroloških pristupa i kazališnih predstava u učenika, studenata, profesora, kazališnih umjetnika, u specijaliziranih i nespecijalizianih kazališnih gledatelja, u kritici i povijesti književnosti i kazališta. Društvo i svijet kao kazalište, teatralizacija stvarnosti, stvarnost i kazalište. Scenska umjetnost, teatrologija i mediji. Medijska kultura. Projektna nastava.

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s fenomenom scenske umjetnosti, s dramaturškim i teatrološkim pristupima u analizi teksta i predstave i osposobljavanje za primjenu dramaturških i teatroloških znanja u analizi drama i predstava; mogućnost primjene stečenih znanja iz scenske umjetnosti i teatrologije u sadašnjoj i budućoj kazališnoj, studentskoj i profesorskoj praksi (stvaranje predstave, rad na predstavama); mogućnost primjene stečenih znanja u budućim zanimanjima (u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, u nastavi stranih jezika, u prevođenju, u pisanju kazališnih kritika i dramaturških eseja, u radu u institutima, u dramskoj pedagogiji, na radiju, televiziji, filmu, internetu, u novinarstvu...), stjecanje sposobnosti pisanja tekstova za kazalište i o kazalištu.

Upoznavanje studenata/studentica s temeljnim postavkama teatrologije, dramaturgije, režije i glume u kontekstu interpretacije teksta i predstave, metodologije, teorije i povijesti književnosti, kulture, umjetnosti i jezikoslovlja.

Izvedbeni plan

1. tema. Uvod. Način rada.

2. tema. Gledanje, analiza i stvaranje kazališne predstave. Pisanje za kazalište, pisanje o kazalištu.

3. tema. Znanstveni i umjetnički pristup kazalištu.

4. tema. Scenska umjetnost, mediji i medijska kultura.

5. tema. Stvaranje predstave. Dramska / kazališna pedagogija. Školovanje glumaca, redatelja, dramaturga, producenata...

6. tema. Teatrologija. Teorijska teatrologija i praktična teatrologija.

7. tema. Teatrološke discipline. Razumijevanje kazališta.

8. tema. Dramaturgija. Teorijska dramaturgija i praktična dramaturgija.

9. tema. Dramaturški rad u kazalištu, na predstavi, na filmu, televiziji, radiju.

10. tema. Dramaturška suradnja s redateljem. Redateljska koncepcija teksta odabrane drame ili filma, sinopis i scenarij filma, dramaturgija teksta i predstave.

11. tema. Dramaturška suradnja s glumcima. Glumački pristupi tekstu odabrane drame ili snimanje filma/videa, emisije.

12. tema. Dramaturška suradnja s producentima, organizatorima, marketingom, propagandom, medijima. Izrada studentskoga (dramaturškoga) projekta (pisanje ili prevođenje i prezentacija teksta / rada: predstava, programi i kazališne knjižice ili izrada plakata i materijala za predstavu ili film, video, emisiju).

13. tema. Prezentacija studentskoga teatrološkoga ili dramaturškoga projekta: tekst i izvedba, mediji.

14. tema. Prezentacija studentskoga glumačkoga projekta: tekst i izvedba, mediji.

15. tema. Ocjenjivanje projekata i sudjelovanja na fakultetskoj i terenskoj nastavi. Zaključna (završna) ocjena.

Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit (izrada, prezentacija i izvedba projekata); u završnu ocjenu ulazi ocjena iz dvaju temeljnih projekata, ocjena iz zadaća, seminarskih analiza, tekstova, prezentacija i rasprava, sudjelovanja i angažmana na fakultetskoj i terenskoj nastavi i iz svih dogovorenih studentskih obveza.

Ocjena: brojčana.

Termin i mjesto održavanja nastave: Kolegij Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju izvodi se srijedom od 18 sati i 30 minuta do 20 sati i 45 minuta (za fakultetsku je nastavu predviđena dvorana A-119) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na terenskoj nastavi u Zagrebu u vrijeme fakultetske nastave. Prema željama i mogućnostima, završne probe za predstavu, video, emisiju ili film mogu se izvoditi u studentskim i kazališnim te drugim profesionalnim prostorima isključivo pod mentoričinim vodstvom (pod vodstvom voditeljice kolegija, profesorice, redateljice i dramaturginje).

Prijava na kolegij: na e-adrese Mire Muhoberac – i . U prijavi treba naznačiti: ime i prezime studentice/studenta, godinu studija, smjer, studijsku grupu / studijske grupe).

Kontakt: Mira Muhoberac: ;

Konzultacije / vrijeme primanja: srijedom / srijeda, 17,30 – 18,30, B-108; 01/6120 071

Literatura

I. A.

A. Teorija, interpretaicja/analiza i povijest

 • Nikola Batušić, Uvod u teatrologiju, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1991.

Ili:

 • Boris Senker, Uvod u suvremenu teatrologiju, I. i II., Leykam international, Zagreb, 2010. i 2013. (zadana poglavlja)
 • Silvio D' Amico, Povijest dramskog teatra, preveo s talijanskoga Frano Čale, Matica hrvatska, Zagreb, 1972. (zadana poglavlja)
 • Vladan Švacov, Temelji dramaturgije, Školska knjiga, Zagreb, 1976.

B. Dramski tekstovi

Izvrsno poznavanje najmanje pet drama iz hrvatske i najmanje pet drama iz svjetske književnosti od antike do početka 21. stoljeća (različiti žanrovi); odabire se jedna (temeljna) drama, opus jednog autora ili jedno razdoblje za veliki (teatrološki, dramaturški, glumački, video, filmski, radijski, televizijski ) projekt.

C. Kazališne predstave

Izvrsno poznavanje najmanje pet odgledanih kazališnih predstava.

II. Dodatna

A. Teorija, analiza/interpretacija i povijest

 • Mario Apollonio, Povijest komedije dell'arte, preveo s talijanskoga Frano Čale, Zagreb, 1985.
 • Cicely Berry, Glumac i glas, prevela s engleskoga i za hrvatski prilagodila Antonija Ćutić, Zagreb, 1997. (odabrana poglavlja)
 • Peter Brook, Prazni prostor, prevela s engleskoga Giga Gračan, Split, 1972.
 • Nikola Batušić, Povijest hrvatskoga kazališta, Zagreb, 1978. (odabrana poglavlja)
 • Mihail Aleksandrovič Čehov, Glumcu: o tehnici glume, preveo s engleskoga Vladimir Gerić, Zagreb, 2004. (odabrana poglavlja)
 • Miljenko Foretić, Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika, u: Marin Držić. Zbornik radova [Zbornik radova o Marinu Držiću], uredio Jakša Ravlić, Zagreb, 1969., str. 233-255.
 • Louis Jouvet, Rastjelovljeni glumac, prevele s francuskoga Vlasta i Ana Gotovac, stručna redakcija Nikola Batušić, Zagreb, 1983. (odabrana poglavlja)
 • Mira Muhoberac i Vesna Muhoberac, Dnevnik čitanja i stvaranja, I., Zagreb, 2002.
 • Hans-Thies Lehmann, Postdramsko kazalište, preveo Kiril Miladinov, Zagreb, 2004.
 • Mira Muhoberac – Vesna Muhoberac, S osmijehom do mature. Hrvatski jezik, Start, 1, 2, 3, 4 (pet knjiga), Zagreb, 2006.
 • Programi, čitanke, udžbenici za osnovne škole, srednje škole, gimnazije i fakultete.
 • Časopisi, novine, portali o kazalištu i za kazalište.
 • Materijali Teatra M&M, studentskoga kazališta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

B. Dramski tekstovi

Suvremena hrvatska i svjetska književnost (podrazumijeva se da su studenti u prethodnom školovanju pročitali osim obveznih još barem deset drama iz hrvatske književnosti i barem deset drama iz svjetske književnosti i da ih dobro poznaju).

C. Emitirane televizijske i radijske drame, ekranizacije, adaptacije, filmovi

Podrazumijeva se dobro poznavanje najmanje pet emitiranih radijskih i televizijskih drama, ekranizacija, adaptacija i filmova nastalih prema književnom predlošku.