Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
14. 3. 2016.

Uvod u noviju hrvatsku književnost II – seminar

Uvod u noviju hrvatsku književnost II. – seminar

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Uvod u noviju hrvatsku književnost II. – seminar

Nastavnik: dr. sc. Domagoj Brozović, viši asistent

ECTS: 5 bodova donose predavanje i seminar zajedno

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: VI. (ljetni) semestar, III. godina studija

Status: Obavezni kolegij za studentice i studente VI. (ljetnog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan VI. semestar

Cilj kolegija: Cilj kolegija jest čitanje i interpretacija kanonskih tekstova književnosti 20. stoljeća, imajući u vidu dominantne poetičke tendencije, prakse i modele, žanrovski sustav te povijesni, društveni, idejni i politički horizont u kojem su nastajali.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uvođenje u akademsko čitanje ključnih tekstova hrvatske književnosti početni je i neophodni korak k znanstvenom proučavanju književnosti.

Oblik nastave: Seminari.

Korištene metode: Rad na tekstu, rasprava, samostalna analiza problema.

Sadržaj kolegija

1. Uvodni sat

Upućivanje studenata u rad na kolegiju.

2. Antun Branko Šimić (izbor iz poezije)

Avangarda i ekspresionizam u hrvatskoj književnosti. Analiza odabranih pjesama.

3. Miroslav Krleža: Kristofor Kolumbo; U agoniji

Kristofor Kolumbo – „kvantitativna dramaturgija“, ekspresionizam u drami, odnos pojedinca i mase.

U agoniji – „kvalitativna dramaturgija“, ibsenovska škola, salonska drama.

4. Miroslav Krleža: Balade Petrice Kerempuha

Sukob na književnoj ljevici, dijalektalnost i subverzija, pučki protest.

5. Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza

Povratak Filipa Latinovicza kao predstavnik europskog modernističkog psihološkog romana o umjetniku. Filozofske ideje u romanu i esejizacija diskursa.

6. Tin Ujević

Generacija mladoliričara; Ujevićeva neopetrarkistička faza; filozofija Ujevićeve poetike; analiza odabranih pjesama

7. Milan Begović: Pustolov pred vratima

Pirandellovski teatar, odnos sna i jave, obrasci trivijalne književnosti.

8. Nikola Šop, Dragutin Tadijanović, Dobriša Cesarić

Antimodernizam Šopova pjesništva, katolički ekspresionizam, od svijeta običnosti i prizemne egzistencije do hermetizacije i apstraktnosti.

Poetika Dragutina Tadijanovića, motivski repertoar, (ne)popularnost pjesništva.

Poetika Dobriše Cesarića, motivski repertoar, neposrednost pjesničkog jezika.

9. Krugovaško pjesništvo

Druga moderna, krugovaški književni projekt, ludizam, odnos prema književnoj tradiciji.

10. Razlogaško pjesništvo

Razlogaška ekskluzivnost i filozofičnost pjesništva, fenomenologija, jezični eksperiment.

11. Ranko Marinković: Kiklop

Modernizam, struktura romana, sustav digresija, intertekstualni sloj, odnos atmosfere i likova, psihologija straha, civilizacija i animalizacija.

12. Antun Šoljan: Kratki izlet

Krugovaška proza, proza u trapericama, mentalitet „klape“.

13. Pavao Pavličić: Večernji akt

Fantastičari, postmodernizam, odnos fikcije i zbilje, odnos falsifikata i originala.

14. Završni sat

Zaključak i završna evaluacija znanja.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita:Ukupna ocjena iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost II. proizlazi iz rezultata pismenog ispita vezana za sadržaj predavanja te kvalitete obavljenih seminarskih zadataka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.