Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
14. 2. 2013.

Transformacije u hrvatskoj sintaksi

Kolegij: Transformacije u hrvatskoj sintaksi

Nositelj kolegija: prof. dr. Ivo Pranjković

Izvođač kolegija: dr. sc. Marija Znika, viša znanstvena suradnica

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 semestar, 8. (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara

Status/tip izbornosti: izborni kolegij

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: posvijestiti studentima narav sintaktičkih odnosa u hrvatskome jeziku primjenom izabranih modela

Način polaganja ispita: pismeni

E-adresa:

Mobitel: 091 583 69 64

Sadržaj kolegija po tjednima

  1. Generativna transformacijska gramatika – kratak pregled, temeljni pojmovi
  2. Generativna transformacijska gramatika i hrvatski jezik, primjena
  3. Gramatičko ustrojstvo rečenice
  4. Predikat i subjekt
  5. Objekt i priložna oznaka
  6. Preoblike gramatičkoga ustrojstva rečenice
  7. Obavijesno ustrojstvo rečenice, sadržajno ustrojstvo rečenice
  8. Atribut, sintaktički položaj, oblici
  9. Sintaktički i semantički obavezni atributi
  10. Apozicija, sintaktički položaj, odnos prema atributu
  11. Predikatni proširak, sintaktički položaj, odnos prema atributu
  12. Kategorija određenosti i atribut te predikatni proširak
  13. Kategorija brojivosti i određenost oblika pridjeva kao atributa
  14. Semantička ograničenja u sintaksi
  15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva, završni komentari.

   Literatura

   Obvezna literatura

    1. Eugenija Barić i dr.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997., str. 421-582, ili koje kasnije izdanje
    2. Radoslav Katičić, Jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1971., str. 88-118.
    3. Radoslav Katičić: Sintaksa, JAZU i Globus Zagreb, 1986., str. 13-146 ili koje kasnije izdanje
    4. Marija Znika: Sintaksa i semantika, Pergamena, Zagreb, 2008.

     Izborna literatura

      1. Josip Silić – Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005., str. 284-318.
      2. Mirko Peti: Predikatni proširak, HFD, Znanstvena biblioteka, knj. 6, Zagreb, 1979., str. 71-100.
      3. Milan Mihaljević, Generativna sintaksa i semantika, HFD, Zagreb, 1998., str. 11-19; 109- 115.
      4. Lada Badurina: Padeži i komunikacija, u zborniku: Sintaksa padeža, ur.: Matea Birtić i Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb, 2010., 1-14.
      5. Radoslav Katičić: Sintaktički opis između interpunkcije i stilistike, u zborniku: Sintaktičke kategorije, ur.: Branko Kuna, Filozofski fakultet u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Osijek, 2007., str. 103-109.
      6. Branko Kuna i Ana Mikić: Posvojni dativ, u zborniku: Sintaksa padeža, ur.: Matea Birtić i Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet u Osijeku, Zagreb, 2010., str. 147-162.
      7. Diana Stolac: Sintaktička sinonimija, u zborniku: Sintaktičke kategorije, ur.: Branko Kuna, Filozofski fakultet u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Osijek, 2007., str. 241-253.
      8. Jasna Vince: Nominativ prema ostalim padežima, u zborniku: Sintaksa padeža, ur.: Matea Birtić i Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet u Osijeku, Zagreb, 2010., str. 249-265.