Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
24. 2. 2014.

Sintaksa padeža

Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović

Izvođač kolegija: dr. sc. Iva Nazalević Čučević, viša asistentica

ECTS: 5 bodova

Trajanje: jedan semestar, VI. (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno

Status/tip izbornosti: Izborni kolegij

Uvjeti upisa: Nema

Cilj kolegija: Osvješćivanje sintaktičko-semantičke višeznačnosti padežnih oblika. Upoznavanje i analiziranje općih karakteristika padežnog sustava s obzirom na stupanj integriranosti u rečeničnu strukturu (samostalni ili glavni i nesamostalni ili kosi padeži). Usustavljivanje sintaktičke službe i značenja slobodnih i vezanih padežnih oblika u spojevima riječi i rečenici. Analiziranje značenja prijedloga kao konkretizatora padežnih značenja. Usvajanje padežnog nazivlja. Upoznavanje relevantne literature.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se nadovezuje na znanja stečena obveznim kolegijem Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Korištene metode: Analiziranje, usustavljivanje, sintetiziranje, vođeno i samostalno istraživanje

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave, samostalno istraživanje, provjera znanja

Način polaganja ispita: Pisani ispit

Sadržaj kolegija po tjednima

1. Uvodno predavanje (padežno nazivlje, padež – morfološka, sintaktičko-semantička i komunikacijska kategorija, opće karakteristike padežnog sustava u hrvatskome jeziku).

2. Nominativ – centralni padež, slobodni padežni oblik. Sintaktičko-semantička vrijednost nominativa u spoju riječi i rečenici.

3. Vokativ. Vokativnost (apelativnost, imperativnost). Vokativni izraz (struktura vokativnog izraza, pragmatični aspekt uporabe vokativnoga izraza, izražavanje emocionalnog stava).

4. Genitiv. Položaj genitiva u padežnom sustavu. Strukturni lik genitiva. Tipovi, sintaktička služba i značenja besprijedložnog genitiva.

5. Genitiv. Sintaktička služba i značenja genitiva s prijedlozima.

6. Dativ. Položaj u padežnom sustavu. Strukturni lik dativa. Tipovi, sintaktička služba i značenja besprijedložnog dativa.

7. Dativ. Sintaktička služba i značenja dativa s prijedlozima. Dativ – padež negranične direktivnosti, okrenutosti prema čemu. Sinteza i ponavljanje.

8. Kolokvij I.

9. Akuzativ. Položaj u padežnom sustavu. Strukturni lik akuzativa. Tipovi, sintaktička služba i značenja besprijedložnog akuzativa. Akuzativ – padež direktnog objekta.

10. Akuzativ. Sintaktička služba i značenja akuzativa s prijedlozima. Akuzativ – padež granične direktivnosti, dostizanja cilja.

11. Lokativ. Položaj u padežnom sustavu. Strukturni lik lokativa. Sintaktička služba i značenja lokativa. Prostorno značenje lokativa.

12. Lokativ. Lokativ u službi neizravnog objekta.

13. Instrumental. Položaj u padežnom sustavu. Strukturni lik instrumentala. Tipovi, sintaktička služba i značenja besprijedložnog instrumentala. Sintaktička služba i značenja instrumentala s prijedlozima. Sinteza gradiva i ponavljanje.

14. Sinteza.

Literatura

Obvezna literatura

 1. Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika: imenska sintagma i sintaksa padeža, Disput, Zagreb, 2014.
 2. Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika: sintaksa jednostavne rečenice, Disput, Zagreb, 2107.
 3. Matea Birtić, Dunja Brozović Rončević (ur.): Sintaksa padeža: zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Filozofski fakultet, Osijek, 2008.
 4. Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja: sintaktičke rasprave, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2001.
 5. Josip Silić, Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 1. Radoslav Katičić: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, JAZU, Globus, Zagreb, 1986.
 2. Darko Matovac: Prijedlozi u hrvatskome jeziku: značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2017.
 3. Predrag Piper i sur. Sintaksa savremenog srpskog jezika: prosta rečenica, SANU, Beograd, 2005. (poglavlje Sintaksa i semantika padeža, ur. Ivana Antonić)
 4. Ivo Pranjković: Gramatička značenja, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.
 5. Ivo Pranjković: Gramatika u riječima i riječi u gramatici, Matica hrvatska, Zagreb, 2016.
 6. Dragutin Raguž: Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.
 7. Šarić, Ljiljana: Prostor u jeziku i metafora: kognitivnolingvističke studije o prefiksima i prijedlozima, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2014.