Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
24. 2. 2014.

Sintaksa padeža

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Ivo Pranjković

Izvođač kolegija: Iva Nazalević Čučević, prof.

ECTS: 5 bodova

Trajanje: VI. semestar (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno

Status/tip izbornosti: Izborni kolegij

Uvjeti upisa: Nema

Cilj kolegija: Osvješćivanje sintaktičko-semantičke višeznačnosti padežnih oblika. Upoznavanje i analiziranje općih karakteristika padežnog sustava s obzirom na stupanj integriranosti u rečeničnu strukturu (samostalni ili glavni i nesamostalni ili kosi padeži). Usustavljivanje sintaktičke službe i značenja slobodnih i vezanih padežnih oblika u spojevima riječi i rečenici. Analiziranje značenja prijedloga kao konkretizatora padežnih značenja. Usvajanje padežnog nazivlja. Upoznavanje relevantne literature.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se nadovezuje na znanja stečena obveznim kolegijem Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika.

Korištene metode: Podučavanje, analiziranje, usustavljivanje, sintetiziranje, vođeno i samostalno istraživanje (domaći rad, seminarski rad)

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave, seminarski zadatci, domaći rad, provjera znanja (u obliku dvaju kolokvija/ispita)

Način polaganja ispita: Pismeni

Sadržaj kolegija po tjednima

1. Uvodno predavanje (padežno nazivlje, padež – morfološka i sintaktičko-semantička kategorija, opće karakteristike padežnog sustava u hrvatskome jeziku).

2. Nominativ – centralni padež, slobodni padežni oblik. Sintaktičko-semantička vrijednost nominativa u spoju riječi i rečenici.

3. Vokativ. Vokativnost (apelativnost, imperativnost). Vokativni izraz (struktura vokativnog izraza, pragmatični aspekt uporabe vokativnoga izraza, izražavanje emocionalnog stava).

4. Genitiv. Položaj genitiva u padežnom sustavu. Strukturni lik genitiva. Tipovi, sintaktička služba i značenja besprijedložnog genitiva.

5. Genitiv. Sintaktička služba i značenja genitiva s prijedlozima.

6. Dativ. Položaj u padežnom sustavu. Strukturni lik dativa. Tipovi, sintaktička služba i značenja besprijedložnog dativa.

7. Dativ. Sintaktička služba i značenja dativa s prijedlozima. Dativ – padež negranične direktivnosti, okrenutosti prema čemu. Sinteza i ponavljanje.

8. Kolokvij I.

9. Akuzativ. Položaj u padežnom sustavu. Strukturni lik akuzativa. Tipovi, sintaktička služba i značenja besprijedložnog akuzativa. Akuzativ – padež direktnog objekta.

10. Akuzativ. Sintaktička služba i značenja akuzativa s prijedlozima. Akuzativ – padež granične direktivnosti, dostizanja cilja.

11. Lokativ. Položaj u padežnom sustavu. Strukturni lik lokativa. Sintaktička služba i značenja lokativa s prijedlozima. Prostorno značenje lokativa.

12. Lokativ. Lokativ u službi daljeg (neizravnog objekta).

13. Instrumental. Položaj u padežnom sustavu. Strukturni lik instrumentala. Tipovi, sintaktička služba i značenja besprijedložnog instrumentala. Sintaktička služba i značenja instrumentala s prijedlozima. Sinteza gradiva i ponavljanje.

14. Sinteza.

Literatura

Obvezna literatura

  1. Belaj, B., Tanacković Faletar, G. (2014), Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Imenska sintagma i sintaksa padeža, Zagreb: Disput
  2. Birtić, M., Brozović Rončević, D. (ur.) (2010), Sintaksa padeža, Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  3. Katičić, R (1986) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: JAZU, Globus
  4. Pranjković, I. (2001) Druga hrvatska skladnja, Sintaktičke rasprave, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
  5. Silić, J., Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb: Školska knjiga
  6. Raguž, D. (1997) Praktična hrvatska gramatika, Zagreb: Medicinska naklada

Dopunska literatura

  1. Piper, P. i sur. (2005) Sintaksa savremenog srpskog jezika, Prosta rečenica, Beograd: SANU (poglavlje Sintaksa i semantika padeža, ur. Ivana Antonić)
  2. Pranjković, Ivo (2013) Gramatička značenja, Zagreb: Matica hrvatska
  3. Tanacković Faletar (2011) Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskom jeziku i njegove sintaktičke implikacije : doktorska radnja, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Osijeku Sveučilišta J.J. Strossmayera